Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.02.2020

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 12102/2.03.2020

 

 

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 27.02.2020

 

 Prin dispoziția primarului nr. 183/20.02.2020 a fost convocată şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe data de 27.02.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data de 20 februarie 2020 convocatorul cu nr. 10096/20.02.2020 prin care au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 27 februarie 2020.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 21 februarie 2020 în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.183/20.02.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal de afişare nr. 10096/20.02.2020.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.02.2020 sunt conduse de către domnul consilier -viceprimar Albu Adrian conform prevederilor H.C.L nr. 1/30.01.2020.
La şedinţa Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Ursu Lucia - director executiv,
d-na Ciulean Oana -șef al Serviciului M.R.U., d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, d-na Covaci Natalia- șef al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate, d-na Mustea Bianca - şef al Serviciului Juridic, dl Szucs Zsigmond -șef al Serviciului Investiții, dna Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar, dl Tincu Vasile -director al D.I.T.L. Satu Mare, dl Crișan Sorin- șef al Serviciului Impunere constatare control, dl Bozai Cristian - director al A.D. P., dl Leitner Ioan - director al Apaserv Satu Mare S.A., dl Fogel Vasile - director al C.S.M., De asemenea la lucrările ședinței ordinare mai sunt prezenţi: arhitecți, investitori, cetățeni, reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Albu Adrian : Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară de azi 27 februarie 2020 convocată prin dispoziția primarului nr.183/20.02.2020. Din efectivul de 23 de consilieri constat că avem 21 prezenți, lipsește: dl Crăciun Ciprian Dumitru și dl Günthner Tiberiu .
Sunt prezenți următorii 21 consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Albu Adrian: Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua ! Stimate doamne, stimați domni consilieri, în urma unor adrese primite de la Ministerul Dezvoltării propun suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect care va fi înscris la punctul nr. 33 respectiv:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 26/13.02.2020 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Este vorba de mici modificări la proiect, pentru a putea încheia contractul de finanțare. Mulțumesc.
Dl președinte de ședință Albu Adrian : Vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de azi, cu modificarea propusă de domnul primar.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27 februarie 2020 după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna martie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 2 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat de către APASERV Satu Mare S.A
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare în gestiune directă a serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, acordate în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscal a U.A.T Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 80/ 25.04 2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, producția anului 2020, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețurilor de pornire la licitatie a unor partizi din masa lemnoasă, provenită din fondul forestier al Municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității și prețului de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe din pajiștea aflată în domeniul privat al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Lotizare cu deschidere de stradă în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+1 ,, Amplasament: Satu Mare, Zona str. Dara Diana
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei : Planul Urbanistic Zonal
,,Amenajare depozit produse farmaceutice,, Amplasament: Satu Mare, str. Botizului nr.177 (DN 19)
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Zonă de locuit case unifamiliale,, Amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniţă,
str. Csipler Sandor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare locuinţe individuale ,, Amplasament: Satu Mare, str. Poligonului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului ,,Hotel Sport " situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr.25, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
27. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale asupra imobilului situat în Satu Mare str. Dâmboviței nr. 16
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL
Inițiator proiect : viceprimar Albu Adrian
29. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Victoriei nr.13D
Inițiator proiect : viceprimar Albu Adrian
30. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Nemeș Claudiu Romulus, a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloșca nr. 72-74, bl. B ap.4
Inițiator proiect : viceprimar Albu Adrian
31. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere și vânzarea prin negociere directă a imobilului teren în suprafață de 1.157 mp situat pe str. Odoreului nr. 46 A
Inițiator proiect : viceprimar Albu Adrian
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului -teren în suprafață de 579 mp. situat în municipiul Satu Mare, str. Ilarie Chendi nr.146 /A
Inițiator proiect : viceprimar Albu Adrian
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 26/13.02.2020 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
34. Diverse - Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Albu Adrian: Am să dau citire prevederilor articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

Întreb consilierii dacă se găsește cineva în una din aceste situații. Constat că nu există cazuri de acest gen. Trecem la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare de azi 27.02.2020.
Dl președintele de ședință Albu Adrian a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.01.2020
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020 în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 30.01.2020.

Pct.2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local satu Mare din data de 13.02.2020
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.02.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.02.2020 în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 13.02.2020.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna martie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Juridică: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestui proiect.
Dl președinte de şedință Albu Adrian: Urmează în ordine alfabetică dl consilier Ardelean Octavian Iulian să fie președinte de ședință, pentru ședințele din luna martie 2020 a Consiliului Local Satu Mare. Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna martie 2020.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice şi comerţ: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/17.02.2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T. Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A., să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/17.02.2020.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020.

Pct.7. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat de către APASERV SATU MARE S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin (1), alin. (3) lit. h) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind angajarea unui avocat de către Apaserv Satu Mare S.A.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț:Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018.

Pct.10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, tineret, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive.

Pct.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Pct.12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural ,, G.M. Zamfirescu " Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică : Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Cultural
,,G.M. Zamfirescu" Satu Mare.

Pct.13. Proiect de hotărâre pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural ,, G.M. Zamfirescu " Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru dispunere unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural
,, G.M. Zamfirescu " Satu Mare.

Pct.14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare acordate în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea numărului de burse și cuantuul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare acordate în semestrul II al anului scolar 2019-2020.

Pct.15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019
privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin (1), alin. (3) lit.c) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin (1), alin. (3) lit.c) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2020.

Pct.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de
Ocolul Silvic Negrești Oaș
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Pct.18. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețurilor de pornire la licitație a unor partizi din masa lemnoasă provenită din fondul forestier al municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea diminuării prețurilor de pornire la licitație a unor partizi din masa lemnoasă provenită din fondul forestier al municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct.19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității si prețului de valorificare a masei lemnoase, parte din productia anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea cantității si prețului de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Pct.20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe din pajiștea aflată în domeniul privat al municipiului Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe din pajiștea aflată în domeniul privat al municipiului Satu Mare.

Pct.21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare cu deschidere de stradă în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+1E
Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara-Diana
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin (2) alin. (3) lit.e) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare cu deschidere de stradă în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+1E,Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara-Diana.

Pct.22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Amenajare depozit produse farmaceutice în municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 177 (DN 19)
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.e) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : A sosit domnul consilier Crăciun Ciprian Dumitru. Suntem prezenți 22 consilieri. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Amenajare depozit produse farmaceutice în municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 177 (DN 19).

Pct.23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit case unifamiliale" Amplasament: Satu Mare, Str. Andron Ioniţă, Str. Csipler Sandor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (2) alin. (3) lit.e) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit case unifamiliale" Amplasament: Satu Mare, Str. Andron Ioniţă , Str. Csipler Sandor.

Pct.24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Str. Poligonului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.e) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Dl consilier Ardelean Octavian : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre dar pe viitor ar trebui să stabilim un plafon, pentru că aici vorbim de o parcelă de 322 mp, care este o suprafață destul de mică.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Îmi cer scuze pentru întârziere. Vedem că pe măsură ce intrăm în primăvară, sunt foarte multe P.U.Z.-uri pe ordinea de zi. Știm cu toții că multe din aceste PUZ-uri se datorează și lipsei Planului Urbanistic General. Întreb executivul dacă poate să ne spună în ce stadiu este PUG-ul, dacă sunt soluții pentru a remedia această situație și în cât timp putem rezolva situația existentă?. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Vă anunț că în cursul zilei de marți am fost la Ministerul Dezvoltării. Exista posibilitatea înaintării unui P.U.G. preliminar conform unui ordin din 1999. Din păcate așa cum am pățit și noi, printr-o sentință judecătorească dată în București acest ordin a fost anulat nu știu dacă în totalitate sau în parte. A fost inițiat un proces de către o doamnă din București căreia i s-a demolat casa pentru extinderea străzii Buzești și prin sentința dată s-a anulat acel ordin. Acum este un moment de consultare. Nu suntem singuri în România, în situația noastră mai sunt primării care au probleme sau vor avea probleme având în vedere că PUG-urile expiră și nu au altele noi iar pe cele vechi nu le pot prelungi. De aceea se pregătește în momentul de față un document care să poată fi aprobat în două variante: ori prin ordin de ministru dacă există posibilitatea juridică, ori ca proiect legislativ înaintat în Parlamentul României, având în vedere că aceste lucruri nu ar putea genera dispute politice. În momentul în care este lămurit acest demers vom ști pe care variantă se va merge. În varianta în care se va merge pe ordin de ministru, această chestiune se poate rezolva foarte repede. Eu promit că această chestiune când este aproape rezolvată, primi care vor afla vor fi consilierii locali.
Dl consilier Crăciun Ciprian Dumitru: Preconizăm un timp pentru aceasta, 2-3 luni?
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Este o chestiune juridică și trebuie depășită această situație. Eu nu pot decât să vă spun că probleme au toate U.A.T-urile iar în acel ordin de care ne puteam prevala din anul 1999, erau cuprinse și alte lucruri care țin de domeniul urbanistic și care sunt absolut necesare pentru elaborarea unor documentații de urbanism. Nu pot să precizez un termen, pentru că am fost sfătuiți ca noi să găsim o soluție inclusiv juridică și să facem o propunere. O să facem o propunere într-un timp foarte scurt. A trecut doar o singură zi de la discuții. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Vreau să fac o completare la ceea ce a spus domnul președinte și să-i răspund domnului consilier. Pentru PUG-ul preliminar, suntem aproape gata, atât piesele desenate cât și piesele scrise și regulamentele aferente UTR-urilor sunt gata, așteptăm acest deznodământ de la Ministerul Dezvoltării. Vreau să vă spun că aceste PUZ-uri care sunt înscrise pe ordinea de zi a ședințelor consiliului local, nu au nici o legătură cu existența sau inexistența PUG-ulu. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Oricum aceste PUZ-uri sunt obligatorii și în PUG-ul care a existat și în PUG-ul care va urma.
Dl consilier Ardelean Octavian: Nu este chiar așa domnule Albu. Ați promis că în 3-4 luni va fi gata PUG-ul și vreau să să vă spun că toate aceste PUZ-uri mici nu sunt introduse în PUG și punem cetățenii la cheltuieli suplimentare. Noi am venit în întâmpinarea cetățenilor cu 10 PUZ-uri. Ce facem cu ele pentru că le-am alocat și fonduri?. Vă rog să vă aduceți aminte că erau zece PUZ-uri, apoi au rămas doar nouă pentru că unul era în Bercu Roșu. Vreau să subliniez că nu toate PUZ-urile pe care le avem azi pe ordinea de zi sunt în afara PUG-ului, dar cetățeanul trebuie să cheltuie din vina noastră. Eu am tras un semnal de alarmă când am atras atenția că la Curtea de Apel Oradea se va anula PUG-ul, dar nu m-a ascultat nimeni. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Ca să nu avem o dezbatere inutilă pe acest subiect vreau să vă spun că atunci când am spus că va fi gata în 3-4 luni, eu mă refeream la PUG-ul preliminar. Dar pentru că nu am mai putut utiliza această chestiune cu acel ordin din 1999, ne-am întors de unde am plecat. Acesta este și motivul pentru care am fost la București iar dl Arhitect șef a fost și el la o dezbatere la Asociația Municipiiilor care a avut loc la Brașov, unde au fost și alți arhitecți și a discutat cu aceștia. Trebuie să găsim o soluție pentru că este o chestiune care ne privește doar pe noi, doar noi suntem în această situație. Dacă vrem să eliberăm o adeverință de notare a terenului, suntem în situația în care nu o putem elibera. Știm aceste lucruri și să știți că ne grăbim și căutăm soluții. Mulțumesc.
Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Str. Poligonului.

Pct.25. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Pct.26. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare.
Pct.27. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Agenţiei pentru Finanaţarea Investiţiilor Rurale asupra imobilului situat în Satu Mare str. Dâmbovița nr. 16
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Agenţiei pentru Finanaţarea Investiţiilor Rurale asupra imobilului situat în Satu Mare str. Dâmbovița nr. 16.

Pct.28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Sănătate, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL.

Pct.29. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobare documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în satu Mare str Victoriei nr. 13.D
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind însușirea și aprobare documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în satu Mare str Victoriei nr. 13.D.

Pct.30. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Nemeș Claudiu Romulus a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap. 4
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind vânzarea către Nemeș Claudiu Romulus a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap. 4.

Pct.31. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere și vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1.157 mp situat pe str. Odoreului nr. 46A
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere și vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1.157 mp situat pe str. Odoreului nr. 46A.

Pct.32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 579 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Ilarie Chendi nr. 146/A
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 579 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Ilarie Chendi nr. 146/A.

Pct.33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 26/13.02.2020 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin. (3) lit.d) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Cu acest proiect a fost suplimentată ordinea de zi. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Micle Adrian, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 26/13.02.2020 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente .

Pct.34. Diverse -Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Albu Adrian : Am ajuns la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi și încep prin a vă aduce la cunoștință informările diverse către consiliul local, pe care sunt convins că le-ați citit așa că nu le mai dau citire. Dacă sunt întrebări pe aceeste teme ?. Constat că nu sunt întrebări.
-Informarea Direcției de Asistență Socială Satu Mare cu privire la Raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019;
-Informarea Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Satu Mare cu privire la aprobarea Raportului referitor la finanțele publice locale ale județului Satu Mare pe anul 2018;
-Hotărârea Curții de Apel Oradea nr. 117/12.02.2020 pronunțată în dosar nr. 600/83/2018 și Hotărârea Tribunalului Satu Mare nr. 36/18.02.2020 pronunțată în dosar nr. 330/83/2019;
-A fost înregistrat dosarul Tribunalului Satu Mare nr. 262/83/2019 prin care se solicită anularea în parte (cu privire la prețul de vânzare) a HCL nr. 239/2019;
-Cererea d-lui consilier local Ardelean Octavian nr. 8977/13.02.2019;
Răspunsul nr. 7661/07.02.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 279/19.12.2019;
-Răspunsul nr. 9421/17.02.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 280/19.12.2019;
-Răspunsul nr. 9388/17.02.2020 la procedura prealabilă a Instituției Prefectului - județului Satu Mare cu privire la H.C.L. nr. 202/26.09.2019;
-Răspunsurile nr. 10907, 10924, 10933, 10934 din 24.02.2020, nr. 11242, 11280 din 25.02.2020 și nr. 11419, 11507, 11524 din 26.02.2020 la plângerile prealabile formulate împotriva HCL nr. 269/2019.
Dl președinte de ședință Albu Adrian: Dau cuvântul consilierilor care s-au înscrieri la cuvânt la punctul diverse.
Dl consilier Crăciun Ciprian Dumitru: Vedem în ultima perioadă pe tot felul de site-uri, în spațiul public tot felul de știri. Ce se întâmplă cu salubritatea în municipiul Satu Mare?. Rog pe cineva din executiv să ne spună care este stadiul privind licitația serviciului de salubrizare, dacă s-a terminat licitația, dacă s-a prelungit contractul așa cum noi am mandatat executivul, cui i s-a dat serviciul pe această perioadă de 6 luni?. Întreb toate acestea pentru că noi în calitate de consilieri locali, nu am primit nici un material în această speță cu salubritatea.
Dl administrator Masculic Csaba: Nu am vrut să mă refer la acel site, pe care l-au lansat în spațiul public, pentru că este ceva denigrator sunt niște acuzații aruncate și noi știm cine este în spatele acestor demersuri. Se poate uita oricine dorește cine este proprietarul domeniului și data la care a fost cumpărat acel domeniu, respectiv în data de 18.02.2020. Puteți vedea cine este în spatele site-ului și care este scopul lui. Nu vreau să comentez pentru că sunt niște minciuni ordinare. La ora actuală în ceea ce privește achiziția publică se poate spune că avem un operator eliminat din licitație pentru o ofertă neconformă și astfel a rămas cealaltă firmă care a fost declarată câștigătoare. Firma eliminată din licitație avea dreptul să facă contestație, putea să conteste la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, la Tribunalul Satu Mare sau la amândouă. Ei au ales să conteste direct la Tribunalul Satu Mare, au depus aceea contestație prin care solicită anularea deciziei de înmânare a lor, respectiv anularea deciziei prin care a fost declaraă câștigătoare celalată firmă. Motivele pe care le invocă sunt diverse dar eu consider că, comisia de licitație și-a făcut treaba iar motivele pentru care a fost eliminată firma și declarată oferta neconformă sunt reale. Nu vreau să detaliez aici tot, deoarece dosarul este la Tribunalul Satu Mare iar termenul de finalizare conform Legii nr. 101/2016, este de 45 de zile de la data depunerii contestației. Acesta este termenul pe care îl prevede legea pentru tribunal, să adopte o hotărâre sau să dispună o măsură de continuare sau nu. Apoi va urma o perioadă în care se va putea face recurs la curtea de apel. Acela va fi ultimul stadiu, deci după 23 martie, cu maxim 30 de zile se mai poate prelungi, pentru că mai mult de atât nu poate să lungească nimeni acest proces. Asta în ceea ce privește achiziția publică.
În ceea ce privește celălat aspect despre care ați întrebat dumneavoastră, vă aduc aminte că în decembrie ne-ați mandatat să facem o achiziție directă pentru continuitatea serviciului de salubrizare, până la intrarea în vigoare a celuilalt contract. În luna decembrie a fost încheiat acel contract cu Societatea Florisal Satu Mare, deoarece aceasta dispunea de toate utilajele, de toate autorizațiile necesare pentru a putea continua serviciul de salubrizare. La ora actuală acest contract este în vigoare iar în momentul în care se semnează noul contract și au trecut 6 luni, celălat contract încetează de drept. S-ar putea ca firma câștigătoare să vină în 3 luni în 4 luni, să fie pregătită și atunci acel contract care există la ora actuală se termină. Mulțumesc.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Vă mulțumim pentru explicații și vă rog ca pe viitor să informați consiliul local când sunt lucruri atât de importante, să nu vedem diverse pe site-uri tot felul de informații, care nu știm dacă sunt adevărate sau nu. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă nu sunt alte luări de cuvânt, eu vă mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 27 februarie 2020.

 

 

Președinte de ședință                                                                                              Contrasemnează
Adrian Albu                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

Red/dact 5 exemplare
Mariana Husar

 

 

Înapoi