Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIUL SATU MARE
SEDIU: P-ŢA 25 OCTOMBRIE, INTRAREA M
tel.0261.807505 fax 0261.710915
web.www.satu-mare.ro
Nr.16751/30.03.2020

 

 

 

Proces-verbal
încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Municipiului Satu Mare, desfăşurată on-line prin videoconferință
în data de 26.03.2020

 

 Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a fost convocat pentru ședința ordinară on-line prin videoconferință în data de 26.03.2020 la ora 14:00, prin dispoziția primarului nr. 263/18.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 50 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform căruia :
,,Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare."
Convocarea consilierilor s-a efectuat prin mijloace electronice, fiind astfel transmis pe e-mail în data de 19 martie 2020 convocatorul cu nr. 15492/18.03.2020, prin care au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26 martie 2020.
Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 20 martie 2020 în presa locală de limba română şi limba maghiară, prin afișare pe site-ul instituției a dispoziției nr.263/18.03.2020, şi prin afişare la avizierul instituţiei a procesului-verbal de afişare nr. 15493/18.03.2020. Proiectele de hotărare înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, au fost afişate pe site-ul instituţiei în secţiunea Consiliul local -Proiecte de hotărari.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020, au fost convocate comisiile de specialitate ale consiliului local pentru acordarea avizelor, la proiectele de hotărari înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local, nominalizate pentru acordarea avizelor, s-au desfășurat astfel:
Ședința Comisiei nr. 1 Servicii publice și comerț, a avut loc la sediul Primăriei Satu Mare în data de 24.03.2020 cu respectarea prevederilor situației împuse de criza sanitară, datorată răspandirii SARS-COV 19. Au fost prezenți următorii consilieri: dl Fanea Dumitru, dl Maurer Robert Csaba, dl Crăciun Ciprian Dumitru și dl Bertici Ștefan. Avizele au fost redactate în format letric.
Ședința Comisiei nr1. Comisia Studii, prognoze economico-sociale, buget, administrarea bunurilor, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 25.03.2020 şi au participat următorii consilieri: dl Zsók János Janos Csaba, dl Micle Adrian, dna Bologa Andrea- Maria și dl Zazula Bela . Avizele comisiei au fost acordate on-line, nominal, pentru fiecare aviz în parte votul fiind consemnat pe chat, în format letric .
Ședința Comisiei nr. 6 Comisia Învăţământ, activităţi ştiinţifice, cultură, culte, s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 25.03.2020 şi au participat următorii consilieri :dna Sălăgean Marian - Geta, dna Szejke Ottilia, Stan Gheorghe și dna Kerekes Rodica. Avizele comisiei au fost acordate on-line, nominal, pentru fiecare aviz în parte votul fiind consemnat pe chat, în format letric.
Ședința Comisiei nr. 5 Comisia Juridică, disciplină şi integrare europeană s-a desfășurat on-line prin videoconferință în data de 26.03.2020 şi au participat următorii consilieri : dl Ressler Stefan, dna Kerekes Rodica, dl Hornar Vasile și dl Zazula Bela. Avizele comisiei au fost acordate on-line, nominal, pentru fiecare aviz în parte votul fiind consemnat pe chat, în format letric.
Toate avizele acordate de comisiile de specialitate nominalizate conform convocatorului nr. 15492/18.03.2020, au fost transmise electronic membrilor Consiliului Local Satu Mare, conform prevederilor art 136 alin (7) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei ordinare on-line prin videoconferință a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020 sunt conduse de către domnul consilier Ardelean Octavian Iulian conform prevederilor H.C.L. Satu Mare nr. 28/27.02.2020.
Pentru a respecta prevederile art. 50 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în sala de ședință a Consiliului local sunt prezenți : dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian , dna Secretar general- Mihaela Maria Racolța dna Husar Mariana -consilier Relații cu consiliul local și dl Dan Secan - consilier Compartiment tehnologia informației.
Sunt prezenți on-line prin videoconferință din partea executivului : dl primar - Kereskényi Gábor, dl Masculic Csaba - administrator public, d-na Ursu Lucia - director executiv, d-na Faur Mihaela -șef al Serviciului Patrimoniu, dna Ziman Doina -șef al Serviciului Fond Funciar, dna Marinescu Anca- șef al Biroului Învățămant, dna Covaci Natalia - şef al Serviciului de comunicare şi coordonare instituţii subordonate. Sunt respectate prevederile art 138 din O.U.G. nr. 57/2019, prin transmiterea live a ședinței ordinare din data de 26.03.2020.
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian: Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare, care se desfășoară on-line prin videoconferință azi 26 martie 2020. Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr.268/18.03.2020. Am să fac cateva precizări vizavi de modul de desfășurare a acestei videoconferințe. Voi face apel nominal pentru prezență și vă rog să răspundeți apelului dar totodată să confirmați prezența și în scris, pe chat. Procedura de vot se va desfășura astfel : răspundeți cu DA, dacă votați pentru aprobarea proiectului de hotărare, cu NU, dacă votați împotrivă și ABŢINERE. Îîn momentul încare vă exprimaţi opțiunea votului , am rugămintea să scrieţi şi pe chat această opţiune. În cazul în care doriți să vă înscrieți la cuvant la un proiect de hotărare înscris pe ordinea de zi, am rugămintea să faceţi această solicitarea pe chat.
Am să fac apelul nominal, pentru a vedea consilierii care partipă la această ședință on-line prin videoconferință.
Albu Adrian - participă, este on-line
Ardelean Octavian Iulian - participă, este on-line
Bertici Ștefan - participă, este on-line
Bologa Andrea Maria - participă, este on-line
Crăciun Ciprian Dumitru- participă,este on-line
Fanea Dumitru - participă, este on-line
Gáti Ştefan- participă, este on-line
Günthner Tiberiu- participă, este on-line
Hornar Vasile- participă,este on-line
Kerekeș Rodica- participă, este on-line
Kiss Iosif- participă, este on-line
Maurer Robért Csaba- participă, este on-line
Micle Adrian - participă, este on-line
Pop Romeo Liviu- Nu participă, este absent
Rațiu Cosmin Constantin- Nu participă, este absent
Ressler Ştefan -participă, este on-line
Rogoz Manuela Bianca- participă, este on-line
Sălăgean Mariana Geta-participă, este on-line
Stan Gheorghe- participă, este on-line
Szejke Ottilia- participă, este on-line
Szőcs Péter Levente- participă, este on-line
Zazula Bela- participă, este on-line
Zsók János Csaba - participă, este on-line

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020, participă on-line prin videoconferință 21 consilieri. Nu participă la această ședință dl Pop Romeo Liviu și dl Rațiu Cosmin Constantin. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. Ședința este statutară.

Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Întreb executivul dacă sunt modificări la ordinea de zi propusă.
Dl primar Kereskényi Gábor: Bună ziua doamnelor, domnilor consilieri! Vă informez că doresc să retrag de pe ordinea de zi a ședinței de azi, proiectul de hotărare înscris la punctul nr. 8 în vederea completării acestui proiect.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
În acelaşi timp propun suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărare care se referă la modalitatea prin care vom desfășura această ședință, proiect pe care doresc să îl însriem primul pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian: S-a înscris la cuvant domnul consilier Crăciun Ciprian.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Doresc să cer amanarea proiectului înscris la punctul nr. 6 respectiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local /refinanțării datoriei publice locale.
Solicit amanarea acestui proiect sau retragerea de pe ordinea de zi . Doresc să invoc art .135 alin (6) conform căruia, scoatarea unui proiect de hotărare de pe ordinea de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art 136 alin (8) din Codul Administrativ. Articolul 136 spune că fiecare proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este suspus dezbaterii numai dacă este însoțit de anumite acte şi aici sunt mai multe situații dar eu mă refer la litera d) : alte documente prevăzute de legislația specială.
Tinand cont că este un act administrativ trebuie să respecte dispozițiile articolului nr. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică. Prezentul act administrativ, este un act normativ așa cum este definit el prin legea de mai sus, respectiv un act normativ este actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală pentru întreaga populație a municipiului Satu Mare, în acest caz, atat sub aspectul contractării, respectiv a rambursării datoriei publice . Aceast proiect de hotărare pus pe ordinea de zi a ședinței consiliului local, este de interes public special, astfel că pentru adoptarea proiectului trebuie respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 și anume să fie supus dezbaterii publice. Nu am primit un astfel de raport în documentația trimisă de executiv. Solicit amanarea acestui proiect sau scoaterea lui de pe ordinea de zi.
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Domnule Crăciun, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Satu Mare , doar inițiatorul poate retrage un proiect de pe ordinea de zi, în acest caz iniţiatorul este domnul primar.
Dl consilier Ressle Ștefan: Dacă tot a analizat cu mare atenție domnul Crăciun prevederile Codului administrativ, am să-i pun în vedere prevederile art. 136 alin (11) pentru a vedea cine are dreptul de a iniția, de a retrage sau de a renunța la un proiect de hotărare. De aceea doresc să ne clarifice ce dorește de fapt domnul Crăciun, pentru că ceea ce a spus dansul este cu totul altceva. Doar inițiatorul este persoana care poate retrage sau poate face orice acte de dispoziție, cu privire la această propunere de act administrativ. Raportat la aceste aspecte, nu am înțeles natura juridică a acestei intervenții, din punct de vedere procedural nu am găsit ce dorește de fapt domnul consilier.
Dl președinte de ședință Ardelean Octavian Iulian : Am să supun la vot aprobarea ordinii de zi cu modificările propuse de domnul primar și anume retragerea proiectul de hotărare înscris la punctul nr. 8 şi introducerea noului proiect propus ,ca prim punct al ordinii de zi, iar proiectul de hotărare înscris la punctul nr. 6, va fi dezbătut la momentul potrivit în timpul şedinţei.
Am să fac apelul nominal și vă rog să vă exprimați votul :
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian -abținere, Bertici Ștefan - da,
Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru-abținere, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- abținere, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da,Micle Adrian - abținere,
Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- abținere, Sălăgean Mariana Geta- abținere, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 15 voturi pentru, 6 abțineri, voturi împotrivă -nu sunt, se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare desfășurată on-line prin videoconferință, a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020 după cum urmează:

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.02.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.03.2020
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna aprilie 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local /refinanțării datoriei publice locale
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare alocate în semestrul II al anului școlar 2019 -2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărare retras
9. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny, în favoarea Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație, a masei lemnoase parte din producția anului 2020, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Diverse - Informări consiliul local

Dl președinte de şedință Ardelean Octavian: Vă reamintesc prevederile articolului 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali și doresc să vă întreb dacă se găsește cineva în conflict de interese. Nu avem cazuri. Trecem la dezbaterea proiectelor de hotărare.
Dl președintele de ședință Ardelean Octavian Iulian a fost informat de către doamna secretar general, cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri, înscrisă pe ordinea de zi a ședinței, în conformitate cu prevederile art. 243 alin (1) lit.l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 11 voturi.
Comisia Juridică: Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.

Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot acest proiect de hotărare.
Am să fac apel nominal , vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea pentru modificarea art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017.

Pct.1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.02.2020
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian: Dacă aveți observații la procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27.02.2020. Nu sunt.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27.02.2020. Fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 21 voturi pentru, din 21 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 27.02.2020.

Pct.2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local satu Mare din data de 12.03.2020
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian: Dacă aveți observații la procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 12.03.2020 . Nu sunt.
Participă on-line la ședința consiliului local organizată prin videoconferință, de la punctul nr. 2 și domnul consilier Rațiu Cosmin Constantin. Sunt 22 consilieri locali care participă on-line prin videoconferinţă la şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.03.2020.
Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 12.03.2020 . Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin -da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin vioconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă procesul -verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 12.03.2020.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna aprilie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple, respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică: Dl consilier Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia. Propunem ca domnul consilier Bertici Ștefan să fie președinte de ședință, pentru ședințele care vor avea loc în luna aprilie a acestui an, deoarece dansul urmează în ordine alfabetică în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.
Dl președinte de şedință Aredelean Octavian Iulian: Îl întreb pe domnul Bertici Ștefan dacă dorește să fie președinte de ședință în luna aprilie.
Dl consilier Bertici Ștefan: Da, doresc să fiu președinte de ședință la ședințele Consiliului Local Satu Mare, care vor avea loc în luna aprilie 2020.
Dl președinte de şedință Aredelean Octavian Iulian: Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt.Supun la vot proiectul de hotărare înscris la punctul nr. 3.
Am să fac apelul nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin-da, Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin vioconferință la ședința consiliului local, Abţineri -nu sunt, Voturi împotrivă-nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna aprilie 2020.

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Dl Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Comisia Servicii publice și comerț : Dl Fanea Dumitru : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. S-a înscris la cuvant domnul consilier Crăciun Ciprian.
Dl consilier Crăciun Ciprian: Doresc să mulţumesc public executivului pentru cele 300.000 lei alocate Spitalului Judeţean Satu Mare, pentru achiziţionarea echipamentelor medicale, sumă care se acordă prin această rectificare bugetară.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Supun la vot proiectul de hotărare nr.4.
Am să fac apel nominal , vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Dl Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectu de hotărare nr.5.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin.(1), alin. (3) lit.b) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Dl Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi proiectului de hotărâre și propune aprobarea acestuia cu următoarea observație: caietul de sarcini și rezultatul licitației, respectiv contractul de finanțare și refinanțare, să fie prezentat membrilor comisiei buget.
Comisia Servicii publice și comerț : Dl Fanea Dumitru : Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărare cu 3 voturi pentru și 1 abținere a domnului Crăciun Ciprian.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Sunt intervenții la acest proiect de hotărare și am să dau cuvantul în ordinea înscrierii consilierilor.
Dl consilier Crăciun Ciprian : Propun amanarea proiectului de hotărare, deoarece consider că în situaţia naţională și internaţională actuală şi preconizand o viitoare criză economică majoră, cred că îndatorarea municipiului Satu Mare nu
este oportună în acest moment, întrucat suma maximă a împrumutului este foarte mare (aproximativ 32.000.000 EUR) , la fel și perioada de rambursare de 15 ani .
De asemenea, consider că acest act este dat cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003, deoarece proiectul de hotărare este de interes public special astfel că pentru adoptarea lui ar trebui respectate prevederile art.7 din Legea 52/2003. Este foarte important ca implicarea cetăţenilor în astfel de decizii, sa se facă conform legii în vigoare. În funcție de aceste decizii se poate asigura sau nu, sănătatea și securitatea sătmărenilor. Menţionez că fiecare decizie de asemenea anvergură este de mare responsabilitate, cu atat mai mult în această perioadă.
De aceea fac apel atat la executivul primariei, cat şi la toţi membri consiliului local, să analizeze oportunitatea acestui proiect mai mult ca niciodată. Rog pe această cale întreaga conducere a Municipiului Satu Mare și a Judeţului Satu Mare, să facă o prioritate din sănătatea și securitatea cetățenilor și nu din contractarea unor credite. Prin urmare, solicit executivului și celor în masură să facă toate eforturile necesare, pentru achiziția de halate, combinezoane, măști și alte materiale de protecție necesare atat pentru cadrele medicale cat și pentru cetățenii sătmareni, să asigure achiziţionarea evident şi cu ajutorul Consiliului Judeţean Satu Mare a mai multor aparate de ventilatie și a altor materiale necesare în spitalele noastre. De asemenea să asigure cadrelor medicale, cele mai bune condiții posibile pentru tratarea pacientilor și să găsească soluții pentru a gestiona problemele complexe din centrele de îngrijire pentru varstnici și pentru persoanele vulnerabile în aceste momente. De aceea propunem amanarea acestui proiect de hotărare, pană la momentul în care starea de urgență va înceta și considerăm că resursele financiare trebuie folosite cumpătat astfel încât să prevenim pericolul.
Dl consilier Zsók János Csaba: Considerăm că pentru a putea continua proiectele începute inclusiv cele pe fonduri europene, este necesară acoperirea din bugetul local a cotei parte, adică cofinanţarea proiectelor caştigate din fonduri europene, respectiv cele finanțate din surse proprii. Această atragere de fonduri de pe piața financiară este necesară, fiindcă aceste fonduri nu pot fi asigurate din bugetul local. Destinația baniilor este clar reglementată de proiectul de hotărare și nu poate fi folosită în alte scopuri.
Dl consilier Ressler Ștefan : Din punctul meu de vedere nu discutăm aici la aceast proiect de hotărare de un act normativ, ci de un act administrativ individual, de aceea nu sunt aplicabile prevederile art. 7 din Legea 52/2003. Pe de altă part,e am primit pe e-mail avizul comisiei buget și am observat că membrul P.S.D. din această comisie, care de altfel este și președintele de grup P.S.D., a votat pentru acest proiect de hotărare, dând un aviz favorabil. În acest sens, nu mai înțeleg ce dorește de fapt grupul P.S.D.
Dl consilier Micle Adrian: Subliniez că noi grupul P.S.D. am cerut amanarea acestui proiect de hoărare doar pană va trece situația de urgență și după aceea poate să fie pus pe ordinea de zi și discutat.
Dl consilier Raţiu Cosmin Constantin: Doresc să spun că grupul de consilieri A.L.D.E., susţine acest proiect de hotărare şi considerăm că este o măsură bună luată în această perioadă de criză.
Dl consilier Zsok Janos Csaba : Situația actuală nu este usoară, vorbim de o criza, iar interesele și atacurile politice trebuie lăsate la o parte. Acum cetățenii acestui oraș sunt prioritari și sănătatea oameniilor trebuie să fie prioritară. În ceea ce privește bugetul, trebuie sa fim precauți deoarece în curand va fi o rectificare de buget datorată faptului că veniturile vor scadea deoarece fiecare companie se confruntă cu problemele create de acestă criză.
Dl primar Kereskényi Gábor: Am să o rog pe doamna director economic să vă prezinte datele privind acest credit pe care urmează să îl accesăm.
Dna director executiv Ursu Lucia: Municipiul Satu Mare dorește să acceseze un credit bancar în valoare de 153.563.728,81 lei, împrumut care are trei componente:
- Refinanțarea datoriei publice actuale în valoare de 53.563.728,81 lei,
- Asigurarea lichidităților necesare pentru cofinanțarea unor obiective de investiții pentru care municipiul are semnate contracte de finanțare din fonduri europene 13.630.000 lei,
- Asigurarea lichidităților necesare pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local 86.370.000 lei din care, finanțarea Podului peste râul Someș 50.000.000 lei iar pentru alte obiective de investiții 36.370.000 lei.
În ceea ce privește refinanțarea datoriei publice locale, este de menționat faptul că municipiul Satu Mare are înregistrată această datorie și în momentul de față, în baza contractelor de credit din anii anteriori. Prin refinanțare se dorește reducerea costurilor (dobânzi și comisioane), generate de contractele aflate pe rol. Semnarea unui nou contract se va face doar în situația în care costurile oferite de către băncile comerciale la procedura de licitație, vor fi mai mici decât costurile actuale.
Creditul bancar pentru investiții va funcționa ca o linie de împrumut din care se vor efectua trageri de sume doar la nevoie. Asigurarea lichidităților pentru cofinanțarea unor obiective de investiții, pentru care municipiul are semnate contracte de finanțare din fonduri europene, este necesară pentru a preveni eventuala lipsă a disponibilităților financiare pe parcursul anului. Subliniem faptul că toate cheltuielile efectuate pentru aceste proiecte vor fi recuperate de la U.E. în termen de maxim 3 luni de la momentul plății.
Cu privire la obiectivele de investiții de interes local, precizăm faptul că execuția lucrărilor la Podul peste râul Someș poate demara doar în situația în care vom putea asigura resursele financiare necesare. Valoarea acestei lucrări nu poate fi asigurată în totalitate din veniturile proprii ale municipiului și a fondurilor alocate de la Guvern. Prin aprobarea acestui proiect de hotărâre municipiul Satu Mare va avea posibilitatea de a demara achiziția publică. Semnarea unui nou contrat de împrumut va avea loc doar în urma avizului favorabil obținut de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe.
Cu excepția sumelor reprezentând cofinanțarea proiectelor europene, restul fondurilor din credit vor obține autorizare cel mai devreme începând cu anul 2021. Conform Legii finanțelor publice locale, Gradul maxim de îndatorare permis autorităților publice locale este de 30%. În condițiile accesării întregului nou împrumut Municipiul Satu Mare ar avea un grad maxim de îndatorare de 15,23%.

Dl consilier Crăciun Ciprian : Vreau să-i aduc domnului primar aminte de declarațiile făcute în presă înainte de aprobarea bugetului, cum că acest buget este atat de mare cum nu am mai avut de multă vreme, dar în referatul de aprobare și în raportul de specialitate la acest proiect de hotărare, se comunică altceva și anume că nu dispunem de fondurile necesare pentru finanțarea obiectivelor prioritare de investiții și pentru refinanțarea datoriei publice. Vedem că valoarea necesară pentru studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărâri ale Consiliului Local Satu Mare, nu poate fi acoperită în totalitate din bugetul local. De asemenea legat de cele 2 împrumuturi pentru care există contract de împrumut respectiv contractul cu Unicredit Bank și contractul cu Dexia Kommunalkredit, solicit lămuriri în ceea ce privește cat a fost valoarea de fapt a acestor credite, cat a mai rămas de rambursat și vreau să-i aduc aminte domnului primar că în aceea perioadă era liderul grupului U.D.M.R. din consiliul local.
Dl primar Kereskényi Gábor: Din acest împrumut pe care îl vom accesa cu girul comisiei interministeriale și care va intra în vigoare cel mai devreme în anul 2021, vom asigura lichiditățile necesare pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene, finanțarea podului peste raul Someș, nu în ultimul rand finananțarea unui număr de 15 obiective de investiții cum ar fi: parcările,unitățile de învățămant, ex+
tinderea iluminatului public și modernizarea unor străzi de pămant. Iar ultima componentă care de altfel este foarte importantă, este refinanțarea datoriei publice actuale în valoare de 53,5 milioane lei. Deci din suma de 150 milioane lei, peste 50 milioane lei dorim să o folosim pentru refinanțarea datoriei publice, adică cele două credite accesate de municipiul Satu Mare în anul 2005 respectiv 2008, în condiții mai bune şi dacă va fi cazul.
Conform Legii finanțelor publice locale, aşa cum a spus doamna director, gradul maxim de îndatorare a autorităților publice locale este de 30% iar în condițiile accesării întregului nou împrumut, municipiul Satu Mare ar avea un grad maxim de îndatorare de 15,23%.
Contrar unor știri false, creditate în spațiul public de către anumite persoane, vreau să vă spun că nu este nici un fel de problemă în ceea ce privește suportabilitatea acestui credit. Trebuie să subliniez un lucru foarte important și anume că acest credit este o linie de împrumut din care se vor executa trageri numai la nevoie . Dobanzile vor curge numai după ce se efectuează aceste trageri. Vreau să ştiţi că foarte multe orașe și municipii din ţară, stau deja în fața acestei comisii interministeriale și așteapă undă verde ca să acceseze credite, iar noi trebuie să ne grăbim ca nu cumva să rămanem în afara acestui cerc.
Vă anunţ că municipiul Oradea a accesat două credite în ultima perioadă, unul de la BERD și unul de la Banca Comercială.
De asemenea vreau să vă spun că multe UAT-uri dar și noi Municipiul Satu Mare, deja lucrăm de peste 6 luni cu consultanți externi. Colegi consilieri au întrebat de ce a devenit acum atat de urgent acest credit. Vreau să vă spun că nu este vorba că a devenit urgent acest credit, doar că acum s-a terminat toată procedura de evaluare și de prezentare a posibilităților noastre financiare de către consultanți și nu în ultimul rand faptul că în aceste zile a devenit o realitate execuția podului nr. 3 și trebuie asigurate imperios fondurile pentru a duce la bun sfarșit acest obiectiv de investiție.
Este într-adevăr o perioadă de criză și au fost consilieri care au obiectat de ce nu au primit mai repede materialele, dar eu consider că în această perioadă de criză pe care o traversăm şi cand este nevoie de decizii urgente, atunci şi pentru consilierii locali sunt destule 6-7 zile să-și însușească un astfel de proiect de hotărare. Cu toate că este un proiect foarte important, eu consider că perioada a fost îndestulătoare. Nu sunt specialist în finanțe, dar mă bazez pe opiniile specialiștilor care spun că va veni o perioadă mai grea și că nu vor avea nici noi autoritățile publice locale, prea multe lichidități. Din prisma acestui fapt, consider a este atat de important să accesăm fonduri necesare pentru repornirea economiei prin lucrări publice locale de investiții, prin care să încurajăm domeniul de construcții și economia locală și națională.
Dl consilier Crăciun Ciprian Dumitru : Domnule președinte de şedinţă, solicit din nou să supuneți la vot propunerea consilierilor P.S.D. de amanare a acestui proiect de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă nu sunt alte intervenții la acest proiect de hotărare, Supun la vot propunerea de amanare a proiectului nr. 6, formulată de grupul de consilieri P.S.D.
Am să fac apel nominal , vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- nu, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - nu, Bologa Andrea Maria -nu, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,
Gáti Ştefan- nu, Günthner Tiberiu-nu , Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- nu, Kiss Iosif- nu, Maurer Robért Csaba- nu, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - nu , Ressler Ştefan -nu, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- nu, Szejke Ottilia- nu, Szőcs Péter Levente- nu,, Zazula Bela- nu, Zsók János Csaba - abținere .
Cu 7 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, 1 Abţinere- 14 Voturi împotrivă,
se respinge propunerea de amanarea a proiectului de hotărare, formulată de grupul de consilieri P.S.D..

Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Supun la vot proiectul de hotărare înscris la punctul 6 .
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - abținere, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- abținere , Fanea Dumitru - abținere, Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- abținere, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - abținere, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- abținere, Sălăgean Mariana Geta- abținere, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 15 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, 7 Abţineri, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare alocate în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Dl Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Comisia Învățămant, cultură, culte : Dna Sălăgean Mariana : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiect de hotărare nr.7.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare alocate în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020.

8. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi

9. Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny în favoarea Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică : Dl Ressler Ștefan: Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Comisia Învățămant, cultură, culte : Dna Sălăgean Mariana : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr. 9.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny în favoarea Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare si a prețului de pornire la licitație, a masei lemnoase parte din producția anului 2020, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității absolute respectiv 12 voturi.
Comisia Buget, administrarea bunurilor : Dl Zsók János Csaba : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Comisia Servicii publice și comerț : Dl Fanea Dumitru : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr. 10.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea volumului, modului de valorificare şi a prețului de pornire la licitație, a masei lemnoase parte din producția anului 2020, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, conform art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, este votul majorității simple respectiv 12 voturi.
Comisia Juridică : Dl Ressler Ștefan : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Comisia Învățămant, cultură, culte : Dna Sălăgean Mariana : Comisia acordă aviz favorabil cu unanimitate de voturi și propune aprobarea proiectului de hotărare.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărare. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărare nr.11.
Am să fac apel nominal, vă rog să vă exprimați votul.
Albu Adrian- da, Ardelean Octavian Iulian - da, Bertici Ștefan - da, Bologa Andrea Maria -da, Crăciun Ciprian Dumitru- da, Fanea Dumitru - da,Gáti Ştefan- da, Günthner Tiberiu-da, Hornar Vasile- da, Kerekeș Rodica- da, Kiss Iosif- da, Maurer Robért Csaba- da, Micle Adrian - da, Rațiu Cosmin Constantin - da , Ressler Ştefan -da, Rogoz Manuela Bianca- da, Sălăgean Mariana Geta- da, Stan Gheorghe- da, Szejke Ottilia- da, Szőcs Péter Levente- da, Zazula Bela- da, Zsók János Csaba -da.
Cu 22 voturi pentru, din 22 consilieri care participă on-line, prin videoconferință la ședința consiliului local, Abţineri- nu sunt, Voturi împotrivă -nu sunt,
se aprobă Hotărarea privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

12. Diverse-Informări consiliul local
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Stimaţi colegi, la punctul diverse avem înscrise pe ordinea de zi următoarele:
-Răspunsul nr. 15363/18.03.2020 la plângerea prealabilă formulată împotriva H.C.L. nr. 15/30.01.2020;
-Răspunsul nr. 15138/17.03.2020 la plângerea prealabilă a formulată împotriva H.C.L. nr. 16/30.01.2020;
-Răspunsurile nr. 14899, 14926, 14960, 15030, 15072 din 16.03.2020, nr. 15030 din 23.03.2020 și la plângerile prealabile formulate împotriva HCL nr. 269/2019 precum și împotriva HCL nr. 6/2017;
-2020Informare cu privire la dosarul cu nr. 392/83/2020 și la dosarul cu nr. 2107/83/2016.
Dl președinte de şedință Ardelean Octavian Iulian : Am epuizat ordinea de zi a acestei şedinţe ordinare desfăşurată on-line prin videoconferinţă. Eu vă mulțumesc pentru participare și declar închisă ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare de azi 26.03.2020.

 

 


Președinte de ședință                                                                                                     Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


Red/dact /5 exemplare
Mariana Husar

 

 

Înapoi