Proces verbal al şedinţei ordinare din data de 30.01.2014


ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 6233/10.02.2014

 


PROCES VERBAL

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 30.01.2014

 

 


Lucrările şedinţei ordinare din data de 30.01.2014 a Consiliului Local al municipiului Satu Mare sunt conduse de d-na consilier Rogoz Manuela .
Consiliul Local a fost convocat în baza Dispoziţiei primarului nr. 169/22.01.2014.
Invitaţia pentru participarea consilierilor locali la şedinţa ordinară din data de 30.01.2014 a fost facută prin Convocatorul nr. 3108/22.01.2014.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în ziarele locale în data de 23 ianuarie 2014, precum şi prin afişare la avizierul instituţiei şi publicarea pe site-ul Primăriei în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local sunt prezenţi din partea executivului: primar dr. Coica Costel Dorel, administrator public dl. Băbuţ Domuţa Dan, d-na Secretar a municipiului Suciu Mariana, d-şoara Mihaela Racolţa şef birou juridic, d-na Lucia Ursu director economic, d-na Neacşu Helga şef birou buget, d-na Faur Mihaela şef Birou Patrimoniu, d-na Marinescu Anca şef birou învăţământ,dl Adrian Vâscan, dl. Szucs Zsigmond şef birou investiţii, dl Bozai Vodă Cristian director ADP, dl Bujor Ionuţ din partea Transurban SA.
Mai sunt prezenţi dl Rudolf Fatyol directorul Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare.
De asemenea sunt prezenţi reprezentanţi ai presei locale precum şi cetăţeni .
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiului local Satu Mare din data de 30.01.2014. Pentru început am să fac prezenţa consilierilor. Din totalul de 22 consilieri validaţi sunt prezenţi 18 consilieri locali, după cum urmează: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela .
Lipsesc de la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local următorii consilieri: Lang Ladislau, Magyar Lorand, Roman Radu, Szocs Peter. Şedinţa este statutară cu 18 membri prezenţi.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Pentru început vă propun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 19.12.2013. Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 19.12.2013. Cu 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 19.12.2013.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Vă propun spre aprobare procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 09.01.2014. Dacă sunt observaţii? Nu sunt.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 09.01.2014.
Cu 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 09.01.2014.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Trecem la Ordinea de zi şi întreb executivul dacă la proiectul ordinii de zi prezentată public există modificări ?
Dl viceprimar Roca Radu: Se retrag de pe ordinea de zi a şedinţei, proiectele de hotărâre de la punctul 27. Proiect de hotărâre privind reorganizarea parţială a Teatrului de Nord Satu Mare şi înfiinţarea Teatrului ,, Harag György Szinház" Satu Mare şi de la punctul 28. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Petofi Sandor nr.47 şi acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului clădire Şcoala Gimnazială ,,Dr. Vasile Lucaciu,, str. Wolfenbutel nr.6-8, Universităţii Babeş Bolyai.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Se retrag de pe Ordinea de zi proiectele 27, 28, iar punctul 27 va fi Diverse. Dacă există alte propuneri cu privire la ordinea de zi aşa cum a fost modificată.
Dl consilier Masculic Csaba : Eu aş avea o sugestie: proiectele 14 şi 15 ar trebui inversate pentru ordinea logică a lucrurilor. Prima dată aprobăm reţeaua şcolară şi după aceea facem schimbare de denumire.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Să inversăm atunci proiectele: 14 va deveni 15 şi 15 va deveni 14. La proiectele de la punctele cu nr 22 şi 24 s-a schimbat titlul proiectelor de hotărâre faţă de convocatorul pe care l-aţi primit.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi 30.01.2014 cu modificările efectuate. Cu 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.01.2014, după cum urmează:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2014.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare, pe anul 2014.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2014.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
5) Proiect de hotărâre privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, pentru contribuabili persoane fizice, în municipiul Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
6) Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru persoane juridice în anul 2014 .
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionarilor, în municipiul Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
8) Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
9) Proiect de hotărâre privind stabilirea liniilor prioritare de acordare a finanţării necesare susţinerii serviciilor sociale oferite de către furnizorii privaţi de servicii sociale pe raza municipiului Satu Mare, în anul 2014.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
10) Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 51/28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
11) Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei în Municipiul Satu Mare a autovehicolelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
12 ) Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L. nr.212/31.10.2013 privind atribuirea denumirii ,,Ecaterina Both -Both Katalin" sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
13) Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,, Ecaterina Both- Both Katalin,, sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.
Iniţiator proiect: Grup consilieri U.D.M.R.
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei Şcolare pentru anul şcolar 2014-2015 în Municipiul Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
15) Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Colegiul Tehnic Unio - Traian Vuia,, Liceului Tehnologic Unio Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
16) Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Vidrean Ioan, din Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
17) Proiect de hotărâre privind numirea unui nou membru, în Consiliul de
Administraţie al S.C.Transurban S.A. Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
18) Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Transurban S.A Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
19) Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere asupra unui teren situat în Satu Mare str. Ilarie Chendi, în suprafaţă de 193 mp. înscris în CF nr.15418.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
20) Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativă, instituit în favoarea Bazei de desfacere a produselor petroliere Cluj.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
21) Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Satu Mare şi Asociaţia Română pentru Reciclare -RoRec.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel
22) Proiect de hotărâre privind aprobarea ca primă înscriere a parcelei de teren cu nr. cadastral 174685 în suprafaţă de 2690 mp
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
23) Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată,, situat în municipiul Satu Mare, str. Gavril Lazăr de Purcăreţi nr.21.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
24) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrală de împărţire pe spaţii al imobilului situat în mun. Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu nr.35 înscris în CF 11988 Satu Mare cu nr. top 3025/1 .
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
25) Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
26) Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului teren şi construcţie situat în municipiul Satu Mare, str. Petru Bran nr.14.
Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
27) Diverse
Dl Leitner Istvan Attila: Doamna preşedinte vă rog să consemnaţi că la punctele 2 şi 16 eu nu particip la vot.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dl. consilier Leitner Istvan la punctele 2 şi 16 de pe ordinea de zi nu participă la vot.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi:

Pct.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2014. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Buget : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre cu precizarea că în comisie s-a discutat lista de propuneri a grupului de consilieri UDMR.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Dl consilier Albu Adrian: Fac o precizare, cu excepţia domnului dr. Fanea Dumitru şi a dl viceprimar Roca Radu, membrii comisiei nu au fost de acord ca Primăria Municipiului Satu Mare să edifice un patinoar.
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă consilierii au observaţii la acest proiect de hotărâre?
Soseşte la şedinţă şi domnul consilier Lang Ladislau.
Dl. consilier Butka Gergely: Două remarci, pe scurt: am constatat analizând bugetul, că din nefericire nici în acest an nu au sosit banii de la guvern, şi chiar din acest motiv aş dori ca măcar resursele pe care le avem noi să le folosim cât mai eficient. Nici Sfinţii nu şi-au făcut încă randamentul dar asta este o altă discuţie. Concret, nu am fost de acord să investim noi într-un patinoar 100 000 de euro, care este o sumă foarte mare, când sunt multe firme, care şi până acuma ne-au oferit această posibilitate gratuit. Nu credem că din punctul de vedere al bugetului şi nici din punct de vedere organizatoric, mentenanţa unui patinoar de 100 000 de euro este acum realizabil şi că este o prioritate. Dragi copii noi dorim să aveţi patinoar dar nu pentru 100 000 de euro ci să aducă cineva gratuit cum a fost şi până acum. Mulţumesc.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Aş dori să formulez o întrebare. Nu am găsit pe finanţarea din acest an cabinetele medicale şcolare, pe care domnul primar le-a promis şi care au fost prevăzute.
Dl consilier Masculic Csaba : Este în varianta pe care le-aţi primit astăzi.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Deci în varianta modificată este şi a rămas suma din 2013 pentru început? Înseamnă că anul acesta vom ajunge Municipiul Carei care are 2 cabinete medicale şcolare şi chiar o să îi depăşim. Mulţumesc.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă nu mai sunt alte observaţii la acest proiect de hotărâre ,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 18 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -1 vot- Butka Gergely, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2014
Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare, pe anul 2014. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt comentarii cu privire la acest proiect? Nu sunt. Informez consiliul că la acest proiect de hotărâre Dl Leitner Istvan nu participă la vot.
Supun la vot proiectul de hotărâre: Cu 17 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Iura Florin, Lang Ladislau, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -1 vot- Fogel Vasile, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare, pe anul 2014.
Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2014. Iniţiator proiect: dr. Coica Costel Dorel
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii sau propuneri la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2014.
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Buget : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă cineva dintre colegii consilieri are observaţii sau obiecţii la acest proiect de hotărâre?
Dl consilier Masculic Csaba : Aş avea nişte remarci la proiectul BVC prezentat de ADP. Am discutat în comisia de servicii publice şi în comisia de buget cu reprezentanţii ADP ului şi încă o dată în forma prezentată şi cum este realizat acum, nu se regăsesc acele sume pe care le-am votat noi ca şi majorare de taxe pentru pieţe. În proiectul de hotărâre adoptat la începutul lunii aşa am votat ca acele majorări şi posibile venituri suplimentare vor fi regăsite în proiectul de buget al ADP ului pentru ca să avem certitudinea ca aceste sume vor fi cheltuite pentru reabilitarea, modernizarea pieţelor. Am înţeles că s-a pus numai jumătate din aceasta sumă şi jumătate din ce se va încasa de la comercianţi se va introduce din iunie. Trebuie să remarc faptul că întradevăr există o inevstiţie prevăzută de peste 1 000 000 de lei în acest buget, care după mine este aruncat acolo haotic, o sumă de 600 000 de lei pentru modernizare pieţe. Totuşi ar trebui să existe o concepţie în momentul în care vrem să reabilităm aceste pieţe. Nu ne putem apuca de reabilitarea pieţelor cu o sumă de 600 000-800 000 de lei aşa haotic, că începem să facem acolo tarabe pentru comercianţi pentru haine, dincolo pentru flori, ar trebui să existe o gândire globală şi o concepţie unitară să vedem ce vom face. Chiar din acest motiv nu am intervenit în proiectul de buget pe care l-am adoptat, am introdus acele puncte pentru studiul de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru modernizarea tuturor pieţelor. Mulţumesc.
Sosesc în sală domnii consilieri Magyar Lorand şi Szocs Peter
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă nu sunt alte obiectii la proiectul de hotarare,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014.
Pct.5. Proiect de hotărâre privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de
scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, pentru contribuabili persoane fizice, în municipiul Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă cineva din executiv sau dintre colegii consilieri are observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, pentru contribuabili persoane fizice, în municipiul Satu Mare.
Pct.6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru persoane juridice în anul 2014. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică:dl Bancea Valeriu: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre dar Dl consilier Bancea Valeriu atrage atenţia Direcţiei de impozite şi taxe locale al Municipiului Satu Mare ca pe viitor referatele să fie mult mai consistente decât acest referat care lasă la aprecierea consiliului local aprobarea prezentei facilităţi. Consiliul local nu hotărăşte în baza unor lăsări la latitudinea sa, el hotărăşte în baza unor voturi iar referatele se fac pe temeiuri legale.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Sperăm ca D.I.T.L să se sesizeze şi data viitoare să aibă referate conform cerinţelor. Dacă cineva din executiv sau dintre consilieri are observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru persoane juridice în anul 2014 .
Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionarilor, în municipiul Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre şi susţine propunerile comisiei de buget, propunere care nu aduce o modificare consistentă din punct de vedere financiar.
Comisia Buget:dl Micle Adrian: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre cu propunerea ca la art. 6 să se introducă lit. h ) cu următorul conţinut: vehicule istorice şi vehicule electrice şi hibride.
Comisia Juridică: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre cu însuşirea propunerii comisiei de buget.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot modificările propuse la proiectul de hotărâre: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă introducerea la art 6. a literei h) cu conţinutul propus de comisia de buget.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor, în municipiul Satu Mare.
Pct.8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Juridică: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Satu Mare.
Pct. 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea liniilor prioritare de acordare a finanţării necesare susţinerii serviciilor sociale oferite de către furnizorii privaţi de servicii sociale pe raza municipiului Satu Mare, în anul 2014. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de Sănătate şi sport: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind stabilirea liniilor prioritare de acordare a finanţării necesare susţinerii serviciilor sociale oferite de către furnizorii privaţi de servicii sociale pe raza municipiului Satu Mare, în anul 2014.
Pct.10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 51/28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Juridică: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 51/28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân.
Pct. 11. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei în Municipiul Satu Mare a autovehicolelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Juridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre?
Dl consilier Nits Ianos: Aş dori ca să introducem încă un articol în proiectul de hotărâre cu motivaţia că, art. 4 din Regulament, care sună aşa: " Semnalizarea rutieră a acestei restricţii, precum şi semnalizarea rutieră de orientare a participanţilor la trafic se realizează prin grija Serviciului de Adminstrare a Domeniului Public/Privat şi Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, denumită în continuare S.A.D.P.P.S.P. Acesta va aduce la cunoştiinţa participanţilor la trafic introducerea restricţiei de circulaţie, precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate ".
Art 3 pe care aş dori să îl introducem pentru ca acest proiect să aibă o seriozitate mai mare este: „ Serviciul S.A.D.P.P.S.P în termen de 2 luni de la aprobarea prezentei hotărâri va realiza obligatoriu toate prevederile prevăzute la art. 4 din Regulament, anexa nr. 1 la hotărâre. Aplicarea capitolului 6: Contravenţii, Sancţiuni din Regulament, anexa nr. 1 se va face începând cu data de 01.04.2014". Pentru că este de neconceput că aprobăm un proiect şi nu dăm un termen de realizare pentru introducerea acestui proiect. Din acest motiv am propus această modificare sau suplimentare.
Dl primar dr. Coica Costel Dorel: Ţinând seama că toate autorizaţiile ca şi timp de eliberare durează, ar fi bine să stabiliţi un termen.
Dl consilier Nits Ianos: Eu am propus acest termen de 2 luni ca să se realizeze tot ceea ce este cuprins în art. 4. deoarece nu se poate concepe că de mâine este valabilă această hotărâre şi încă nu s-a făcut nimic. Ba mai mult scrie în hotărâre că aceasta se aduce la cunoştinţa participanţilor: restricţiile de circulaţie precum şi principalele rute de tranzit ocolitoare, deci sunt o serie de lucruri care trebuiesc făcute.
D-na viceprimar Papici Marcela: Aş dori să văd puţin art.4 din Regulament deoarece propunerea dvs. nu s-a discutat în cadrul nici unei comisii ale consiliului local şi acest regulament a fost propus de comisia de circulaţie şi este foarte important să vedem în ce măsură se poate să se aplice din 01 aprilie ţinând cont că autorizaţiile transportatorilor se dau pe un an de zile sau 6 luni şi este important să vedem ce spune art.4. Ok. Pentru că am primit un aviz al poliţiei rutiere pe acest regulament, exact aşa cum a fost prezentat în această şedinţă de consiliu. E foarte important dacă aducem o modificare, să înţelegem că acea modificare nu are avizul poliţiei rutiere. A mai fost odată pe ordinea de zi şi am fost nevoiţi să îl retragem şi l-am reintrodus datorită faptului că avem acest aviz al poliţiei rutiere. Dar acest termen nu cred că va influenţa acest aviz pe care l-am primit.
Dl consilier Masculic Csaba: Noi nu modificăm acum Regulamentul ci modificăm hotărârea.
D-na viceprimar Papici Marcela: Corect, dar era important să vedem ce spune acest art. 4.
Dl primar dr. Coica Costel Dorel: Ca să înţeleagă şi cetăţenii despre ce este vorba, dorim să regularizăm trecerea maşinilor de mare tonaj pe raza municipiului, deci avem nevoie de bani de la ei pentru că ei fac o groază de bani pe firmele lor, şi nu mă opun acestui lucru, dar ne distrug străzile, casele, geamurile şi aşa mai departe. Cu acest proiect de hotărâre începem să facem ordine în circulaţia maşinilor de mare tonaj.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă nu sunt alte obiecţii sau modificări la acest proiect de hotărâre din partea consilerilor,
Supun la vot modificarea proiectului de hotărâre cu introducerea unui nou articol 3 prezentat de dl Nits Ianos: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă introducerea art. 3 aşa cum a fost formulat şi renumerotarea hotărârii.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind reglementarea circulaţiei în Municipiul Satu Mare a autovehicolelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
Pct. 12. Proiect de hotărâre de revocare a H.C.L. nr.212/31.10.2013 privind atribuirea denumirii ,,Ecaterina Both -Both Katalin" sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de Sănătate şi sport: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind revocarea H.C.L. nr.212/31.10.2013 privind atribuirea denumirii ,,Ecaterina Both -Both Katalin" sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv.
Pct. 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,, Ecaterina Both- Both Katalin,, sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare. Iniţiator proiect: Grup de consilieri UDMR
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de Sănătate şi sport: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre?
Dl consilier Masculic Csaba: Să explicăm un pic publicului, că nu este foarte coerent de ce revocăm după care facem aceeaşi lucru. Din nefericire la primul proiect pe care l-am aprobat lipsea avizul comisiei de atribuire a denumirii, care funcţionează lângă prefectură. Prefectura a făcut procedură împotriva acestei hotărâri. Noi am obţinut avizul dânşilor şi acuma putem aproba această denumire, revotăm hotărârea ca să fie în acord cu legislaţia în vigoare.Mulţumesc.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă nu mai sunt alte obiecţii la proiectul de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind atribuirea denumirii ,, Ecaterina Both- Both Katalin,, sălii de sport a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.
Pct. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei Şcolare pentru anul şcolar 2014-2015 în Municipiul Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Reţelei Şcolare pentru anul şcolar 2014-2015 în Municipiul Satu Mare.
Pct. 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Colegiul Tehnic Unio - Traian Vuia,, Liceului Tehnologic Unio Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre?
Dl consilier Raţiu Cosmin : Având în vedere că am primit nişte sesizări, aş dori să aduc la cunoştiinţa colegilor consilieri şi a opiniei publice anumite nemulţumiri de la colectivul Liceului Unio, o să îi dau citire: „ Şcoala noastră are o îndelungată tradiţie funcţionând din 1948, iar marca Unio este cunoscută şi apreciată atât pe plan local cât şi pe plan naţional. În anul 1997 şcoala a fost selectată în primele 10 unităţi şcolare în cadrul proiectului Phare: veto-ro şi totodată utilată şi dotată cu aparate pe măsură şi control iar activitatea practică la atelierele şcolare la agenţii economici se face cu elevii împărţiţi pe grupe. În urma memoriilor justificative a agenţilor economici de a pregăti specialişti în anumite meserii şcoala a înaintat spre Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul preuniversitar documentaţia pentru autorizarea şcolii postliceale pe anumite profile, respectiv: tehnician operator maşini, cu comandă numerică şi administrator reţele locale de comunicaţii". Ceea ce ne spun domnii de acolo este că odată cu schimbarea denumirii şi aici atrag atenţia, toate aceste proiecte nu s-ar mai derula. Şcoala are 3 cabinete de informatică dotate cu tehnologie de ultimă generaţie care susţin profilul tehnic-operator, tehnică de calcul şi 4 ateliere mecanice dotate corespunzător. A fost amenajat un teren de sport sintetic printr-un contract de parteneriat cu un intreprinzător privat. Şi sunt încă multe amendamente care susţin nemulţumirea celor de la Liceul Unio care doresc să îşi menţină denumirea de Liceul Unio pe care o are de zeci de ani. Eu zic să ţinem cont nu neapărat de interesele care nu se justifică prin lipirea acestor 2 denumiri ci de proiectele şi munca de zeci de ani a acestor oameni care îşi desfăşoară activitatea acolo. Era de datoria noastră să semnalăm aceste lucruri şi să se audă şi vocea populaţiei în consiliul local. Mulţumesc.
Dl consilier Pop Ioan: În calitate de preşedinte al comisiei de învăţământ al consiliului local, stimaţi colegi consilieri, problema reţelei şcolare din Satu Mare este o problemă foarte veche, tergiversată foarte mulţi ani şi se face cu costuri foarte mari, asta este prima problemă. A doua problemă este că populaţia şcolară în Municipiul Satu Mare este în scădere. Ba mai mult, începând de la revoluţie avem un fenomen paradoxal, s-au desfiinţat şcoli generale, care sunt furnizorii de elevi pentru licee şi s-au înfiinţat licee în Satu Mare. Vă da-ţi seama că toate aceste lucruri au implicaţii deosebit de mari. Nici Colegiul tehnic Traian Vuia actual şi nici Liceul tehnologic Unio actual nu au un nr de elevi îndestulător. Pe mine mă doare sufletul, eu mi-am început cariera didactică în liceul Unio, unde am activat 7 ani de zile şi care era cu adevărat o şcoală puternică. Din păcate industria românească a căzut, în consecinţă şi Unio printr-un management, după părerea mea, destul de controversat a ajuns în situaţia unde este acuma. Deci administraţia trebuie să îşi pună problema ca până la urmă marea majoritate a cheltuielilor se face din banii contribuabililor. Chiar şi acele deduceri de TVA sunt din TVA ul plătit de consumatorii sătmăreni. Aşa spune şi legea finanţelor publice. Acesta este şi motivul pentru care s-a luat decizia de a începe un proces de comasare a acestor şcoli în interesul calităţii învăţământului, a elevilor şi a beneficiarilor care sunt investitorii sătmăreni. Nu vă ascundem că atunci când s-a luat această decizie cu inspectoratul şcolar, au fost câteva propuneri şi în viziunea executivului era următoarea idee: în finalul finalului trebuie să se ajungă la 2 mari campusuri tehnologice în Satu Mare, probabil unu în jurul acestui spaţiu care este Colegiul tehnic Traian Vuia în acest moment, pe B-dul Cloşca, care este un spaţiu mai facil pentru activităţi de genul acesta. Gândiţi-vă, Liceul Unio funcţionează astăzi cu jumătate clădire săli de clasă şi cu jumătate clădire ca şi ateliere. Deci îi desparte doar un coridor, structura de acolo e o structură de beton armat, cu transmiterea sunetelor foarte bună, ce fel de activitate este acolo? Cui îi foloseşte?Asta este o chestiune, de asemenea Colegiul tehnic Traian Vuia are şi el nişte probleme legate de asigurarea nr. de elevi, nu are elevi. Şi atuncea procesul acesta trebuie să aibă loc, nu este un proces simplu, a fost gândit şi care este eficienţa, ce se întâmplă cu personalul, personalul nu va avea de suferit foarte mult, pentru că înseamnă a pune în comun elevii, în plus asta nu înseamnă că atelierele care au dotarea amintită nu vor funcţiona în continuare, acela rămâne un spaţiu destinat învăţământului în administrarea noastră. Procesul acesta trebuie să continue, pentru că în final, stimaţi colegi şi public, Municipiul Satu Mare plăteşte anual chirii pe spaţii de învăţământ 1,6 milioane de lei , bani pe care am putea să îi ducem direct în procesul didactic care este extraordinar de important. Şi aceeaşi problemă este şi la grădiniţa Mondiala precum şi altele unde se plătesc sume foarte mari şi ştiţi, nu este vina noastră a autorităţilor că nu s-a găsit încă o soluţie. Este o legislaţie, noi trebuie să o respectăm, proprietatea este sfântă, ne-am însuşit aceste filozofii ale Constituţiei, în consecinţă lucrurile se vor derula în acest sens şi noi avem obligaţia morală de a avea grijă de banii contribuabililor, dar în aceeaşi timp şi inspectoratul şcolar care gestionează tehnic fuziunile acestea care putea să-l desfiinţeze.Nu s-a desfiinţat, fuzionează, cele 2 şcoli intră împreună într-un proces de reorganizare. Suntem obligaţi ca autoritate locală să avizăm o astfel de reţea sau să dăm soluţia pentru reţeaua şcolară. Mulţumesc.
Dl primar dr. Coica Costel Dorel: Daţi-mi voie să completez eu, se unesc cele 2 colegii : 315 elevi cu 350 şi o să fie în jur de 660 de elevi ca să funcţioneze. Altfel riscau aşa cum spunea dl Pop să se desfiinţeze. Nu dorim acest lucru.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Eu în luna noiembrie am avut diferite discuţii cu diferite doamne directoare de la grădiniţe, care erau disperate din cauza lipsei de finanţare. S-a pus problema reducerii cheltuielilor, inclusiv partea de termoficare. Eu aş sugera aparatului Primarului şi executivului să încercăm să reducem cheltuielile pe concerte şi pe tot felul de acţiuni care nu justifică cheltuielile tot din buget şi din banii contribuabililor şi să încercăm să sprijinim actul educaţional. Pentru că eu cred că este mult mai important ca, copiii noştrii să crească în condiţii decente atât în grădiniţe cât şi în licee, este important să avem un viitor bine pregătit. Este părerea mea, probabil că nu o împărtăşiţi.
Dl primar dr. Coica Costel Dorel: O să luăm exemplul de la PDL.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă nu sunt alte observaţii la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 20 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - 1 vot - dl Raţiu Cosmin Constantin, se aprobă Hotărârea privind atribuirea denumirii ,,Colegiul Tehnic Unio - Traian Vuia,, Liceului Tehnologic Unio Satu Mare.
Pct. 16. Proiect de hotărâre privind revocarea domnului Vidrean Ioan, din Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia Juridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ:acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Informez consiliul că la acest proiect de hotărâre Dl Leitner Istvan nu participă la vot.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 19 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Iura Florin, Lang Ladislau, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri- 1 vot - Fogel Vasile, se aprobă Hotărârea privind revocarea domnului Vidrean Ioan, din Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv S.A. Satu Mare.
Pct. 17. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou membru, în Consiliul de Administraţie al S.C.Transurban S.A. Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Juridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind numirea unui nou membru, în Consiliul de Administraţie al S.C.Transurban S.A. Satu Mare.
Pct.18. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Transurban S.A Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Juridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Transurban S.A Satu Mare.
Pct.19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere asupra unui teren situat în Satu Mare str. Ilarie Chendi, în suprafaţă de 193 mp. înscris în CF nr.15418. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel.
Comisia Juridică: dl Bancea Valeriu: propune amânarea proiectului de hotărâre în vederea completării documentaţiei prezentate care este insuficientă şi care trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: prezentarea documentelor privind situaţia juridică a parcelelor învecinate şi normal a parcelelor în discuţie, verificarea situaţiei parcelării, a parcelei respetive, a faptului că în urma dezmembrării s-a ajuns la lipsa de acces pentru solicitant, cu eventuala completare a expertizei tehnice în sensul celor de mai sus.
Comisia de Buget : îşi însuşeşte punctul de vedere al comisiei juridice.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Informez consiliul că acest proiect necesită 2/3 din voturi pentru a fi aprobat. Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre?
Dl consilier Nits Ianos: Sunt de acord cu amânarea dar aş vrea să atrag atenţia asupra unei probleme. Problema este întradevăr juridică, dar dacă aţi studiat documentaţia se vede foarte clar că sunt 3 persoane care se luptă pentru acest teren. Fiecare dintre ei a cerut pentru început ca să cumpere această parcelă de 698 mp. Fiecare cerere a fost respinsă. Acum dl. Dumitre a revenit cu cererea unui drept de servitute. Eu aş propune, cu toată amânarea, să se facă o licitaţie pentru tot terenul, pentru că dacă se face împărţirea acelui teren, care rămâne nu mai este acea parcelă. Dacă se face o licitaţie, sunt acolo 3 persoane care s-ar putea să liciteze în mod sigur, şi dacă se face licitaţie publică pe toată parcela, trebuie condiţionat în caietul de sarcini obligativitatea acordării servituţii de trecere la parcela 12876/1. Cu această condiţie şi atunci prin licitaţie fiecare poate să cumpere toată parcela.
Dl. consilier Masculic Csaba: Dl Nits, aici nu degeaba am cerut lămuriri numai juridice. De fapt,vom intra în posesia unor documente care atestă că terenul pentru care noi vrem să dăm servitute, face obietul unei cereri de retrocedare pe baza Legii 18/1991 a fondului funcciar. Nu se pune problema deocamdată de vânzare. De aceea am făcut solicitarea de a clarifica situaţia juridică a terenurilor şi după ce se va clarifica vom putea da verdictul.
Dl primar dr. Coica Costel Dorel: Oricum şi la propunerea dl. Nits, prin aparatul de specialitate, vom da răspuns dacă este posibil să facem licitaţie sau nu.
Dl consilier Nits Ianos: În cazul acesta nu este posibil.
Dl consilier Bancea Valeriu: Deocamdată obiectul acestei hotărâri este instituirea unui drept de servitute. După ce lămurim această chestiune, aşa cum bine a sesizat şi antevorbitorul meu, şi după ce se va lămuri situaţia lui în ipoteza în care reconstituirea în baza legii de retrocedare nu va avea loc, după aceea da, se poate pune în discuţie o eventuală licitaţie. Dar licitaţia, stabilirea servituţii de trecere, regimul juridic al terenului, face obiect sau nu a Legii 18/1991, sunt chestiuni care exced acestei hotărâri şi trebuie clarificate după ce se completează documentaţia. Şi atunci întradevăr se va hotărî, pentru că vânzarea respectivă la licitaţie fără a institui o servitute, în ipoteza în care acolo cealaltă parcelă din spate sau celelalte parcele nu au o ieşire la drumul public, va constitui un grav impediment pentru însăşi licitaţia respectivă, pentru că nu poţi să vinzi la cineva o parcelă sau să faci o ieşire din indiviziune, în condiţiile în care creezi un loc înfundat. De aceea am şi solicitat această completare.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela:
Supun la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă amânarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere asupra unui teren situat în Satu Mare str. Ilarie Chendi, în suprafaţă de 193 mp. înscris în CF nr.15418.
Pct.20. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativă, instituit în favoarea Bazei de desfacere a produselor petroliere Cluj. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia Juridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă Hotărârea privind retragerea dreptului de administrare operativă, instituit în favoarea Bazei de desfacere a produselor petroliere Cluj.
Pct.21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Satu Mare şi Asociaţia Română pentru Reciclare -RoRec. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel
Comisia Juridică: dl Bancea Valeriu: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre cu propunerea de completare a contractului în anexa 1 cap.5 art.5 litera,,b,,care va avea următorul conţinut: ,, neînceperea lucrărilor de amenajare a centrului de colectare a deşeurilor, precum şi a activităţii de colectare a deşeurilor, în termen de maxim 12 luni de zile de la preluarea terenului,,. Am apreciat că este utilă inserarea acestei prevederi, pentru ca interesul acestei hotărâri este nu numai realizarea obiectivului în sine ci desfăşurarea activităţii care are ca scop realizarea obiectivului respectiv. Cu consecinţa evident a sancţiunii, în cazul nerealizării în termen.
Comisia Servicii publice şi comerţ: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre cu însuşirea acestor modificări propuse de comisia juridică.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre?
Dl consilier Nits Ianos: Scopul acestui proiect este foarte corect dar nedumirirea mea este asupra faptului că de ce tocmai 5449 mp are nevoie acest RoRec, care are asemenea contracte în 19 judeţe cu 26 de oraşe. Ultimul era cu oraşul Piteşti unde are 500 mp cu acelaşi contract şi cu acelaşi scop ca şi în Satu Mare. Eu nu spun să nu aprobăm acest proiect, dar cred că ar fi trebuit să ne pună la îndemână mai multe documentaţii. În primul rând unde se află această parcelă? Unde se vede aceea săgeată roşie de pe poză? Că acest lucru nu a rezultat de nicăeri.
D-na Faur Mihaela - sef birou patrimoniu : Da, acolo este.
Dl consilier Nits Ianos: Eu aş fi crezut că dacă vine cineva cu o asemenea propunere vine şi cu ceva concret, are un plan de acţiune, în care ne spune ce va face şi cum va face. Nu ştiu că dacă ajung şi 500 mp de ce are nevoie de 5449 mp sau mai exact de chiar mai mult. Să mă lămurească cineva.
D-na Faur Mihaela - sef birou patrimoniu: Ei au solicitat această parcelă, pentru dânşii era foarte important să se realizeze repede, încă nu avem toată documentaţia. Este parcela pentru care retragem dreptul de administrare operativă din proiectul de dinainte. În măsura în care consideraţi se poate face documentaţie şi dezlipire, dar pentru asta trebuie discutat cu ei.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Dar ei ce suprafaţă au solicitat, de 50 arii?
D-na Faur Mihaela: Da de 5449 mp.
Dl consilier Nits Ianos: Ei au cerut prima data 7000 mp, acuma s-a eliberat acest teren, au redus la 5449 mp.
D-na Faur Mihaela: Iniţial au solicitat în incita parcului industrial. Nu i s-a acordat.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Dacă în Piteşti, care are o populaţie dublă faţă de Satu Mare, şi le dăm o suprafaţă de 10 ori mai mare decât cu ce funcţionează în Piteşti, mi se pare o absurditate.
Dl. consilier Masculic Csaba: Acest proiect de hotărâre cu acestă locaţie a mai fost pe ordinea de zi şi atunci l-am respins. A fost o cerere în parcul industrial în care întradevăr au solicitat 7000 mp pe care au motivat-o cu faptul că vor să facă un centru regional de depozit pentru aceste deşeuri. Au depozite mai mici în diferite locaţii şi vor să facă un depozit central aici. Probabil că au repetat aceea cerinţă de 7000 mp dar aici este 5449 mp. Noi am respins atunci cererea RoRec ca să încerce executivul să caute o altă locaţie.
Dl Băbuţ Domuţa Dan- City Manager: Este un centru de colectare şi prelucrare a deşeurilor electrice după care le trimit mai departe.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Câte locuri de muncă vor crea?
Dl Băbuţ Domuţa Dan: Asta nu s-a discutat. Ei au solicitat doar suprafaţa.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Dacă le dăm 50 de arii de teren, ar trebui să avem o evidenţă clară. Aveţi un angajament ferm, un contract când încep activitatea, ce activitate are, câte angajări face, ce cheltuieli vor fi?
Dl consilier Bancea Valeriu: Opinia mea e că e foarte bine că le dăm acest loc, nu uitaţi că mai înainte noi am retras dreptul de administrare asupra acestui teren a unei societăţi care are o activitate care are nişte consecinţe de poluare. Asociaţia care o să vină va trebui să se ocupe şi de ecologizarea zonei aşa că nu are rost să îl luăm la întrebări pentru că va avea nişte cheltuieli destul de mari pentru zona respetivă. Ori ca să o împarţi şi să o dai la altcineva nu este recomandabil, mi se pare că soluţia aceasta este foarte bună.
D-na viceprimar Papici Marcela: Parcela aceea este nefolosită de foarte mulţi ani, chiar în paragină, se vede şi din acele poze, are o singură cale de acces, împărţirea ei în terenuri mai mici nu ar avea nici un fel de utilitate, iar aceasta este, conform legii, o obligaţie a administraţiei locale de a înfiinţa centru de colectare a deşeurilor, şi dacă putem să facem acest lucru pe o parcelă care să corespundă solicitărilor iniţiale pe care atunci nu le-am acordat-o în parcul industrial, mie mi se pare absolut normal să o facem, mai ales că vorbim despre o parcelă asupra căruia până acum nu am avut drept de administrare, nu se întâmplă nimic acolo, e într-o zonă care nu afectează pe nimeni şi dacă se creează un loc de muncă e mai mult decât ce este acum.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela ;Dacă nu sunt alte obiecţii la acest proiect de hotărâre ,
Supun la vot modificarea propusă de comisia Juridică: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - nu sunt, se aprobă propunerea de completare a contractului în anexa 1 cap.5 art.5 litera,,b,,.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri - 1 vot- Nits Ianos, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Satu Mare şi Asociaţia Română pentru Reciclare -RoRec.
Pct.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca primă înscriere a parcelei de teren cu nr. cadastral 174685 în suprafaţă de 2690 mp. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia de Urbanism: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea ca primă înscriere a parcelei de teren cu nr. cadastral 174685 în suprafaţă de 2690 mp.
Pct.23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată,, situat în municipiul Satu Mare, str. Gavril Lazăr de Purcăreţi nr.21. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia de Urbanism: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -nu sunt, se aprobă Hotărârea privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată,, situat în municipiul Satu Mare, str. Gavril Lazăr de Purcăreţi nr.21.
Pct.24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrală de împărţire pe spaţii al imobilului situat în mun. Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu nr.35 înscris în CF 11988 Satu Mare cu nr. top 3025/1. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia de Urbanism: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei cadastrală de împărţire pe spaţii al imobilului situat în mun. Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu nr.35 înscris în CF 11988 Satu Mare cu nr. top 3025/1.
Pct.25. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia Buget: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia Juridică: acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare.
Pct.26. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului teren şi construcţie situat în municipiul Satu Mare, str. Petru Bran nr.14. Iniţiator proiect: primar dr.Coica Costel Dorel
Comisia Buget : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
ComisiaJuridică : acordă raport favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de Învăţământ şi cultură: acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Dacă sunt observaţii la acest proiect de hotărâre? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu: Cu 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian, Ardelean Radu, Bancea Valeriu, Butka Gergely, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin, Lang Ladislau, Leitner Istvan, Kiss Iosif, Magyar Lorand, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Ianos, Papici Marcela, Pop Ioan, Raţiu Cosmin Constantin, Roca Radu, Rogoz Manuela, Szocs Peter. Împotrivă -nu sunt, Abţineri -nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea cumpărării imobilului teren şi construcţie situat în municipiul Satu Mare, str. Petru Bran nr.14.
D-na. viceprimar Papici Marcela: Acum că a trecut proiectul aş vrea să spun că acest proiect este, exact cum spunea si dl Pop, încercarea de a diminua cheltuielile pe care le are bugetul municipiului Satu Mare cu chiriile, fiind vorba despre corpul de clădire-şcoală folosit de către şcoala generală Constantin Brâncoveanu clădire pentru care până acum se plătea chirie. O achiziţionăm, este un calcul făcut, în 2 ani şi 8 luni se amortizează această investiţie din valoarea chiriei pe care o plătim la ora actuală, şi clădirea este de acum a şcolii.
Pct.27. Diverse
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Invit domnii consilieri dacă au ceva de spus ?
Dl consilier Raţiu Cosmin: În primul rând aş dori să felicit oficialităţile vizavi de modul cum au organizat ziua personalităţii elocvente Vasile Lucaciu, care pe 22 ianuarie trebuia sărbătorit şi din păcate în Satu Mare nu s-a întâmplat acest lucru. O altă problemă, deocamdată cu titlu informativ deoarece încă nu am apăucat să mă documentez în această privintă, a sosit de la un nr. de cetăţeni care locuiesc pe strada Drăganilor unde este un şantier în construcţii cu nişte blocuri de locuinţe care nu au acordul locuitorilor din acea zonă. Este cu acces de pe strada Unirii, eu nu pot să dau citire celor ce au scris aceşti locatari, care aduc nişte acuze foarte foarte grave, dar vreau să subliniez o chestie foarte elocventă: conducerea UDMR s-a opus sub orice formă construirii în această zonă a acestui ansamblu de locuinţe în urmă cu 5 ani, iar noua conducere a aprobat în 2012 acest ansamblu de locuinţe. Sunt tot felul de acuze, pe care neverificându-le nu le pot da citire, dar pot să vă spun că locatarii sunt total debusolaţi, doresc să facă apel la presa locală, spun că în nenumărate rânduri au fost în audienţă la dl viceprimar Roca Radu şi la dl primar dr. Coica Costel Dorel. Eu personal în următoarea şedinţă o să vă aduc la cunoştinţă situaţia de acolo, după ce mă documentez. Este inadmisibil să se construiască în grădini, ansamble de locuinţă fără acordul locatarilor din zonă.
Dl consilier Albu Adrian: Întrebarea este cum au primit ei PUZ de la noi.
Dl consilier Raţiu Cosmin: Deocamdată nu pot să vă spun, nu m-am documentat dar vă spun, am un e-mail semnat cu nişte acuze pe care eu nu le cred. O altă sesizare către consiliul local de către Roas Liviu şi Struţă Roas Sergiu, la Piaţa mare tot aşa, fără acordul locatarilor din zonă, este întradevăr doar un certificat de urbanism nu un şantier în desfăşurare. Aici se doreşte un mic cazinou, vânzări de covoare care au loc în curte, deci clar schimbarea destinaţiei, din locuinţe în activităţi de alt fel. Este înregistrat în data de 29.01.2014. Mulţumesc mult.
Dl consilier Masculic Csaba: Ridic o problemă destul de serioasă, în cursul lunii ianuarie am citit cu bucurie că se va da în folosinţă un nou teren de sport în parteneriat public-privat. Am început să mă gândesc la acel parteneriat public-privat, care după ştiinţa mea de consilier de 5 ani, trebuia să fie votat în consiliul local. Acest lucru nu s-a întâmplat, în schimb am găsit nişte contracte de asociere încheiate între unităţi şcolare şi diferiţi investitori, aşa zis contract de asociere. Aceste contracte de asociere aşa cum sunt făcute aici sunt lovite de nulitate absolută conform art 45 lit. f) care spune că orice asociere este hotărâtă şi votată în consiliul local. Mai mult acest contract este avizat cu aviz favorabil al autorităţilor administrativ teritoriale Primăria Satu Mare reprezentată prin Coica Dorel - Primar, iar ultima pagină este vizat de primăria Municipiului Satu Mare, scrie numele primarului şi este semnat de viceprimarul municipiului. Acest contract a fost semnat de către consiliul de administraţie al şcolii. Conform legislaţiei în vigoare consiliul de administraţie al şcolii nu are nici un drept să semneze un astfel de contract de asociere. Sunt aici 7 semnături din care lipsesc 2 semnături importante, nici un consilier local nu a fost prezent la acea şedinţă, şi este vorba de dl Roman Radu şi dl Szocs Peter care au mărturisit că la nici o şedinţă a consiliului de administraţie al acestei şcoli nu fost chemaţi. Este vorba de Şcoala generală Bălcescu-Petofi. Nu vreau să intru în detali, dar este un contract încheiat pe 15 ani pentru o investiţie de 20 000 euro, cu nişte drepturi exclusive. Eu rog executivul să luaţi toate măsurile şi să revizuiţi aceste contracte. Ar fi păcat să pierdem acea investiţie, trebuie făcute asemenea investiţii dar în absolută legalitate. Cel de-al 2 lea contract, contract deasociere în participaţiune încheiată între o şcoală, liceul tehnologic Unio şi o asociaţie sportivă, cu aceeaşi speţă, o asociere în temei legal Cod Comercial din 1887, cod comercial care a fost abrogat prin legea 71/2011, măcar de făceau trimitere la codul civil, nici măcar modul de întocmire nu este corect. Mai mult, este vorba, după ştiinţa mea, dar nu m-am documentat, asocierea în participaţiune vizează un teren care cred că nici nu este a Municipiului Satu Mare. De asta vă rog să revizuiţi aceste contracte şi să intrăm în legalitate. Conform Legii 215/2001 art 45 li.f) orice contract de asociere trebuie votată şi hotărâtă în Consiliul local şi nu semnată de către directorul şcolii şi diferite asociaţii, fundaţii, firme şi avizate. Dacă era măcar un aviz a comisiei juridice sau a serviciului juridic, dar aviz favorabil a autorităţii dministrativ teritoriale? Mulţumesc.
Dl. consilier Fogel Vasile: În urma unor sesizări a numeroşi cetăţeni solicităm dl primar, extinderea ariei de aplicare a hotărârii consiliului local privind închirierea parcărilor. Un exemplu v-aş arăta: în cartierul solidarităţii sunt 3 garaje construite legal pe domeniu privat, nu pot ieşi din garajul respectiv pentru că se ocupă de alte autoturisme. Oamenii sunt de acord să închirieze spaţiile respective numai să nu îi plimbaţi între Primărie şi ADP pentru că nu este aplicabil încă în cartierul solidarităţii. Foarte multe parcări sunt şi în celelalte cartiere, vă rog să luaţi act. Mulţumesc.
Dl. consilier Butka Gergely: Dl Primar, două puncte aş avea şi eu: una ar fi că au trecut sărbătorile dar radioul de sărbători înca mai difuzează în centru. Ne bucurăm că totuşi este zăpadă. Eu am semnal şi pe e-mail dar încă nu am primit răspuns, nu este nici o problemă. Minoritatea de aproape 40% de naţionalitate maghiară şi germană ar merita ca măcar câteva piese să fie şi în limba lor. Dacă doriţi noi vă punem la dispoziţie nişte CD uri anul viitor, dar până atunci eu cred, fiind în februarie imediat, că mai trebuie difuzat acest program. Cealaltă problemă, puţin mai importantă, tot legat de această parte a societăţii sătmărene, care de exemplu pe pagina satu-mare.ro, pagina oficială a primăriei, nu găsesc informaţiile actualizate în limbile lor. Până într-un timp s-a făcut, acum din iulie văd că nu se mai actualizează. Cred că este un lucru important ca şi cetăţenii de altă naţionalitate, conform legii şi Constituţiei, să fie la curent cu informaţiile în limba lor maternă. Şi aici vă asigurăm de tot sprijinul nostru, că dacă este problemă de traducere vă ajutăm cu mare plăcere.
Dl. primar dr. Coica Costel Dorel: Eu iubesc muzica maghiară şi am foarte multe CD uri cu formaţii maghiare: Illes, Omega etc. Şi sunt de acord să promovăm şi muzica maghiară.
Dl. consilier Butka Gergely: Şi mie îmi place Zdob şi Zdub. În decembrie revenim cu Cd uri.
Dl consilier Raţiu Cosmin : Aş vrea să spun doar că aştept răspuns de la dl primar.
Dl. primar dr. Coica Costel Dorel: Răspunsul nu vi-l pot da acum, primarul trebuie să se documenteze înainte să vă dau un răspuns.
Dl consilier Albu Adrian: În privinţa anulării contractului de folosinţă a acelui teren, de la Petrom, ca să îi spun aşa, 2 lucruri am de spus, şi anume: cu certitudine acel teren a avut de suferit din puctul de vedere al ecologizării, în mod normal noi ca primăria ar fi trebuit să cerem firmei Petrom, care nu este deloc o firmă săracă să aducă terenul la starea iniţială. Nu ştiu dacă are sau nu modificări din punct de vedere ecologic dar cu certitudine ceva este acolo. Din păcate astea ar fi trebuit să apară undeva acolo ca şi obligaţie, ea nu apare, măcar pentru altă ocazie facem recomandarea Serviciului de administrare a domeniului public să se gândească la acest aspect, iar al doilea lucru legat de această parcelă este faptul că, eu presupun, într-un anumit interval, fie în faţa consiliului, dacă nu cel puţin la dl. primar, o să apară reprezentanţii firmei care o să dorească repararea acelui drum, cel puţin a bucăţii aceleia de pe strada Depozitelor. Eu ţin minte, nu foarte exact momentul, dar undeva în decursul anilor 2010-2011 au fost pe aici mai mulţi reprezentanţi, inclusiv cei de la Petrom, spunând că capătul acela de drupm de pe strada Depozitelor este impracticabil şi mare lucru nu s-a întâmplat de atunci acolo. Ei erau de fapt singurii utilizatori ai acestui drum. Şi legat de subiectul cu reţeaua şcolară ştiu că nui s-a făcut în general treaba aceasta şi că vina este şi a inspectoratului şcolar, dar s-a acţionat întotdeauna, hai să-i spunem pompieristic,pentru că atunci când a fost evident că s-a întâmplat ceva, anume că o şcoală sau mai multe funcţionează cu prea puţini elevi, deja pagubele se adunaseră, cheltuielile inutile la fel, costul pe elev a crescut, şi dacă se face o legătură cu serviciul de evidenţa populaţiei, ştim cu mai mare exactitate, pentru că nu toţi copii care se nasc în municipiul Satu Mare în urmă cu 14 ani vor ajunge să meargă la liceu în Satu Mare, nu se ştie dacă sunt mai puţini sau mai mulţi pentru că vin din judeţ. Dar se poate face o aproximare a nr de elevi care vor ajunge să urmeze liceul în municipiu şi se poate face pe un parcurs foarte lung, o previziune pe 10 ani înainte şi am putea să corelăm această previziune cu cheltuielile care sunt absolut necesare precum reparaţia unei şcoli. Le reparăm şi ne trezim peste 10 ani că de fapt şcoala aceea nu ne mai trebuie. Este o vorbă în vânt spus acuma dar dacă cineva se ocupă de acest aspect eu spun că nu e de prisos.
Dl. consilier Lang Ladislau: Este un lucru lăudabil că s-au făcut investiţii frumoase la Piaţa Mică, eu ştiu că aţi pus accent deosebit pe calitate dar eu am văzut acolo, şi am rămas surprins de calitatea slabă a stratului de asfalt aplicat, care atât din punct de vedere al materialului -vizibil cu ochiul nu corespunde criteriilor minime cât şi din punctul de vedereal prelucrării : al tasării, nivelării şi aşa mai departe. Eu aş atrage atenţia: eventual dacă mai este în garanţie şi se pot face anumite îmbunătăţiri ar fi foarte binevenit.
Dl Băbuţ Domuţa Dan- City Manager: Este în garanţie, iar în privinţa tasării erau locuri unde doar manual se putea face, deoarece nu încăpeau utilajele între mese.
Dl. consilier Lang Ladislau: În urmă cu 30-40 de ani erau unelte simple şi foarte rudimentare cu care se putea tasa, nenea gheorghe şi Gyuri bacsi au putut nivela aşa la minimetru.
D-na Vitui Angela- director grădiniţa Mondiala: Mă bucur că particip la şedinţa dumneavoastră, mi-ar plăcea în aceeaşi timp să vă invit la grădiniţa Mondiala să vă arătăm spaţiile pe care le avem, care prin grija întregului colectiv de cadre didactice şi cu sprijinul părinţilor am reuşit să realizăm un spaţiu educaţional care şi dumneavoastră v-ar plăcea, să fiţi copii şi să fiţi la grădiniţă. Să nu uitaţi că cei 7 ani de acasă sunt cu bătaie lungă pentru toată viaţa. Nu minimalizaţi importanţa acestei perioade pentru viaţa copiilor noştrii. Legat de chirie, este mare, poate găsiţi o soluţie să renegociaţi, poate scade chiria, ca cheltuiala aceasta să nu fie aşa de mare, poate găsiţi un nou spaţiu, dar este păcat, grădiniţa Mondiala are un istoric din 1946, a funcţionat pe Petofi Sandor iar din 1975 la actuala locaţie pe strada Alexiu Berinde nr 3-5. Este o locaţie frumoasă, dar veţi spune că nu este a noastră. Aşa este. Nu ar fi rău ca în timp să vă gândiţi să găsiţi o soluţie de a cumpăra acest spaţiu pentru că este dotată ca spaţiu cu tot ce este necesar pentru o grădiniţă, respectă standardele pe care trebuie să le respecte o grădiniţă din toate punctele de vedere. Dl viceprimar Roca a fost şi ne-a văzut,ne-a felicitat pentru ceea ce a găsit în unitatea noastră, ne-ar place, repet să veniţi să ne vedeţi. Are 9 săli de grupă, cabinet de consiliere, cabinet medical propriu, deci nu într-un colţ de coridor făcut un cabinet medical, ci făcut aşa din construcţie, sală de mese, respectăm toate fluxurile privind igiena, şi respectarea regulilor igienico-sanitare şi veterinare şi să vă gândiţi bine ce faceţi. Ar fi păcat ca o istorie de aproape 70 de ani să se ducă pe apa sâmbetei. De asemenea despre colectivul de cadre didactice, despre colaborarea pe care o avem cu asociaţia părinţilor nu pot să vă spun decât lucruri bune. De fapt performanţele noastre nu se văd direct ci se văd în oamenii mari care ajung consilieri, Dl Magyar a fost la noi la grădiniţă,nr copiilor nu este mic, la 9 grupe avem 205 copii, dfar legea educaţiei spune 15 copii, nu mai puţin de 10 nu mai mult de 20 de copii într-o grupă. Noi avem 25 de copii, peste limită, în situaţia în care toamna trecută am avut 2 gruupe mici, cu 60 de copii - 30 într-o grupă. În perioada asta nu am făcut înscrieri pentru că nu este perioadă de înscriere dar am fost contactaţi de părinţi, fosţi părinţi şi actuali părinţi care au deja un copil la noi la grădiniţă, care ne-au solicitat înscrierea. Respectăm perioada de înscriere după programul naţional care va fi undeva în luna mai-iunie, noi am întocmit o lista provizorie numai din ce au sunat părinţii şi deocamdată ar fi deja 32 de copii. Întrebarea mea este: ce se întâmplă, pot să iau de la toamnă grupă mică sau nu? Mulţumesc.
Dl viceprimar Roca Radu: Doamna director, analizând, aşa cum a spus şi domnul preşedinte de comisie dl Pop, situaţia grădiniţei Mondiala, am constatat faptul că nr de copii scade considerabil la dumneavoastră. Dacă în anul şcolar 2011-2012unitatea de învăţământ a funcţionat cu 230 de copii, în 2013-2014 numărul a scăzut la acelaşi efectiv de grupe la 205 copii. Analizând acest fapt şi ţinând cont că Municipiul Satu Mare plăteşte o chirie lunară de 18988 de lei, adică peste 227 000 de lei pe an, în bani vechi peste 2 miliarde de lei. Avem un raport de evaluare pentru acest imobil şi teren, în care valoarea estimată este de 7,4 milioane lei + TVA adică 74 miliarde. Noi am pus un accent foarte mare pe unităţile de învăţământ, dovada este cumpărarea clădirii corpului B al şcolii Constantin Brâncoveanu, aici vă daţi seama în câţi ani ar trebui să amortizăm această clădire? Şi vreau să vă spun următoarele situaţii: vi s-a aprobat pe noua reţea şcolară să funcţionaţi în continuare dar să nu luaţi grupa mică- 60 de copii, deoarece am făcut o analiză, primăria cu inspectoratul şcolar, cu comisia de învăţământ din cadrul consiliului local, în care am constatat că în Municipiul Satu Mare sunt 14 grădiniţe, 7 pe malul drept şi 7 pe malul stâng. Din care cele 60 de copii pe care urma dumneavoastră să îi înscrieţi pe anul 2014-2015 pot fi înscrişi la cele 6 grădiniţe pe malul drept al Someşului. În plus, în zona dumneavoastră, se mai află o altă grădiniţă care deşi nu este a noastră, nu plătim chirie. Sunt costuri foarte mari, şi numărul de copii scade, vă daţi seama că plătim chirie de 19000 de lei pe luna pentru 205 copii, 1000 de lei pe lună pentru fiecare copil.
Dl consilier Raţiu Cosmin : Eu propun în felul următor: este inadmisibil ca în 2014 să se ridice o asemenea problemă. Doamna director Vitui mă ştie de când eram copil mic, şi îi dau perfectă dreptate. Trebuie să se găsească obligatoriu o soluţie ca această grădiniţă să rămână funcţională. Ori se găseşte alt spaţiu ori ne lăsăm toţi de administraţie.
Dl. primar dr. Coica Costel Dorel: Această grădiniţă rămâne funcţională, ceea ce pot să fac eu în calitate de primar este să negociez cu cei care sunt proprietari ai acelei clădiri şi poate reuşim, dar acum fiecare copil înseamnă 1000 de lei pe lună, doar chirie. Ceea ce pot să fac eu , repet, este să negociez cu proprietarii şi dacă găsim înţelegere sau dacă au altă viziune din punct de vedere al valorii acelei chirii, putem să începem o discuţie. Nu dorim să închidem, lichidăm acea grădiniţă, are referinţe foarte bune, şi nepotul meu a frecventat grădiniţa dumneavoastră, dar trebuie să ne gândim la partea materială.
D-na Vitui Angela: Aş dori să mai punctez ceva. Comunitatea cu ce clădiri rămâne în centru vechi legat de grădiniţe. Cunosc foarte bine toate grădiniţele, indiferent pe ce mal al Someşului se situează. Am fost director de centru bugetar 15 ani, până în 2005. Grădiniţele 2, 1, 7, cele 3 clădiri de la Guliver, 6, 15, toate sunt clădiri improprii spaţiului de învăţământ preşcolar. Săli mici, una sau 2 au săli care să corespundă din punct de vedere a cuvajului de aer şi atunci gândiţi-vă cu ce rămâne comunitatea, eu nu acuz pe nimeni, tot timpul mi se reproşează, eu nu acuz, dar vă rog frumos să vă gândiţi la nişte soluţii pentru această grădiniţă.
D-na viceprimar Papici Marcela: Eu vreau să vă întreb ceva. De cât timp sunteţi director la această grădiniţă?
D-na Vitui Angela: Din 1990.
D-na viceprimar Papici Marcela: Deci de 24 de ani. Cum este posibil ca această grădiniţă, clădire, instituţie şcolară, să se fi vândut împreună cu fabrica Mondiala şi domnul italian să se trezească că cumpărând o fabrică a cumpărat şi o grădiniţă. Eu am fost persoana care la domnul primar în birou în 2012 am negociat cu reprezentanţii firmei italiene, proprietara Mondiala fabrică şi grădiniţă, iar cele 2 doamne sătmărence care reprezentau firma, încercau să negocieze chiria în sus şi le-am explicat o chirie pe care putem să le-o plătim este maxim cea stabilită prin hotărâre de guvern. Am vrut să plătim acea chirie pentru că eram ameninţaţi încă din 2012 că vor fi scoşi afară copii şi că va închide grădiniţa, şi că este proprietar şi că poate să facă acest lucru oricând. Am vrut să vă protejăm şi să nu existe acest risc, putând face acest lucru la mijlocul anului, şi am zis nu, să facem contract.A fost de acord să facem contract, şi ştiţi foarte bine acest lucru, doar pe un singur an, la prelungirea contractului a fost de acord să facă prelungirea din nou doar pe un singur an. Îşi rezervă dreptul de a decide oricând asupra proprietăţii pe care o are. Faptul că inspectoratul şcolar, împreună cu comisia de învăţământ şi cu administraţia publică a decis să facă acest pas de a nu lăsa copii să se înscrie în grupa mică este o măsură prin care ne protejăm noi toţi, inclusiv pe dumneavoastră. Pentru că acestui domn proprietar i sa transmis şi ştie că avem tot interesul să menţinem în aceea clădire o instituţie de învăţământ. Ştiţi foarte bine că am fost şi sunt extrem de implicată în învăţământul preşcolar, grădiniţă şi clădire mai potrivită ca şi aceea, pentru a fi grădiniţă, nu este în tot oraşul, şi curte şi tot. Dar nu poţi să stai la cheremul cuiva care o să vină ca şi sabia lui Damocles şi o să spună, azi pun lacăt că sunt proprietar şi să ne trezim cu o asemenea problemă la jumătatea anului. Grădiniţele Dumbrava Minunată, nr 12 care este structură la 6, grădiniţa 1, 7 au peste 200 de locuri care pot fi ocupate din toamnă şi sunt toate grădiniţe de centru. Pentru că dacă luăm copii înscrişi la grădiniţa Mondiala şi vedem de unde provin ca şi zone, ajungem la concluzia că jumătate dintre copii au grădiniţe în raza lor de acţiune. În momentul în care se decide modificarea structurii şcolare tot personalul se absoarbe. Vă cunosc educatoarele, sunt aici de faţă, înţelegem, stiţi foarte bine nimeni nu îşi pierde locul de muncă. Se pune problema dacă copii dumneavoastră vor termina cu aceleaşi educatoare? Dacă se ajunge la situaţia în care mergem pe acest drum şi ajungem în anul 3 când mai rămân doar 2 grupe şi noi până atunci nu am dezvoltat nici un plan de a avea această clădire, pentru că există posibilitatea ca la un moment dat, pe fonduri europene sau pe alte fonduri, să îţi dea voie să aplici pentru un proiect şi să cumperi clădire. Deocamdată nu ştim dacă va fi sau nu. Ca şi administraţie nu este intenţia să pierdem această clădire din sistemul de învăţământ, dar trebuie să înţelegeţi că sunt banii contribuabililor şi pentru fiecare copilaş din grădiniţă, în momentul actual, în plus faţă de oricare alt copil din municipiu se cheltuie 1000 de lei contravaloarea chiriei cu o instituţie care nui acceptă un contract pe 10-15 ani cum a fost şi la alte instituţii de învăţământ. Să nu stai că la 31.decembrie vine şi închide. Acum e semnat contractul până în 30 septembrie.şi nu acceptă să semneze pe mai mult.
Dl. primar dr. Coica Costel Dorel: Dacă ar accepta să semneze pe cel puţin 5 ani ar fi foarte bine, şi poate să zică oricând că ori ne cumpăraţi clădirea ori o închid.
D-na viceprimar Papici Marcela: Dacă rămân doar 2 grupe, pentru că suntem conştienţi, ne asumăm încălzirea spaţiului, igienizarea, pentru un număr mai mic cu 60 de copii, pe de altă parte nu aveţi garanţia că s-ar fi înscris 60 de copii. Ştiţi foarte bine, anul trecut dumbrava minunata a dat în reţeaua şcolară 3 grupe, şi abia a făcut 1.Toate instituţiile au acestă problemă. Comunică în reţea un anumit nr de preşcolari şi când ajung la înscrieri dacă fac jumătate. Părinţii au tendinţa de aşi înscrie copilul la mai multe grădiniţe şi numărăm acelaşi copil de 2-3 ori. Dacă se întâmplă asta, copii, cu tot cu educatoare şi cu personal de îngrijire vor fi mutate în cele mai apropiate grădiniţe. Pentru că înţelegem şi ştim cât e de important ca copilul să aibă continuitate în actul educativ, şi să rămână cu educatoarea cu care a fost şi cu care a pornit.
Dl viceprimar Roca Radu: Problema asta la dumneavoastră durează de ani de zile. Mie îmi pare rău că părinţii au venit astăzi. Doamna director ştiţi foarte bine că noi v-am invitat la primărie în prezenţa conducerii, a inspectoratului şcolar, am analizat situaţia unităţii dumneavoastră. Aşa cum primarul a negociat corpul B de la şcoala Brâncoveanu, aşa trebuia să veniţi din timp şi dumneavoastră, să nu ajungem la situaţia asta şi nu era pierdută, dar din timp. Îmi pare rău că părinţii au venit şi au aflat doar acum de această situaţie, când dumneavoastră ştiţi din noiembrie. Mulţumesc.
D-na viceprimar Papici Marcela: Unde aţi fost când aţi pierdut clădirea? Eu asta nu înţeleg.
D-na Vitui Angela: Nu este vina mea. Doamna director Rusu de la Mondiala nu a vrut nicicum.
D-na viceprimar Papici Marcela: Inclusiv asta vom vedea, că la un moment dat există în legislaţie, se specifica că unităţile de învăţământ, clădirile care deservesc unităţi de învăţământ nu pot fi trecute în proprietate privată. Şi vom merge inclusiv pe această cale, să vedem cum se putea întămpla ca cineva să cumpere o grădiniţă împreună cu o fabrică. Tot interesul nostru este să menţinem grădiniţa Mondiala. Cine ne cunaşte ştie.
D-na Vitui Angela: În 1994 când s-a privatizat, îmi cer scuze că puţin v-am deranjat cu această problemă, dar este bine că sa discutat, este deschis ceea ce am discutat. Poate unele lucruri ni s-au lămurit şi nouă şi poate şi dumneavoastră.
Dl. primar dr. Coica Costel Dorel: eu mă angajez că duc negocieri în continuare cu respectivul, încercăm împreună să-l convingem să facem un contract mai lung pentru a avea stabilitate, dar nu depinde de mine.
D-na viceprimar Papici Marcela: D-na director, eu vă recomand cu căldură, cea mai mare problemă o vor avea părinţii care au copil în grădiniţă acum şi urmează să aducă un copil în grupa mică. Vă rog frumos luaţi fiecare caz în parte şi vedeţi dacă nu puteţi, în funcţie de vârsta copiilor să îi înscrieţi în grupa mijlocie. Pentru că acolo este necazul cu adevărat, părintele este nevoit să îşi ducă copii la grădiniţe diferite.
Dl. primar dr. Coica Costel Dorel: D-na Marinescu împreună cu d-na viceprimar si dl viceprimar, analizaţi situaţia şi vedem îmreună care este soluţia.
Doamnă din public: De ce nu se încearcă găsirea unui nou spaţiu? De exemplu şcoala generală nr 5.
D-na viceprimar Papici Marcela: Referitor la şcoala nr.5, de când ştiam că se închide ne-am pus problema să o transformăm în grădiniţă. Are 17 săli de clasă, ea nu este potrivită, chiar dacă ca şi clădire s-ar putea adapta, dar ea nu are curte. Curtea aferentă şcolii nr 5 este proprietatea Parohiei Reformate nr 2 şi şcolii aparţine doar un L. Cum să faci o grădiniţă într-o clădire fără curte. Este exclus din acest punct de vedere. Încercaţi să înţelegeţi că în acest moment în 30 septembrie, independent de voinţa autorităţilor, pentru că dreptul la proprietate este sfântă, să vină cineva, şi noi să nu avem nici o variantă, să ne spună că azi grădiniţa se închide. Că este proprietatea cuiva.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Deoarece această discuţie se prelungeşte prea mult, rog pe d-na viceprimar şi pe dl viceprimar să continue discuţia împreună cu dumneavoastră în biroul dânşilor.
Dl viceprimar Roca Radu: Stimată doamnă, să nu credeţi că noi am luat independent, singuri această decizie, am discutat cu grupurile de consilieri.
Dl Szolomayer Augustin: citesc reperede: Transurban a primit subvenţie anual 2,6 milioane de lei pentru motorina şi 2 milioane de lei pentru piese de schimb. Consiliul local a renunţat la redevenţă de 1 530 000 pentru o redevenţă de 1200 ca subvenţia să nu apară în contabilitate. Consiliul local aprobând mai multe HCL uri cu gratuitate a diferitelor categorii de pensionari vrea să mascheze subvenţia de motorină şi piese în loc să supravegheze veniturile şi cheltuielile Transurbanului. O altă problema legat de Transurban este că se vând două feluri de bilete de autobuz pentru aceaşi prestaţie, unul fără regim special fiind o rolă de hârtie fără valoare. O altă problemă, reporniţi troleibuzele pentru că infrastructura există şi este un transport ecologic. Când daţi autorizare parcurilor fotovoltaice solicitaţi o colaborare cu societăţile respective ca o parte a energiei să rămână în municipiu. Pe de altă parte majoraţi capitalul privat al SC Transurban pentru că va papă firmele private din Zona Metropolitană.
Dl Cosma Alexandru: era vorba ca se vor discuta la început de şedinţă, sugestiile cetăţenilor la proiectul de buget. Nu s-a discutat. Exact pe vremea lui Ilyes. Să nu se pună pe site atunci minciuni.
Dl. Dumitre: Aţi prezentat în timpul dezbaterii proiectului de hotărâre că sunt mai multe persoane pentru licitaţie dar dumneavoastră sunteţi într-o eroare pentru că nu este vorba decât de trei persoane dintre care una sunt eu, de accea vreau să particip la o şedinţă a Comsiei juridice din cadrul Cosniliului local şi să aduc lămuriri.
D-na preşedinte de şedinţă Rogoz Manuela: Mulţumesc pentru prezenţă, consilierilor şi tuturor invitaţilor şi declar închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30 ianuarie 2014.

 

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                                                        Contrasemnat
    Manuela Rogoz                                                                                                  Secretar
                                                                                                                                Mariana Suciu

 

 

 

 

 

 

 


Red/dact 3 exemplare
T.Zs.

 

Înapoi