Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Satu Mare

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Satu Mare

 

Chestionarul asupra planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Satu Mare

 

 

ANUNŢ

data publicării 5 mai 2017


Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de dezbatere publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică şi transparenţa decizională, referitor la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare.

 

PMUD_Satu_Mare_varianta1_05_05_2017_.pdf


Etapa consultării publice are loc în perioada 5 mai - 19 iunie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@satu-mare.ro.

Prezentarea publică a documentului va avea loc vineri, 23.06.2017 ora 1200 la sediul Primăriei Muncipiului Satu Mare în sala de consiliu.

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare


Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, este implementată în România prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost definită Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Una dintre condiţiile de bază pentru finanţarea proiectelor prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 - mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile o constituie fundamentarea investiţiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.
În acest sens, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare a fost elaborat ţinând cont de prevederile 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor."
În procesul de elaborare a acestei documentaţii s-a respectat conţinutul-cadru prezentat în articolele 15 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, precum şi ale Anexei 6 a documentului care prezintă structura detaliată a PMUD.

Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare.

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

 


În 2011, Comisia Europeană a adoptat Carta Albă privind transporturile. Documentul prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de iniţiative concrete, implementate până în 2020, care vor contribui la creşterea mobilităţii, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea consumului de combustibil şi creşterea numărului de locuri de muncă. În acelaşi timp, propunerile sunt realizate pentru a reduce dependenţa Europei de importurile de petrol şi pentru a reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050. Astfel, ţintele principale de atins până în 2050 includ:
• dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convenţional în oraşe;
• utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon în domeniul aviaţiei; reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor de carbon în transporturi;
• transportul feroviar şi naval să preia 50% din călătoriile de distanţă medie realizate pe căi rutiere;
• Toate acestea vor contribui la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în transporturi.

În context urban, Carta Albă stabileşte o strategie mixtă implicând amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, servicii eficiente de transport public şi infrastructură pentru modurile de transport nemotorizat. Documentul recomandă ca oraşele care depăşesc o anumită dimensiune să dezvolte planuri de mobilitate urbană, pe deplin corelate cu strategii integrate de dezvoltare urbană.
În acest sens, la nivelul municipiului a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă în conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.


Având în vedere faptul că, în această perioadă de programare, una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri comunitare nerambursabile prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 - mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-un astfel de plan de mobilitate urbană durabilă, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi