Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Maredin data de 26.11.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 51669/27.11.2020


 

 

 

Proces-verbal
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Satu Mare din data de 26.11.2020

 


 

Prin dispoziția primarului nr. 721/19.11.2020, a fost convocată şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe data de 26.11.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data de 19.11.2020 convocatorul nr. 50498/19.11.2020, prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 20.11.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.721/19.11.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului verbal de afişare nr. 50526/19.11.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței. Avize comisiilor au fost transmise on line tuturor consilierilor locali înaintea ședinței ordinare, conform prevederilor art.136 alin(7).
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 sunt conduse de către domnul consilier Coica Costel-Dorel, conform prevederilor H.C.L nr.179/6.11.2020.
La şedinţa ordinară participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Borbei Terezia -șef al Serviciului Buget, d-na Ursu Lucica -director executiv, d-na Sveda Andrea -șef al Serviciului Scriere, implementare și monitorizare proiecte, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, concesionări, închrieri, d-na Mustea Bianca - şef al Serviciului Juridic cu atribuții delegate, d-na Oana Ciulean -șef al Serviciului Managementul resurselor umane, d-na Ziman Doina- șef al Serviciului Fond funciar, dl Szucs Zsigmond -șef al Serviciului Investiții, dl Pop Sorin- consilier în cadrul S.A.D.P.P, dl Tincu Vasile, - director D.I.T.L. dl Crișan Sorin - șef al Serviciului Impunere, constatare, control D.I.T.L, dl Leitner Ioan -director S.C.Apaserv Satu Mare, dl Bozai Cristian - director A.D.P., dl Bujor Ionuț - director Transurban Satu Mare De asemenea la ședința ordinară mai sunt prezenţi și reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Coica Costel-Dorel: Bună ziua! Mă bucur să ne revedem. Declar deschisă ședința ordinară de azi 26.11.2020, convocată prin Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr.721/19.11.2020. Am să fac prezența consilierilor și constat că lipsește doar doamna consilier Dohi-Trepszker Lilla Etelka. Sunt prezenți 22 consilieri locali după cum urmează: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Coica Costel-Dorel: Înainte de a aproba ordinea de zi, îl întreb pe domnul primar dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă a ședinței ordinare de azi 26.11.2020.
Dl primar Kereskényi Gábor: Mulțumesc domnule președinte! Stimate doamne, stimați domni consilieri, vă informez asupra retragerii de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri înscrise la punctele 25 și 28 respectiv:
25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor construcțiilor-garaje, situate în municipiul Satu Mare str.Ostrovului
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor.
Retragem aceste proiecte pentru completarea documentațiilor acestor proiecte. Doresc să înscriem pe ordinea de zi un nou proiect pe care l-ați primit în cursul zilei de ieri și anume:
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl președinte de ședință Coica Costel-Dorel: Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi, cu modificările propuse de domnul primar.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020 după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr.51/2006
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiul Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări de servicii
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la Transurban S.A. Satu Mare.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățamântul preuniversitar acreditat/autorizat
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție: Lărgire B-dul Lucian Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc. din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Satu Mare
nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.2
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. RETRAS
26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin A.N.L. în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare - cumpărare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
27. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documetației de cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, P-ța de Alimente nr. 1
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
28. RETRAS
Proiect peste ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
29. Diverse-Informări consiliul local

Dl președinte de ședință Coica Costel-Dorel: Supun atenției dumneavoastră prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. Întreb consilierii dacă există cazuri de conflict de interese. Nu sunt cazuri.

Dl președintele de ședință Coica Costel-Dorel a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Dl președinte de ședință Coica Costel-Dorel : Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi .

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 06.11.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 06.11.2020.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020.

Pct.2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Juridică: dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, urmează să fie președinte pentru ședințele din luna decembrie 2020, domnul consilier Costea Sebastian-Robert.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu nominalizarea domnului consilier Costea Sebastian-Robert ca președinte de ședință pentru luna decembrie 2020.

Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2020.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr.51/2006
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate,sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr.51/2006.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.
Pct.7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art.139 din O.U.G. 57/2019 și Legea 550/2002, majoritate calificată.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare
începând cu 01.01.2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.

Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu mențiunea care este prevăzută în procesul-verbal al ședinței.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Am făcut mențiunea pentru că era o greșeală în anexă nr. 1, capitolul II pct.1 la ierbicidatul manual, era 720 lei și s-a corectat la 0,08 lei/mp. S-a făcut corecția și este consemnat în procesul-verbal și avizul comisiei de specialitate. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021.

Pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020.

Pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021.

Pct.13. Proiect de hotărâre privind numirea auditorului statutar la Transurban SA Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind numirea auditorului statutar la Transurban SA Satu Mare.

Pct.14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea H.C.L. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.

Pct.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedințăCoica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021.

Pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat publicîn municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat publicîn municipiul Satu Mare.

Pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei.

Pct.19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat

„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478.

Pct.20. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare.

Pct.21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbansitică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare.

Pct.23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Satu Mare nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Pct.24. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2.

Pct.25. Proiect de hotărâre RETRAS de pe ordinea de zi

Pct.26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare cumpărare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială, tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare cumpărare.

Pct.27. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmembrare a unui imobil -teren situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezmembrare a unui imobil -teren situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1.

Pct.28. Proiect de hotărâre RETRAS de pe ordinea de zi.
Proiect înscris peste ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Barakonyi Gergő, Bertici Ștefan, Cernea Victor-Ioan, Coica Costel-Dorel, Costea Sebastian-Robert, Crăciun Ciprian- Dumitru, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin-Cristian, György Ildikó-Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert-Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu-Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamária, Stan Gheorghe, Steinbinder Ingrid, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 270/19.12.2019 pentru aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare.

Pct.29. Diverse -Informări consiliul local
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel : Doresc să vă informez că la punctul diverse avem două adrese:
-Adresa Instituției Prefectului Județului Satu Mare nr.10221/SJ/9.11.2020, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr.50445/18.11.2020, prin care se solicită clarificări privind HCL Satu Mare nr. 174/2020.
- Răspunsul Serviciului Juridic al Primăriei nr.50506/19.11.2020, la adresa Prefectura Satu Mare nr.10221/SJ/9.11.2020.
Dl consilier Panait Radu: Domnule președinte, domnule primar, stimați colegi, referitor la Raportul de audit financiar întocmit de Curtea de conturi și Decizia nr.84/13.11.2020, eu cred că toți avem câteva întrebări legitime legate de punctul nr. 8 care se referă la angajarea și efectuarea de plăți reprezentând lucrări de reparații și întreținere la străzi din municipiul Satu Mare, a căror valoare a fost majorată fără a avea o bază de justificare legală, în sumă de 163.435,4 lei. În acest raport nu am putut identifica despre ce lucrări este vorba și am dori să întrebăm executivul dacă ne poate da detalii suplimentare în legătură cu aceste lucrări. De la câte firme trebuie recuperat acest prejudiciu ? Care sunt măsurile pe care urmează să le luăm, având în vedere că vorbim de sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie care sunt perioade moarte, iar termenul limită este 25.02.2021. Până atunci practic Curtea de Conturi ne cere să le prezentăm și rezultate. Mulțumesc frumos!
Dl administrator public Masculic Csaba : Am avut un control din partea Curții de Conturi și au constatat că în urma acelor instrucțiuni de modificare a salariului minim, respectiv instrucțiunea nr. 2 din 2018 și instrucțiunea nr. 1 din 2020, s-a impus ca toate tarifele să fie modificate în funcție de salariul minim. Noi am procedat conform legislației în vigoare iar faptul că au scris că nu am avut bază legală, este o opinie a Curții de Conturi cu care nu am fost de acord. Această decizie va fi atacată în prima fază la Curtea de Conturi București. Așteptăm răspunsul acestora, după care vom proceda la atacarea în justiție a acestei decizii. La fel cum am procedat noi au procedat și alte primării din întrega țară, nu a existat nici o difernță la nici un U.A.T. de a modifica acele tarife decât conform legislației în vigoare. Curtea de Conturi are altă părere. Între timp a apărut o Notă de relații a președintelui ANAF dar care nu are putere de lege și prin care el a făcut o opine personală, conform căreia profitul și cheltuielile indirecte ar fi trebuit să rămână la fel, indiferent dacă am mărit acele costuri salariale, deși au fost majorate conform legislației. Este opinia lor, noi vom urma toate căile de atac. Este un acord cadru pentru reparații la nivelul Municipiului Satu Mare și aici s-au făcut acele modificări de tarife și nu numai la reparații drumuri, am făcut modificări inclusiv la zone verzi, unde avem contracte de lucrări, avem tarife, care sunt fundamentate conform unor fișe de fundamentare. Cu toate acestea Curtea de Conturi a considerat că noi nu am făcut bine acele lucrări. Repet, la fel au procedat toate primăriile în toată țara și acum Curtea de Conturi este în proces cu aproapte toate U.A.T.-urile din toată România. Mulțumsc frumos!
Dl primar Kereskényi Gábor: O observație am pentru colegii care s-au alăturat nouă după alegerile din 27 septembrie 2020. Curtea de Conturi nu trebuie să fie o sperietoare în această țară, ei își fac datoria de control iar în această speță noi considerăm că dânșii merg pe o interpretare eronată, deoarece consideră o adresă simplă a președintelui ANAF mai presus decât legislația în vigoare. Ca urmare vom ajunge în instanță, vom ataca decizia Curții de Conturi și va decide intanța de judecată. Mulțumesc!
Dl consilier Panait Radu : Chiar dacă noi suntem la primele ședințe ale consiliului local, considerăm că este obligația noastră să citim fiecare document care ne este transmis de către executiv, asta și facem și implicit vor apărea uneori discuții care ar putea să fie în afara sferei administrației, dar acesta este procesul pe care noi considerăm că ar fi corect să îl urmăm. Vă mulțumesc frumos !
Dl primar Kereskényi Gábor: Este perfect în regulă cum procedați, dar tot așa cum v-am informat legat de decizia Curții de Conturi, vă vom informa și veți primi și acțiunea depusă de U.A.T. Satu Mare. Avem termen două săptămâni să exercităm această cale de atac și cu siguranță veți fi informați și în legătură cu acest aspect. Mulțumesc !
Dl consilier Crăciun Ciprian : Eu am rugămintea către executiv dacă se poate, am dori să știm care este stadiul în care se găsește licitația privind serviciul de salubritate. Dacă s-a încheiat licitația, dacă nu este gata licitația și care sunt pașii care urmează să-i facem ?.Mulțumesc!
Dl administrator public Masculic Csaba: Prin Decizia Curții de Apel, s-a decis că firma Florisal nu a greșit în informarea tarifelor pe care noi le-am contestat, ca urmare noi am reluat procesul de licitație și am cerut să fie comunicate solicitările ambelor firme. Comisia de licitație care a făcut punctajul,în urma analizei a comunicat că tarifele cu care a venit firma Fllorisal, au făcut ca aceasta să iasă pe primul loc. Acest lucru s-a comunicat celor două firme participante și de data aceasta firma de pe locul II a făcut contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Noi am transmis punctul nostru de vedere iar acum se fac niște schimburi de documente între cele două firme de salubrizare și CNSC. Noi așteptăm ca CNSC să decidă și să vedem dacă decizia noastră a fost luată corect sau mai au ceva obiecții. Sperăm să se termine cât mai repede această procedură iar când este gata noi suntem pregătiți să semnăm contractul, doar să știm cine este câștigătorul. În țara aceasta vedeți ce se întâmplă.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Deci nu aveți o dată estimată la care am putea avea un contract de salubrizare încheiat, pentru că a trecut deja un an de când trenează lucrurile.
Dl administrator public Masculic Csaba: Domnule consilier, eu mâine aș dori să se încheie contractul. Dar la modul cum se mișcă lucrurile la CNSC și cum se mișcă lucrurile la alte instituții implicate, nu depinde de noi. După cum știți încă din luna martie Tribunalul Satu Mare a respectat legislația și în termen de 30 de zile a dat o sentință, același lucru nu s-a întâmplat însă la Curtea de Apel Oradea, care a tărăgănat procesul până în luna octombrie a acestui an, când a emis această decizie. Vedeți cum respectă o instituție sau alta aceași legislație și cum le interpretează. Mulțumesc!.
Dl consilier Durla- Pașca Mihai: Stimați colegi, eu am o chestiune mult mai simplă și care cred că se poate rezolva foarte reprede și simplu. După cum știți au fost finalizate parcările din cartierul Micro 17 dar la intersecția străzii Brașov cu Jubileului nu este există indicatoare de circulație, această intersecție nu este semnalizată în mod corespunzător. Eu propun instalarea a două indicatoare unul cu cedează și unul cu proritate pentru a proteja cetățenii de eventuale accidente. Vă rog să transmiteți acest lucru comisiei de circulație, pentru că este o chestiune foarte simplu de rezolvat dar care ar ajuta cetățenii. Mulțumesc!
Dl administrator public Masculic Csaba: Domnule Durla, această propunere a fost prezentată în cadrul Comisiei de siguranță a circulației și urmează ca Poliția Municipiului Satu Mare împreună cu un coleg din Primăria Satu Mare să se deplaseze la fața locului și să stabilească exact acele indicatoare de circulație care trebuie motate în intersecția respectivă. La prima ședință de consiliu vom rediscuta această problemă și se va rezolva până atunci acest lucru.
Dl consilier Durla- Pașca Mihai-Călin: Sper să nu mai discutăm acest lucru și să fie deja rezolvat.
Dl președinte de şedință Coica Costel-Dorel: Dacă nu sunt alte intervenții la punctul Diverse, vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 26.11.2020.

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 5 exemplare
Mariana Husar

 

 

Înapoi