Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.03.2020

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807569 fax 0261.710760
web.www.satu-mare.ro
Nr. 14907/16.03.2020

 

 

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 12.03.2020

 

 

 


În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), lit a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 135 alin. (4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziţia primarului municipiului Satu Mare nr.222/6.03.2020, a fost convocată şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 12.03.2020 ora 14:00.
Prin convocatorul nr.13372/6.03.2020 au fost invitați consilierii, pentru a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.03.2020 .
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 7.03.2020 în presa locală de limba română şi limba maghiară şi prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare nr. 13384/6.03.2020.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data 12.03.2020 sunt conduse de către domnul consilier Ardelean Octavian Iulian conform prevederilor H.C.L nr.28/27.02.2020.
La şedinţa Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na Secretar general Mihaela Maria Racolța, dl Szucs Zsigmond -șef al Serviciului Investiții, dna Faur Mihaela- Șef al Serviciul Patrimoniu, dl Torja Ionel -director D.E.P, dl Crișan Sorin - Șef al Serviciului Impunere constatare control D.I.T.L. De asemenea la lucrările ședinței extrordinare mai sunt prezenţi, reprezentanţi ai presei locale.
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Bună ziua tuturor ! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12 martie 2020, convocată prin dispoziţia primarului nr.222/6.03.2020. Am să fac prezența și constat că lipsește dl consilier Micle Adrian.
Sunt prezenți 22 de consilieri locali după cum urmează : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua! Doresc să propun un nou punct pe ordinea de zi având în vedere adresa Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin care solicită trecerea în proprietate a unui teren care se află pe centura de cocolire, propun introducerea punctului nr. 4 :
Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,,
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12 martie 2020, cu modificările propuse de domnul primar.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 12.03.2020 după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
2. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,,
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

Dl președinte de şedință Ardelean Octavian: Înainte de a trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă rog să aveți în vedere prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali. Constat că nu se găseşte nimeni în stare de incompatibilitate.
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi.
A fost informat președintele de ședință în conformitate cu prevederile art. 243 alin(1) lit l) cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin.(1) , alin (3) lit.c) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt propuneri sau obiecţii la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin.(1) , alin (3) lit.c) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității abolute, respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel".

Pct.4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,,
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre conform art.139 alin (2) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității calificate, respectiv 16 voturi.
Comisia Dezvoltare urbanistică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia .
Comisia Juridică: Acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma prezentată.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri prezenţi : Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Bertici Ștefan, Bologa Andrea Maria, Crăciun Ciprian Dumitru, Fanea Dumitru, Gáti Ştefan, Günthner Tiberiu, Hornar Vasile, Kerekeș Rodica, Kiss Iosif, Maurer Robért Csaba, Pop Romeo Liviu, Rațiu Cosmin Constantin, Ressler Ştefan, Rogoz Manuela Bianca, Sălăgean Mariana Geta, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, Zazula Bela, Zsók János Csaba.
Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă Hotărârea pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,,.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Am epuizat ordinea de zi a acestei ședințe și fiind ședință extraordinară nu avem punctul diverse. Eu vă mulțumesc pentru prezență și declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 12 martie 2020.

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolța


 

 

 

 

Red/dact /5 exemplare
Mariana Husar

 

Înapoi