Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr.39617/09.09.2020

 

 


Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 04.09.2020

 Prin dispoziția primarului nr. 529/31.08.2020 a fost convocată şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 04.09.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(2), lit.a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.668/14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 31.08.2020 convocatorul nr.38177/31.08.2020 prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 1.09.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.529/31.08.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului verbal de afişare nr.38178/31.08.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 4 septembrie 2020 sunt conduse de către domnul consilier Kiss Iosif , conform prevederilor H.C.L nr.135/27.08.2020.
La şedinţa extraordinară a Consiliului local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Sveda Andrea -șef al Serviciului Scriere, implememtare și monitorizre proiecte. De asemenea la ședința extraordinară mai sunt prezenţi și reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif : Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare de azi 04.09.2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.529/31.08.2020. Am să fac prezența, constat că lipsesesc 5 consilieri locali: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Gáti Ştefan, Rațiu Cosmin Constantin și dl Stan Gheorghe.
Sunt prezenți următorii 18 consilieri locali: Ardelean Octavian Iulian, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iodif, Maurer Robért Csaba,Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsok Janos Csaba.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif: Înainte de a trece la ordinea de zi, voi da citire art.228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
Dl președinte de ședință Kiss Iosif : Pe ordinea de zi avem un singur punct și am înțeles că executivul nu are modificări la ordinea de zi, astfel că supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi 4 septembrie 2020.
Cu 18 voturi pentru, din 18 consilieri prezenţi : Ardelean Octavian Iulian, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iodif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsok Janos Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 4 septembrie 2020 după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Coridorului de mobilitate integrat - Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dl președintele de ședință Kiss Iosif a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pct.1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Coridorului de mobilitate integrat - Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit. d) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Domnule președinte am analizat proiectul de hotărâre și am văzut că este o problemă de dezbatere urbanistică și de mediu, am convocat o ședință a Comisiei de dezvoltare urbanistică și am acordat un aviz favorabil proiectului de hotărâre. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 18 voturi pentru, din 18 consilieri prezenţi: Ardelean Octavian Iulian, Bologa Andrea-Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iodif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsok Janos Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru aprobarea Coridorului de mobilitate integrat - Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu .
Dl primar Kereskényi Gábor: Stimate doamne și stimați domni consilieri, vreau să vă mulțumesc că ați răspuns favorabil acestei convocări. Acest proiect este foarte important în demersurile necesare pentru accesarea de noi fonduri europene în perioada 2016-2027. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Kiss Iosif : Am epuizat ordinea de zi a ședinței de azi. Eu vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 4 septembrie 2020.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează,
Kiss Iosif                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

Red/dact /5 ex.
Mariana Husar

 

Înapoi