Hotărârea nr.13/30.01.2014 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 13/30.01.2014
privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare
a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

 

 


              Consiliul Local al municipiulul Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014
           Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3595/24.01.2014, expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 3596/24.01.2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare;
Având în vedere prevederile art. 30, alin. 4 şi art. 128 lit. "d" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.70, lit. g), aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare, şi prevederile Hotărâri de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţilor, modificată şi completată;
Având în vedere Acordul favorabil al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Biroul Rutier înregistarat cu nr. 131112/02.09.2013;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45, alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


                                                                           H O T Ă R Â R E

 

Art.1. Se aprobă „ Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de acces pentru trafic greu în municipiul Satu Mare", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre


Art.2. Se aprobă instituirea unor tarife de eliberare a autorizaţiilor de acces, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, tarif care se va încasa de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, P-ţa Romană, bloc D8.


Art.3. Serviciul S.A.D.P.P.S.P. în termen de 2 luni de la aprobarea prezentei hotărâri va realiza obligatoriu toate prevederile prevăzute la art. 4 din Regulament (Anexa nr.1).
Aplicarea "Cap. VI -Contravenții și sancțiuni" din Regulament (Anexa nr. 1) se va face începând cu data de 01.04.2014.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                                                 Contrasemnat
Manuela Bianca Rogoz                                                                                      Secretar
                                                                                                                     Mariana Suciu

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali 22
Prezenţi 21
Pentru 21
Împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi