Strategia de dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025

 

 

 

ANUNŢ

data publicării 5 mai 2017

 

Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de dezbatere publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică şi transparenţa decizională, referitor la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare 2016-2025.

 

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului satu mare 2016 - 2025

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 5 mai - 19 iunie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@satu-mare.ro.

Prezentarea publică a documentului va avea loc vineri, 23.06.2017 ora 1200 la sediul Primăriei Muncipiului Satu Mare în sala de consiliu.

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025

 

 

În conformitate cu reglementările UE, existenţa unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

În Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se menţionează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane.

În acest sens, Strategia Integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 a fost elaborată ţinând cont de prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Documentul îşi propune să contureze o viziune coerentă asupra viitorului acestui oraş, o viziune care să aibă astfel şanse sporite de a atrage finanţare naţională sau europeană şi care să se bucure de atât de necesarul sprijin al comunităţii.

 

Lucrarea cuprinde 6 secţiuni:
1) Contextul urban şi identificarea principalelor probleme şi provocări la nivel local;
2) Prezentarea pe scurt a strategiilor şi politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional şi naţional) pe care se bazează elaborarea SIDU;
3) Analiza SWOT;
4) Viziune; Axe Prioritare; Priorităţi de investiţii şi obiective specifice; Portofoliu de proiecte şi calendar de implementare;
5) Implementarea, monitorizarea şi evaluarea SIDU;
6) Cadrul partenerial pentru elaborarea şi implementarea SIDU
Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025.

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025

 

Municipiul Satu Mare se află în faţa unei noi etape de dezvoltare şi este preocupat de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale pentru perioada de programare 2014 - 2020, precum şi de maximizarea impactului acestora.
O condiţie esenţială pentru atingerea obiectivelor de progres este analiza problemelor cu care se confruntă comunitatea, inventarierea aspiraţiilor de dezvoltare, conturarea unei viziuni şi elaborarea unei strategii de natură să permită exploatarea potenţialului identificat într-o manieră integrată şi eficientă.
În acest sens, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 în conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi cu ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.
Procesul de planificare strategică a generat un document capabil să susţină eficientizarea administrării oraşului, care respectă principiile dezvoltării sustenabile şi asigură coerenţa şi concordanţa cu politicile regionale, naţionale şi europene.
Având în vedere faptul că una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri comunitare nerambursabile în această perioadă de programare va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-o astfel de strategie integrată de dezvoltare urbană, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi