Proces-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 6.05.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 20680/8.05.2020

 

 

 


Proces-verbal

încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare convocată de îndată, desfăşurată printr-o platformă on-line de videoconferință în data de 6.05.2020

 

 Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a fost convocat de îndată pentru ședința extraordinară care se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință în data de 6.05.2020 la ora 14:00, prin dispoziția primarului nr.333/5.05.2020, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), art.134 alin. (4), coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 83 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.
S-a asigurat caracterul public al ședinței conform prevederilor art.138 alin. (2) lit.c) prin transmiterea ședinței LIVE pe internet.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel a transmis pe e-mail în data de 5 mai 2020 convocatorul cu nr.19840/5.05.2020, prin care au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 6 mai 2020.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 6 05.2020 în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.333/5.05.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal de afişare nr.19842/5.05.2020. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei, a fost afişat pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local Proiecte de hotărâri.
Premergător ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru acordarea avizelor la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței.
Ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare s-au desfășurat astfel:
Ședința Comisiei nr.1. Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 6.05.2020 şi au participat următorii consilieri: dl Zsók János Janos Csaba, dna Bologa Andrea- Maria , dl Zazula Bela și dl Pop Romeo Liviu.
Ședința Comisiei nr.4 Sănătate, protecţie socială, sport şi tineret s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 6.05.2020 și au participat următorii consilieri: dl Raţiu Cosmin-Constantin, dna Rogoz Manuela-Bianca, dl Stan Gheorghe, dl Gáti Ştefan și dl Bertici Ștefan.
Avizele acordate de comisiile de specialitate nominalizate conform convocatorului nr. 19840/5.05.2020 au fost transmise electronic membrilor Consiliului Local Satu Mare, conform prevederilor art 136 alin. (7) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată desfășurată on-line prin videoconferință a Consiliului Local Satu Mare din data de 6.05.2020, sunt conduse de către doamna consilier Bologa Andrea-Maria conform prevederilor H.C.L. Satu Mare nr. 72/30.04.2020.
Pentru a respecta prevederile art. 83 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în sala de ședințe a Consiliului local sunt prezenți : dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria, dna Mustea Bianca- șef Serviciul Juridic, care înlocuiește secretarul general, dl Secan Dan consilier în cadrul Compartiment tehnologia informației, dna Husar Mariana -consilier în cadrul Compartimentului Relații cu consiliul local.
Sunt prezenți on-line prin videoconferință din partea executivului: dl primar Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na Ursu Lucia - director executiv și dl Balaj Adrian -director D.A.S. Satu Mare.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare convocată de îndată, care se desfășoară on-line prin videoconferință azi 6 mai 2020. Ședința a fost convocată prin dispoziția domnului primar nr.333/5.05.2020.Vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări în legătură cu modul de desfășurare a acestei videoconferinte. Procedura de vot se va desfășura astfel:
Răspundeți cu DA dacă votați pentru aprobarea proiectului de hotărâre, cu NU dacă votați împotriva proiectului de hotărâre și ABȚINERE. În momentul în care vă exprimați opțiunea votului am rugămintea să scrieți pe chat această opțiune. Dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, vă rog să o faceți prin solicitare pe chat. Am să fac apelul nominal pentru a vedea care consilieri locali participă la această ședință on-line. Vă rog să confirmați prezența pe chat.
Albu Adrian - participă, este on-line
Ardelean Octavian Iulian - participă, este on-line
Bertici Ștefan - participă, este on-line
Bologa Andrea-Maria - participă, este on-line
Crăciun Ciprian-Dumitru- participă,este on-line
Fanea Dumitru -participă, este on-line
Gáti Ştefan- participă, este on-line
Günthner Tiberiu- participă, este on-line
Hornar Vasile- participă,este on-line
Kerekeș Rodica- participă, este on-line
Kiss Iosif- participă, este on-line
Maurer Robért Csaba- participă, este on-line
Micle Adrian - nu participă -absent
Pop Romeo-Liviu- participă, este on-line
Rațiu Cosmin-Constantin- participă, este on-line
Ressler Ştefan -participă, este on-line
Rogoz Manuela-Bianca- nu participă -absent
Sălăgean Mariana-Geta- nu participă -absent
Stan Gheorghe- participă, este on-line
Szejke Ottilia- participă, este on-line
Szőcs Péter Levente- participă, este on-line
Zazula Bela- participă, este on-line
Zsók János Csaba - participă, este on-line

La şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 6 mai 2020, participă on-line prin videoconferință 20 consilieri. Nu participă la această ședință dl Micle Adrian, dna Rogoz Manuela-Bianca, dna Sălăgean Mariana-Geta. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua! Nu sunt modificări la ordinea de zi a ședinței de azi.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Supun la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de azi 6.05.2020.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea-Maria -da, Crăciun Ciprian-Dumitru- da, Fanea Dumitru-da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo-Liviu -da, Rațiu Cosmin-Constantin -da, Ressler Ştefan -da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru din 20 consilieri care participă on-line prin videoconferință, la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 6.05.2020, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Am să dau citire prevederilor articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali.
,, Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte."
Constat că nu se găsește nimeni în conflict de interese. Trecem la dezbaterea proiectului înscris pe ordinea de zi.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria a fost informată de către secretarul general cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială
Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor Dl Zsók János Csaba: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială: Dl Rațiu Cosmin-Constantin: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărâre. Vreau să fac unele precizări. Inițial a fost o majorare de 16 lei și s-a ajuns la concluzia că este foarte mică suma de 16 lei pentru a acoperi valoarea a trei mese pe zi și atunci s-a decis majorarea ei la 45 lei/zi. Este foarte important ca domnii consilieri, să înțeleagă că personalul care este implicat în îngrijirea acestor persoane, este personal expus, au fost luați din familiile lor iar această decizie a fost luată în apropierea Paștelui catolic și a Paștelui ortodox. Acest personal stă în activitate două săptămâni zi și noapte. Este normal să li se aloce atenția cuvenită din toate punctele de vedere, pentru că pe lângă factorul emoțional de despărțire de familie, este și acel factor de expunere lucrând în preajma pacienților foarte vulnerabili la această epidemie. Felicit executivul pentru această decizie, care este foarte benefică pentru acești angajați cât și conducerea D.A.S Satu Mare, care a avenit în sprijinul angajaților și colaboratorilor. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: În completarea celor spuse de domnul consilier, vreau să vă spun că această propunere a venit în contextul în care am considerat că dacă carantinații instituționalizați beneficiază de o subvenție de 70lei/zi pentru cele trei mese, mi se pare normal ca să alocăm și pentru personalul Direcției de Asistență Socială, care sunt carantinați instituțional, această sumă de 45 lei/zi. Mulțumesc.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărare,
Supun la vot proiectul de hotărare nr.1. Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea-Maria -da, Crăciun Ciprian-Dumitru- da, Fanea Dumitru-da, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Pop Romeo-Liviu -da, Rațiu Cosmin-Constantin -da, Ressler Ştefan -da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă Hotărarea privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială
Satu Mare.
Dna președinte de ședință Bologa Andrea-Maria: Felicitări domnule primar pentru inițiativă!. Vă mulțumesc tuturor că ați participat la această ședință de azi și declar închise lucrările ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare de azi 6 mai 2020. O zi bună vă doresc tuturor!.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Andrea-Maria Bologa                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

Redactat/dact /5 exemplare
Mariana Husar

 

 

Înapoi