Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr. 49220/09.11.2020

 

 

 


Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare din data de 06.11.2020

 

 

Prin dispoziția primarului 679/04.11.2020 a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 06.11.2020 la ora 14:00, în conformitate cu prevederilor art. 133 alin.(2), lit.a) art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 135 alin.(4) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice fiind astfel transmis pe e-mail, în data de 05.11.2020 convocatorul nr. 48544/04.11.2020, prin care au fost invitați consilierii locali să participe la ședința Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020. Ședința are loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 05.11.2020, în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr. 679/04.11.2020 şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului verbal de afişare nr. 48614/04.11.2020. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri.
Sunt prezenți următorii 14 consilieri locali: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana- Maria, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Sinai Annamaria, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente. Dl consilier Bertici Ștefan este absent.
La şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare participă din partea executivului: dl primar - Kereskényi Gábor, d-na secretar general - Mihaela Maria Racolța, De asemenea la ședința extraordinară mai sunt prezenţi și reprezentanţi ai presei locale.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua, stimate doamne, stimați domni consilieri, declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată pe data de 06 noiembrie 2020, înainte de a trece la ordinea de zi este necesar să alegem președintele de ședință pentru luna noiembrie. Rog colegii consilieri să facă o propunere pentru nominalizarea președintelui de ședință. Vă rog d-le Ressler,
Dl. Ressler Ștefan : îl propun pe dl Coica.
Dl primar Kereskényi Gábor: Dl Coica are și experiența necesară, pentru că a condus și ședința de constituire, îl rog pe dl. Coica să conducă ședința, supun la vot propunerea ca dl Coica să fie președintele de ședință în luna noiembrie a Consiliului Local, vă rog să votați. Cine este pentru ? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Dl. Coica vă rog să conduceți ședința. Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna noiembrie, inițiator proiect primar Kereskényi Gábor.
Cu 14 voturi pentru, abțineri, voturi împotrivă nu sunt, din 14 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Sinai Annamaria, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente, se aprobă hotărârea privin alegerea președintelui de ședință pentru ședintele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna noiembrie.
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: Mulțumesc d-le primar. Aș dori să supun votului aprobarea ordinii de zi cuprinse în dispoziția primarului municipiului Satu Mare nr. 679/04.11.2020, începând de la punctul doi. Cine este pentru? Abțineri?, Împotrivă ? Deci, în unanimitate ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la următorul punct al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate prin încheierea civilă nr. 1030/2020 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 9258/296/2020, absenți motivat de la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare. Depunerea jurământului se face în ordine alfabetică, la masa special amenajată, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Cu mâna stângă așezată pe Constituție sau dacă, este cazul pe Biblie se citește următorul jurământ:" Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Așa să îmi ajute Dumnezeu ! Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. Fiecare ales local semnează cele două exemplare de jurământ, un exemplar i se înmânează acestuia și un exemplar se păstrează la dosarul de constituire. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră am să citesc ordinea de depunere a jurământului, ordinea alfabetică dl Német Szabolcs din partea U.D.M.R., vă rog să poftiți și se pregătește dl. Ressler Ștefan din partea U.D.M.R..
Dl Német Szabolcs: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
,,Isten engem úgy segéljen!"
Dl Coica Costel Dorel: dl Ressler Ștefan, se pregătește dl Stan Gheorghe
Dl Ressler Ștefan: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
,,Isten engem úgy segéljen!" So steh mir Gott bei!
Dl Stan Gheorghe: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: O dată încheiat acest capitol, trecem mai departe la depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate prin încheierea civilă nr. 1081/2020, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 10230/296/2020, conform dispozitivului acestei hotărâri au fost validate mandatele următorilor consilieri supleanți, am să vă citesc în ordine alfabetică și în aceeași ordine am să vă rog frumos să veniți să depuneți jurământul. Deci e vorba de dl Gáti Ștefan, din partea U.D.M.R., dl Crăciun Ciprian Dumitru, din partea P.S.D. și dl Ghiarfaș Adelin Cristian din partea P.N.L. DL Gati vă rog să poftiți să depuneți jurământul, se pregătește dl. Crăciun.
Dl Gáti Ștefan: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
,,Isten engem úgy segéljen!"
Dl Crăciun Ciprian Dumitru: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
Dl Ghiarfaș Adelin Cristian: ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! "
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: Deci în acest moment avem 21 de consilieri locali în funcție, dintre care 20 de consilieri locali sunt prezenți, fiind absent dl consilier local Bertici Ștefan. Vom trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi pe care o să le supun aprobării dumneavoastră. Punctul 4 al ordinii de zi: aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 24.09.2020. Supun la vot aprobarea acestui proces verbal. Cine este pentru ? Abțineri ? Să consemnăm, abțineri , una, două, trei, patru, deci colegii de la U.S.R. se abțin. Deci, în unanimitate procesul verbal s-a aprobat, pardon, scuzați-mă cu mai puțin, cu cele 4 voturi.
Cu 16 voturi pentru din 20 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Ressler Ștefan, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente,
Voturi împotrivă nu sunt, abțineri sunt, următorii 4 consilieri local s-au abținut: Dl Costea Sebastian Robert, d-na Molnar-Creț Diana-Maria, dl Panait Radu și d-na Sinai Annamaria. A fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 24.09.2020.
Punctul 5: aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 23.10.2020. Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă ? Deci în unanimitate acest proces verbal a fost adoptat.
Cu 20 de voturi pentru din 20 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente se aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 23.10.2020.
Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, inițiatori proiect grup de consilieri locali. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Deci în unanimitate a fost adoptat și acest proiect.
Cu 20 de voturi pentru din 20 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente se aprobă hotărârea privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.
O să facem o pauză pentru a da timp Comisiei juridice să se întrunească, să întocmească avizele pentru următoarele două proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
În urma pauzei acordate, Comisia juridică s-a întrunit pentru a analiza și aviza proiectele de hotărâri nr 7 și nr. 8 de pe ordinea de zi.
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: Deci Comisia juridică a luat decizia ?
Dl Ressler Ștefan: Da.
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: Bine, o să dau citire celor două proiecte de pe ordinea de zi, respectiv, punctul nr. 7, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului d-lui consilier local Masculic Csaba, inițiator proiect primar Kereskényi Gábor. Solicit avizul comisiei de specialitate, comisia juridică ?
Dl Ressler Ștefan: Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: Supun la vot acest proiect, cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă ? Deci proiectul a fost adoptat în unanimitate.
Cu 20 de voturi pentru din 20 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente se aprobă hotărârea privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului d-lui consilier local Masculic Csaba.
Și un ultim proiect, punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului d-lui consilier local Butka Gergely Norbert, inițiator proiect primar Kereskényi Gábor. Solicit avizul comisiei de specialitate, comisia juridică vă rog?
Dl Ressler Ștefan: Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.
Cu 20 de voturi pentru din 20 de consilieri locali prezenți: Cernea Victor Ioan, Coica Costel Dorel, Costea Sebastian Robert, Crăciun Ciprian Dumitru, Dohi-Trepszker Lilla Etelka, Durla-Pașca Mihai-Călin, Gáti Ștefan, Ghiarfaș Adelin Cristian, György Ildikó Adél, Kiss Iosif, Maurer Róbert Csaba, Molnar-Creț Diana-Maria, Német Szabolcs, Nicoară Radu Lucian, Panait Radu, Ressler Ștefan, Sinai Annamaria, Stan Gheorghe, Szejke Ottilia, Szőcs Péter Levente se aprobă hotărârea privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului d-lui consilier local Butka Gergely Norbert.
Acestea fiind îndeplinite, ședința de astăzi, din punctul nostru de vedere s-a încheiat, îl rog pe domnul primar dacă dorește să vă adreseze un cuvânt, celor care ați venit mai târziu la depunerea jurământului. Din punctul meu de vedere vreau să vă urez mult succes, am o experiență mai lungă și mai vastă de consilier local, și așa mai departe, nu e o muncă ușoară, o să vedeți, dar trebuie să formăm o echipă pentru municipiu, pentru că toți am venit aici să lucrăm pentru binele orașului Satu Mare și de ce nu să recunoaștem că trebuie să dăm o mână de ajutor primarului pentru ca orașul acesta să se dezvolte.
Dl primar Kereskényi Gábor: mulțumesc dle președinte, aș dori și eu să adresez colegilor noi veniți în consiliu bun-venit și aș dori așa cum au rostit și jurământul față de urbe, față de locuitorii orașului să îndeplinim cu toții aceste obiective și sper că, o dată ce vor trece și alegerile parlamentare, în sfârșit va urma o perioadă liniștită, fără campanie electorală, fără alegeri, în care ne vom putea concentra numai și numai pe obiectivele noastre, în vederea dezvoltării Municipiului Satu Mare. Vă mulțumesc și vă urez succes!
Dl președinte de ședință Coica Costel Dorel: stimați colegi declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

 


Președinte de ședință                                                                                                  Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                        Secretar general
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact în 5 exemplare
Mihaela Pop

 

Înapoi