Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710760
web.www.satu-mare.ro
Nr. 9262/17.02.2020

 

 


Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 13.02.2020

 


 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), lit a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 135 alin. (4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziţia primarului municipiului Satu Mare nr.134/06.02.2020, a fost convocată şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 13.02.2020 ora 14:00.
Prin convocatorul nr.7461/6.02.2020 au fost invitați consilierii, pentru a participa la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020 .
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 7.02.2020 în presa locală de limba română şi limba maghiară şi prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare nr. 7440/6.02.2020.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data 13.02.2020 sunt conduse de către domnul consilier Albu Adrian conform prevederilor H.C.L nr. 1/30.01.2020.
La şedinţa Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na Secretar general - Mihaela Maria Racolța, d-na Ursu Lucica- Director executiv, d-na Sveda Andrea - șef Serviciu Scriere, Implementare, Monitorizare Proiecte, d-na Borbei Terezia -şef Serviciul Buget, dl Szucs Zsigmond -șef Serviciul Investiții, dl Burgye Ștefan- consilier cu atribuții delegate de arhitect șef, dl Bozai Cristian- director A.D.P., dl Bălaj Adrian - director D.A.S., dl Nagy Orban -director Teatru de Nord Satu Mare, dl Fogel Vasile, director C.S.M. Satu Mare. De asemenea la lucrările ședinței extrordinare mai sunt prezenţi și reprezentanţi ai presei locale.

Dl președinte de ședință Albu Adrian : Bună ziua tuturor ! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 13 februarie 2020, convocată prin dispoziţia primarului nr. 134/6.02.2020. Am să fac prezența și constat că lipsesc trei consilieri locali respectiv: dl consilier Hornar Vasile care este plecat din țară în delegație, dl consilier Crăciun Ciprian Dumitru și dl consilier Micle Adrian.
Sunt prezenți 20 de consilieri locali după cum urmează : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Albu Adrian : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua !. Nu sunt modificări la proiectul ordinii de zi.
Dl președinte de ședință Albu Adrian: Vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 13 februarie 2020 .
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 13.02.2020 după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Construire Trotuare pe str. Iuliu Coroianu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 164/27.06.2018 privind actualizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivele de investitii "Modernizare infrastructura educatională scoala gimnazială Mircea Eliade- Reabilitare cladire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3 (scoala gimnazială Mircea Eliade) "
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 165/27.06.2018 privind actualizarea lucrărilor de interventie și a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructura educatională Lucian Blaga- Reabilitare cladire situată pe strada Ion Vidu nr. 51-53 (scoala gimnazială Lucian Blaga)"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Reabilitare clădire Școala gimnazială Octavian Goga" din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibrid și asigurarea infrastructurii suport" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dl președinte de şedință Albu Adrian: Înainte de a trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, am să dau citire articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali:
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
Vă rog să precizați dacă cineva se găseşte în stare de incompatibilitate.
D-na consilier Sălăgean Mariana Geta: La punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi a ședinței de azi, nu voi participa ladezbateri și la vot. Mulțumesc.
Dl președinte de ședință Albu Adrian: Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi.
A fost informat președintele de ședință în conformitate cu prevederile art 243 alin(1) lit l) cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin.(1) alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Sănătate, sport ,tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian: Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire trotuare pe str. Iuliu Coroianu"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian: Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Ardelean Octavian: Mi-ar fi plăcut ca această investiție să fi fost rezolvată atunci când s-au construit în zonă blocurile ANL. În al doilea rând am văzut că lățimea acestor trotuare este de 3 metri și consider că era bine să fie specificat că sunt trotuare între blocuri, acestea nu duc nicăieri sunt doar în curțile interioare dintre blocuri. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian: Dacă nu mai sunt obiecții la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire trotuare pe str. Iuliu Coroianu.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare ,pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Servicii publice și comerț: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport, protecție socială: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învățământ, cultură, culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.

Dl președinte de şedință Albu Adrian: Dacă sunt intervenții din partea consilierilor la acest proiect de hotărâre.

Dl consilier Ardelean Octavian: Este al doilea an în care Bulevardul Lucian Blaga este cuprins la studiile de fezabilitate. Aș fi vrut să văd lângă studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Dacă continuăm în ritmul acesta, cred că în următorul mandat nu o să ajungem să facem nici măcar trotuarele pe Bulevardul Lucian Blaga , nu să facem aleveole. În adresele pe care le-am depus pentru buget am specificat nevoia alveolelor și ducerea la bun sfârșit a sensului giratoriu de la Parcul Industrial Sud. Poți să pui un sens giratoriu provizoriu pe 6 luni sau 1 an dar nu poți să îl lași la nesfârșit să fie provizoriu. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian: Mulțuim domnule Ardelean pentru specificările pe care le-ați făcut și vreau să vă spun că față de anul trecut prin creșterea punctajului din IVG cu 3 puncte, ne cresc anul acesta încasările estimate la bugetul local cu 29 milioane. Promisiunea pe care a făcut-o Guvernul la ședința de la sfârșitul anului trecut la Asociația Municipiilor, ședință la care am participat și eu, deci promisiunea era că se vor aloca tuturor UAT-urilor cel puțin 50% din sumele necesare pentru cheltuielile sociale. Ați văzut și dumneavoastră că sunt 16.787.000 lei alocați, ceea ce reprezintă ceva mai mult de 50% din cheltuielile sociale iar restul o să vedem de unde se vor acoperi sumele. Mulțumesc.
Dl consilier Zsók János Csaba: Legat de ceea ce ați spus domnule Ardelean vreau să spun că dacă ar fi venit și reprezentantul Partidului Social Democrat la ședința de comisie, aceste sugestii și propuneri putea să le spună în cadrul comisiei. Când am discutat acest buget reprezentantul P.S.D. a lipsit. Nu a venit nimeni din partea P.S.D. la ședința de comisie iar sugestiile și propunerile sunt binevenite întotdeuna și dacă le-ați fi spus, puteam să modificăm și să introducem în buget aceste propuneri. Dacă vorbim de buget, vreau să spun că vorbim despre un buget foarte bun pentru Satu Mare, este mai mare cu 14% în ceea ce privește funcționarea. În ceea ce privește dezvoltarea, bugetul este de 5 ori mai mare față de bugetul de anul trecut. Mulțumesc.
D-na consilier Rogoz Manuela Bianca: Domnule consilier, aceste propuneri ale colegului Ardelean v-au fost aduse la cunoștință și puteau fi incluse în listele inițiale ale bugetului. Faptul că domnul consilier de la P.S.D. nu a fost prezent la ședința de comisie, probabil că a avut motive întemeiate că nu s-a putut prezenta. Vă asigur însă că am discutat cu colegii noștri la P.S.D. bugetul municipiului și am considerat că este un buget destul de echilibrat și nu ar trebui să aducem multe completări. Până la urmă au fost totuși completări, acestea s-au discutat și s-a ținut cont de ele. Mulțumesc.
Dl primar Kereskényi Gábor: Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni consilieri, așa cum a spus și domnul președinte al comisiei de buget, avem cel mai mare buget al municipiului Satu Mare din ultimii 10 ani. Este un buget care ne face să fim mult mai optimiști decât am fost anul trecut sau acum 2 ani. Conform celor spuse de domnul Albu într-adevăr în cadrul Comitetului director al Asociației Municipiilor am reușit să ne facem auziți în fața guvernului, care în sfârșit a ascultat doleanțele municipiilor și și-a asumat să plătească 50% din indemnizațiile persoanelor cu handicap respectiv și majorarea cotelor pe impozit, ceea ce este un lucru îmbucurător. Anul acesta vom avea un buget care în total este de 329 milioane lei iar ceea ce putem să cheltuim pentru dezvoltare este de 112 milioane de lei, buget care este de peste 5 ori mai mare decât anul trecut. Acest lucru înseamnă că nu numai proiectele de investiții pe care le vom face din bugetul local vor fi implementate în acest ani, dar vor prinde contur și toate proiectele noastre finanțate din fonduri europene. Am făcut alocații și pentru podul peste râul Someș , obiectiv d einvestiție pe care sperăm să îl începem în acest an. Deci vor fi investiții foarte mari în acest an și dacă ne uităm la cifre nu putem să fim pesimiști. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Am analizat bugetul și am observat partea de IID. Am făcut o adresă prin care am solicitat la o lucrarepentru extindere canalizare și apă pe raza municipiului pentru că sunt mulți cetățeni care nu au apă curentă și canalizare. Am mai făcut o adresă pentru Zona Parcului Industrial și am văzut că nu e cuprinsă în buget și nici nu am primit răspuns. Am avut o înțelegere cu domnul administrator și vom încerca să mergem pe reparații. Am făcut câteva poze în zona ITM pe Bulevardul Lucian Blaga unde trotuarul este complet distrus nu se poate trece pe acolo. Eu îl rog pe domnul administrator să facem din capitolul reparații tot ceea ce nu putem face pe capitolul investiții.
Dl primar Kereskényi Gábor: Vreau să-i spun domnului Ardelean că în ceea ce privește IID, lista din care finanțăm lucrările de întreținere, înlocuire și dezvoltare pe domeniul apă și canalizare va intra în ședința următoare a consiliului local pentru a fi aprobată și se pot regăsi și propunerile făcute de dumneavoastră.
Dl președinte de şedință Albu Adrian: Evident că sunt de acord cu dumneavoatră domnule consilier, în ceea ce privește Bulevardul Lucian Blaga pentru că este una din căile majore de intrare în municipiu și de aceea eu întotdeuana am fost de părere că măcar căile d eintrare în oraș să fie reabilitate pentru că sunt o imagine și o oglindă a orașului. Evident este o prioritizare și mă refer la troatuare care sunt lucruri mai mici și acestea se pot face foarte bine așa cum v-ați înțeles cu domnul Masculic. Mai sunt multe zone în oraș .Nu se pot face toate odată și să nu uităm că aproape doi ani de zile nu s-a turnat un metru de asfalt în orașul acesta, din motive obiective juridice, dar atât cât s-a putut s-a făcut și urmează să se facă și mai mult dacă sunt și bani și dacă sunt și oameni care să lucreze.
Dacă nu mai sunt alte intervenții la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020.
Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice şi comerţ: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Sănătate, sport ,tineret: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Comisia Învăţămant, cultură,culte: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020.

Pct54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Servicii publice şi comerţ: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl consilier Ardelean Octavian : Dacă nu uităm că în anul 2016 s-au alocat pentru S.C. Transurban 5.200 mii lei pentru subvenție, în anul 2019 s-au alocat 11.948 mii lei practic s-a dublat subvenția. Vreau să ieșim în întâmpinarea cetățenilor și să-i determinăm să se urce în mijloacele de transport în comun, să venim cu ceva nou. Nu sunt eu în măsură să dau soluții dar sunt alții mai pregătiți care să găsească soluții ca cetățenii să circule cu mijloacele de transport în comun, pentru că suportăm subvenții foarte mari. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă este vorba să găsim soluții este treaba consiliului, a conducerii acestei instituții. Mai vreau să vă spun legat de ceea ce spunea domnul președinte al comisiei buget și anume faptul că membrii P.S.D. nu au participat la ședința de buget, eu sugerez să discutăm aceste lucruri în comisii și nu numai în public în ședințe. Nu spune nimeni că nu putem vorbi în public în ședințele de consiliu dar știți că problemele nu se rezolvă aici în ședința de consiliu și vorbim aici doar pentru că suntem filmați. Mulțumesc.
Dl consilier Ardelean Octavian: Să știți că eu am ridicat exact problema aceasta în comisia de buget. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian :Domnule Ardelean, mă văd obligat să vă aduc aminte că aici în această sală într-o conferință de presă împreună cu domnul primar, cu domnul administrator și domnul Stan, am enunțat un concept
,,democrație participativă,, asta înseamnă că la toate hotărârile majore ale unui U.A.T pot participa toți cu sugestii, începând cu noi și terminând cu cetățeanul simplu. Acest lucru este în vigoare și acum, așa că oricine poate veni cu sugestii și să nu credeți cumva că sunt refuzate. Dacă nu sunt alte obiecţii la acest proiect de hotărâre,
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare , pe anul 2020.

Pct.6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 164/27.06.2018 privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3 (Școala gimnazială Mircea Eliade)"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian :La acest proiect de hotărâre d-na consilier Sălăgean Mariana Geta nu participă la vot. Sunt prezenți 19 consilieri . Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea anexei 1 a H.C.L. 164/27.06.2018 privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3 (Școala gimnazială Mircea Eliade)".

Pct.7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 165/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „ Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea anexei 1 a HCL 165/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „ Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)".

Pct.8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1 a HCL 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
,, Reabilitare clădire Școala Gimnazială Octavian Goga " din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru modificarea anexei 1 a HCL 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,, Reabilitare clădire Școala Gimnazială Octavian Goga " din Municipiul Satu Mare.

Pct.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente .

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Dacă sunt obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 20 voturi pentru, din 20 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea proiectului "Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport" precum şi a cheltuielilor aferente.

Dl primar Kereskényi Gábor: Doresc să mulțumesc serviciilor din Primăria Satu Mare, respectiv: Serviciului Buget, Serviciului Investiții, Serviciului Administrarea domeniul public, domnului administrator public și tuturor colegilor care și-au adus aportul în ceea ce privește construirea bugetului pe acest an. Mai vreau să mulțumesc, celor peste 800 de cetățeni care au răspuns la acele chestionare, la acele sondaje. Foarte mulți au venit cu sugestii și propuneri concrete care au fost incluse în bugetul pe anul 2020. Au fost peste 30 de persoane care au trimis pe e-mail propuneri concrete . De peste 15 ani este obligatoriu să pui în dezbatere publică bugetul de venituri și cheltuieli dar niciodată cetățenii nu au venit cu propuneri concrete care să poată fi aplicate. A fost prima dată în acest an când au venit cu propuneri concrete în ceea ce privește dezvoltarea sistemului de iluminat public, în ceea ce privește reabilitări de drumuri și trotuare în diverse locații, în ceea ce privește iluminatul ornamental al unor locașe de cult și nu în ultimul rând dezvoltarea sectorului de apă și canalizare. Vreau să mulțumesc și colegilor consilieri care au venit cu propuneri constructive și cred și spe,r că putem să fim optimiști că vom duce la bun sfârșit un an bun, cel puțin din punct de vedere financiar. Mulțumesc.
Dl președinte de şedință Albu Adrian : Îi mulțumim domnului primar.
Trebuia să începem cu păstrarea unui moment de reculegere în memoria colegei noastre Iancu Cristina care a decedat prematur. De aceea vă rog să păstrăm acum un moment de reculegere. Vă mulțumesc.
Ordinea de zi a ședinței a fost epuizată și fiind ședință extraordinară nu avem punctul diverse, astfel declar închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare de azi 13 februarie 2020.

 

 


Președinte de ședință                                                                                                  Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 


Red/dact/5 exemplare
Cons. Mariana Husar

 

 

Înapoi