Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr.34081/3.08.2020

 

 

 

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 30.07.2020


 

 

Prin dispoziția primarului nr.441/22.07.2020 a fost convocată şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 30.07.2020 la ora 14:00,
în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 23.07.2020 convocatorul nr. 32535/22.07.2020 prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 24.07.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.441/22.07.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei conform procesului verbal de afişare nr.32536/22.07.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020 au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.07.2020 sunt conduse de către domnul consilier Gáti Ştefan conform prevederilor H.C.L nr.98/25.06.2020.
La şedinţa Consiliului local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl administrator public -Masculic Csaba, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Borbei Terezia -șef al Serviciului Buget, d-na Ciulean Oana -șef al Serviciului M.R.U.,d-na Sveda Andrea -șef al Serviciului Scriere, implementare și monitorizare proiecte, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, concesionări, închrieri, d-na Mustea Bianca - şef al Serviciului Juridic cu atribuții delegate, d-na Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar și legile proprietății, dna Ardelean Crina - șef al Serviciului Urbanizare și dezvoltare urbană, dl Tincu Vasile,- director al D.I.T.L., dl Fogel Vasile - director al C.S.M. Satu Mare, dl Leitner Ioan - director al Apaserv Satu Mare, dl Bălaj Adrian - director al D.A.S. Satu Mare. De asemenea la ședința ordinară mai sunt prezenţi investitori și reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Gáti Ştefan : Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară de azi 30.07.2020 convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 441/22.07.2020. Constat că nu lipsește nici un consilier la lucrările ședinței. Sunt prezenți următorii 23 consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Gáti Ştefan: Înainte de a trece la ordinea de zi, am să dau citire articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
Întreb colegii consilieri dacă cineva se găsește într-una din aceste situații.

Dl consilier Günthner Tiberiu: Domnule președinte, anunț că nu voi participa la vot la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 pe ordinea de zi a ședinței ordinare de azi. Mulțumesc.
Dl președinte de ședință Gáti Ştefan: Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi a ședinței ordinare de azi 30.07.2020.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni consilieri, vă informez că doresc să retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 5 deoarece trebuie supus dezbaterii publice.
Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Doresc să retrag de pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12, deoarece necesită anumite completări enumerate în obiecțiile doamnei Secretar general, respectiv lipsa avizului din partea Comisiei Juridice a Consiliului Local Satu Mare.
Pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,,Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement ,,Amplasament: Satu Mare, str. Careiului nr.3
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dl președinte de ședință Gáti Ştefan : Vă mulțumesc. Întreb Secretarul general al municipiului, dacă toate proiectele de hotărâri au toate avizele și rapoartele necesare de la serviciile de specialitate din Primăria Satu Mare.
Dna Secretar general Mihaela Maria Racolța: Da, sunt toate avizele.
Dl președinte de ședință Gáti Ştefan : Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi cu modificările propuse de domnul primar.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020 după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. RETRAS

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. II 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării cantității de 289 mc parte din masa lemnoasă producție a anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5 din HCL nr.77/04.04.2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnico - economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare", „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Construire depozit de piese auto ,,Amplasament: Satu Mare, str. Câmpului nr. 51
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. RETRAS
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Primăriei Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin HCL nr. 172/27.06.2018
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020,
în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 159567 cu nr. top 6526/147 L și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 995 mp rezultată în urma dezlipirii
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
20. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
21. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr. 2
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr. 8-10
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
25. Diverse - Informări consiliul local

Dl președintele de ședință Gáti Ştefan fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Dl președinte de ședință Gáti Ştefan : Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi .

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 25.06.2020.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Juridică: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, urmează să fie președinte pentru ședințele din luna august, domnul consilier Hornar Vasile.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt
Supun la vot proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre în ansamblu, cu nominalizarea domnului Hornar Vasile, ca președinte de ședință pentru luna august 2020.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2020.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind instutirea unor măsuri fiscale
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(c) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau modificări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind instituirea unor măsuri fiscale.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020.

Pct.5. RETRAS

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. II 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. II 2020.

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(a) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Cultură, învățământ, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării cantității de 289 mc parte din masa lemnoasă, producție a anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea recoltării cantității de 289. mc parte din masa lemnoasă, producție a anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5 din HCL nr.77/04.04.2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(d) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt obiecţii sau intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5 din HCL nr.77/04.04.2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare"„ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare".

Pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire depozit de piese auto Amplasament: Satu Mare, str. Câmpului nr.51

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.(e) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian: Bună ziua ! Deoarece PUZ-urile cresc în ultima perioadă ca ciupercile, ar fi bine ca în zona Drumului Carei să fie extinsă canalizarea. Sunt multe firme în zonă care plătesc taxe și de zeci de ani nu au canalizare. Nu se poate ca un bulevard să nu aibă canalizare. Este vorba despre strada Câmpului, dar să nu fie canalizare nu mi se pare în regulă. Aceași situație o avem și pe B-dul Aurel Vlaicu, unde la fel am aprobat foarte multe PUZ-uri. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Construire depozit de piese auto Amplasament: Satu Mare, str. Câmpului nr.51.

Pct.12. RETRAS

Pct.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii Publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu Mare .

Pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare .

Pct.15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, majoritatea simplă.
Comisia Servicii publice: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.

Dl consilier Crăciun Ciprian: Aș face o recomandare dacă se poate, ca proiectele de hotărâre să fie împărțite separat, astfel să avem un proiect pentru normele de funcționare și un alt proiect pentru organigramă și alt proiect pentru regulamentul de organizare și funcționare. Solicit acest lucru deoarece sunt anumite lucruri cu care suntem de acord și sunt unele lucruri cu care nu suntem de acord. Recomnad de acum ca aceste proiecte să fie făcute separat. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Mulțumim domnule consilier pentru recomandare. O să avem în vedere pe viitor acest lucru. Mulțumesc. Dacă nu sunt alte intervenții,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații, intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018.

Pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Sănătate, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații, intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat.

Pct.18. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 159567 cu nr. top 6526/147 L și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 995 mp rezultată în urma dezlipirii
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (2), alin (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea calificată.
Comisia Dezvoltare urbanistică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații, intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire a imobilului teren, înscris în CF nr. 159567 cu nr. top 6526/147 L și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 995 mp rezultată în urma dezlipirii.

Pct.19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36 Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații, intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea dezlipirii în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36

Pct.20. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații, intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84.

Pct.21. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt observații, intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt,
1 Abținere: Ardelean Octavian Iulian, se aprobă Hotărârea privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8.

Pct.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr.2
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr.2.

Pct.23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Wolfenbuttel nr.8-10
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Wolfenbuttel nr.8-10.

Pct.24. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Majoritatea necesară pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, este conform art. 139 alin. (3), lit.g) din O.U.G. 57/2019, majoritatea absolută.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan : Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 23 voturi pentru, din 23 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare.

Pct.25. Diverse -Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Gáti Ştefan: La punctul diverse avem înscris pe ordinea de zi:
Răspunsul nr. 32521/22.07.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 96/28.05.2020 de Instituția Prefectului - Județul Satu Mare.
Dl primar Kereskényi Gábor: Stimate doamne, stimați domni consilieri, în această săptămână am putut să asistăm la un moment istoric în municipiul Satu Mare. A început cea mai mare investiție din perioada postdecembristă în orașul nostru. Compania Strabag care este constructorul podului peste râul Someș amplasat pe strada Ștrandului, a început executarea celor 48 de piloți situați pe malul stâng forați la mare adâncime, la 25 metri, pe care va fi înălțat unul dintre pilonii podului, pilon care are înălțime de 77 metri. Pe acest pilon vor fi ancorate hobanele, după cum știți. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că în acest mandat de patru ani noi împreună am făcut singurii pași concreți în legătură cu această investiție, începând cu reactualizarea SF-ului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici continuând cu exproprierea, cu derularea procedurii de licitație publică pentru care vreau să mulțumesc. Mai vreau să le mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate dar și experților cu care am colaborat, d-lui inginer Duma printre alții. Nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost înțelepți și ați aprobat o parte de finanțare prin adoptarea hotărârii privind contractarea unui credit de către U.A.T Satu Mare. Vă mulțumesc pentru că ați fost constructivi iar acum mingea este în terenul executantului. Pot să vă spun că am avut ocazia să văd pe șantier că avem de-a face cu un executant foarte serios din Austria, care a adus utilaje din Austria și sunt convins că se vor ține de termen, cu toate că ne aflăm în această perioadă grea de pandemie. Cred că nu este foarte departe termenul când vom vedea în orașul nostru această investiție de mare utilitate. Vă mulțumesc.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan: Întreb consilierii dacă sunt înscriei la punctul diverse.
Dl Ciocan Lucian investitor: Doresc să întreb executivul de ce s-a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan: Domnule Ciocan nu v-ați înscris la cuvânt conform regulamentului de funcționare a Consiliului Local Satu Mare.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte propun pe procedură, după ce au luat cuvântul doamnele și domnii consilieri, să dați cuvântul și domnului Ciocan beneficiarul proiectului.
Dl consilier Ardelean Octavian : Exact cum am atras atenția înainte de a fi anulat PUG-ul și acum vreau să vă atrag atenția că urmează să se definitiveze PUG-ul și ar fi păcat ca zonele limitrofe centurii să nu le folosim pentru că avem nevoie de terenurile respective. Dacă nu vom avea parcări pe centură, dacă nu avem depozite, benzinării, atunci municipiul Satu Mare nu va profita absolut deloc de utilizarea centurii. Dacă vrem să ieșim cu o mașină din țară va trebui să alimenteazi în județul Sălaj sau în Ungaria. Satu Mare nu va profita absolut deloc de pe urma centurii. În alte orașe pe centură sunt reprezentanțe auto iar noi nici Parcul Industrial până la urmă nu l-am legat de centură, plus că noi avem cele 17 hectare teren care sunt dincolo de centură și nu le putem folosi. Vă atrag atenția că după ce închidem PUG-ul și se definitivează o să punem investitorii să facă pe cheltuiala lor un P.U.Z. pentru o benzinărie, pentru parcări, etc. Mulțumesc.
Dl viceprimar Albu Adrian: Domnule Ardelean, am crezut că noaptea este un sfetnic bun. Eu v-am mai spus câteva lucruri pe care am să le repet și azi, investiția este în favoarea municipiului dar este din fonduri europene instrumentată prin Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. Terenurile care înconjoară această centură sunt terenuri private. Evident ar fi fost bine să se fi creat una sau două zone de servicii, dar mă gândesc că pompele de benzină în orice stat civilizat nu se fac la o distanță mai mică de 10-15 km una de alta. Pe de altă parte o șosea de centură este în beneficiul întregului oraș, beneficiul unei șosele de centură eu consider că nu constă în faptul că se fac depozite sau parcări. Beneficiul constă în transport în investițiile care se vor face în municipiu datorită centurii. Poate nu știți dar este dat în lucru SF-ul pentru acei 9 km ce vor face legătura între centura municipiului și autostrada M 49 care atinge granița României. Nu știu dacă are rost să tot frunzărim subiectul acesta, de aceea eu vă rog să dezlipiți politica de administrație și să înțelegeți că această centuă a debutat într-un moment în care nu eram siguri că va exista un proiect de centuri în România. În momentul în care a fost clar că va exista un proiect de centuri în Romania finanțat din fonduri europene, totul s-a făcut la foarte mare repezeală. Așa cum ați văzut și dumneavoastră are foarte multe defecte proiectul, dar până la urmă va fi finalizat și este îmbunătățit pe parcurs. Dacă vorbim despre accesul din Parcul industrial, vă aduc aminte domnule Ardelean că ați urcat cu mine pe acea bretea de acces. Este acces în Parcul industrial și doar știți că este o intersecție în T, nu am putut să-i convingem să facă un sens giratoriu acolo, dar acea intersecție va facilita accesul cu o investiție minimă din partea municipiului la terenurile din partea cealaltă a centurii la terenul nostru de 17 hectare pe care putem să-l folosim pentru extinderea Parcului industrial. Așa stau lucrurile cu centrura, iar restul este campanie electorală. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Domnule viceprimar, nu putem să pasăm vina unul de la altul, pentru că după ce va fi gata centura și nu vom avea acces la terenul de 17 hectare care nu are apă, nu are gaz, nu avem utilități la acel teren, ce vom face cu el. Ce spun eu nu este politică, cine a mai văzut centură unde să nu ai măcar un chioșc unde să plătești taxa de acces în oraș pentru mașinile care au nevoie să plătească această taxă, de exemplu camioanele. Este adevărat că am fost împreună pe centură să vedem lucrările și cred că vă aduceți aminte ce scandal a fost cu proprietarii terenurilor, s-a ajuns să intervină chiar jandarmeria . Eu m-am uitat în zona limitrofă și sunt proprietari care au 3 până la 5 ari în extravilan, teren pe care nu îl vor mai putea folosi oamenii pentru nimic. Munțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Doresc să-mi spună cineva din executiv, cum am reușit să pierdem ieri în instanță apelul pe care l-am făcut împotriva acelor angajați ai Teatrului de Nord Satu Mare.
Dna Mustea Bianca -Șef al Serviciul Juridic : Încă nu a fost comunicată hotărârea instanței.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Este adevărat că și noi am văzut tot pe site și nu cred că fost cineva prezent la instanță.
Dna Mustea Bianca -Șef al Serviciul Juridic: A fost prezentul colegul din cadrul Serviciului Juridic.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Așteptăm motivarea instanței pentru că este vorba despre niște sume importante în acest proces.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan: Dacă nu mai doresc domnii consilieri să ia cuvântul, am să-i dau cuvântul domnului Ciocan Lucian.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Bună ziua ! În calitate de proprietar al Saturn S.A. situat în municipiul Satu Mare strada Careiului nr. 3 îmi permit să întreb de ce a fost retras proiectul nostru de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi . Vă întreb de ce a fost retras, pentru că este a doua sau a treia oară când este retras de pe ordinea de zi. Eu personal am fost în data de 10 iulie la ședința Comisiei tehnice de urbanism și a primit vot favorabil cu unele mici completări, pe care le-am depus la dosar. Inclusiv alaltăieri am depus câteva completări. Aceste completări solicitate în aceste observații ale doamnei secretar ,pe care le-am primit acum, mi se par total irelevante și total noi. Ar putea să-mi explice cineva ce se întâmplă de fapt cu acest proiect, pentru că sunt doi ani de zile de când tot umblăm pentru acest P.U.Z. Este un proiect important pentru oraș, suntem dezvoltatori în acest oraș de 30 de ani și nu se poate așa ceva, să umblăm de doi ani pentru aprobarea unui P.U.Z. Am înțeles că trebuie să facem completări dar să ni se dea azi alte observații și să ni se solicite alte acte, nu mi se pare normal.
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Problema dreptului real de servitute care afectează întreaga parcelă nu o consider o problemă minoră.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Este înscris în cartea funciară.
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Tocmai de aceea vă spun, fiind înscris în cartea funciară lipsește din documentație un punct de vedere al beneficiarului dreptului de servitute, punct de vedere care să confirme faptul că drumul pe care trece spre proprietatea lui nu o va afecta și nu va afecta nici proiectul.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Dreptul de servitute este reglementat și notat în cartea funciară și este inalienabil pentru oricine. Noi nu am adus atingere acelui drept de servitute, din potrivă am respectat accesul lor.
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Tocmai că nu avem de unde să știm că ați adus sau nu atingere acestui drept, limita zonei edificabile trebuie astfel stabilită așa încât să nu-i afectați posibilitatea de a intra cu mașini de diferite tonaje.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Ni s-a spus că nu este bine acel gard în documentație, am eliminat acel gard și am zis că ar fi cazul să lăsăm un gard viu natural, tocmai ca să nu dea impresia unei îngrădiri.
Dna Mihaela Maria Racolța - Secretar general: Puteți să obțineți punctul lui de vedere cu privire la lățimea afectată de dreptul de servitute. Nu are o lățime stabilită în nici un înscris din câte există la dosarul depus.
Dl Ciocan Lucian - investitor: De ce s-a pus azi această întrebare ,când avizul favorabil este din 10 iulie.
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Avizul de legalitate se dă pe proiectul de hotărâre când ajunge la cabinetul secretarului, proiect care a ajuns abia ieri la prânz. Până acum proiectantul a tot adus anumite completări.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Aceste lucruri nu ne-au fost aduse la cunoștință nici ieri, nici alăltăieri, nici acum două săptămâni.
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Nu ați fost atent la ce am spus înainte probabil.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Eu nu vreau să vă contrazic, nici nu vreau să fiu arogant dar vă rog frumos, dacă se aduc niște observații să fie niște observații care într-adevăr sunt diferite față de completările pe care le-am depus la dosar. Domnul arhitect Gunthner a adus completări la dosar inclusiv alăltăieri .
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: Asta încerc să vă spun că în urma acestor completări dosarul s-a predat abia ieri, moment în care am putut să mă pronunț din punct de vedere juridic.
Dl Ciocan Lucian - investitor: Am o întrebare finală. Ne puteți spune în cât timp vom obține acest PUZ, în doi ani? în patru ani? pentru că dacă nu se poate, plecăm în alt oraș.
Dna Mihaela Maria Racolța -Secretar general: O să obțineți atunci când proiectul va îndeplini condițiile legale .
Dl Ciocan Lucian - investitor: În doi ani să nu putem obține un PUZ, este incredibil ce se întâmplă aici. Nu mai am nimic de completat. Mulțumesc.
Dl consilier Micle Adrian: Întreb colegii din comisia urbanism dacă au dezbătut acest proiect. Mie mi se pare indamisibil, cel puțin acuma se știe, este o listă cu ce trebuie să facă investitorul pentru ca proiectul să intre în debatere, pentru că eu știu că a fost dezbătut proiectul în comisia de urbanism și a primit aviz favorabil.
Dl consilier Günthner Tiberiu: Realitatea este că era simplu de adus o hârtie de la Siha dar trebuia doar să știm. Practic PUZ-ul este în lucru de doi ani de zile și acum aflăm în ședință că trebuie să aducem de la Siha o hârtie. Nu este o problem, dar azi e prea tarziu. Dacă ni se spunea ieri aduceam că nu era mare lucru. Referitor la ce spunea doamna secretar, într-adevăr ieri am adus completări la ceea ce s-a cerut alatăieri.
Dl consilier Micle Adrian: Eu rog executivul ca după ce se aduce această hârtie, să vedem acest proiect pe ordinea de zi a ca să nu mai amânăm și să pierdem un investitor în municipiul Satu Mare.
Dl președinte de şedință Gáti Ştefan: Dacă nu sunt alte intervenții la punctul diverse, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30 iulie 2020 și vă mulțumesc pentru prezență .

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Gáti Ştefan                                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolța 

 

 

 

 

Red/dact /5 exemplare
Mariana Husar

 

Înapoi