Direcţia Economică

 

Serviciul financiar, contabilitate


ATRIBUŢII

 • Control financiar preventiv;

 • Evidenţe, urmărirea activelor fixe;

 • Evidenţa tuturor operaţiunilor de contabilitate pe conturi contabile, conturi bugetare, articole, alineate, conturi de autofinanţare, pe articole şi alineate;

 • Evidenţa stocurilor de materiale;

 • Evidenţa salariilor şi a tuturor drepturilor salariale;

 • Întocmirea ordinelor de plată, a dispoziţiilor de plată, a registrului de casă;

 • Efectuarea operaţiunilor de plată şi încasare în numerar;

 • Efectuarea balanţei lunare, a bilanţului contabil trimestrial şi anual;

 • Urmărirea tuturor ordinelor de plată, extraselor de cont pe conturi bugetare;

 • Conducerea jurnalului de vînzare a spaţiilor comerciale, întocmirea declaraţiilor de T.V.A., şi a obligaţiilor de plată către stat şi depunerea lor la Direcţia Generală a Finanţelor;

 • Centralizarea tuturor anexelor şi a dărilor de seamă de la toate centrele bugetare pentru întocmirea dării de seamă contabilă pe primărie;

 • Urmarirea efectuării corecte a inventarului de sfârşit de an.

 

Funcţionari angajaţi

 • Mureşan Sofia - şef serviciu

 • Lazin Casilda - inspector

 • Popşa Alina - consilier

 • Medişan Maria - consilier

 • Colodeiciuc Radu - inspector

 • Lobonţiu Rita - consilier

 • Chişiu Mariana - consilier

 • Boldan Eugenia - consilier

 • Sabău Marinela - consilier

 • Rus Liana - consilier juridic

 • Mariş Crinuţa - referent

 

Serviciul Buget

 

ATRIBUŢII

 • pregăteşte proiectele de hotărâre, expunerile de motive, rapoartele de specialitate pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului, pentru rectificările de buget,

 • întocmeşte anexele aferente acestora,

 • pregăteşte proiectele de hotărâre, expunerile de motive, rapoartele de specialitate pentru aprobarea tuturor acţiunilor care au implicaţii financiare,

 • pregăteşte deschiderile de credite bugetare pentru Primărie, centrele de execuţie bugetară din învăţământ, sănătate, cultură, asistenţă socială,

 • pregăteşte ordonanţările la plată, angajamentele bugetare şi propunerile de angajare a cheltuielilor, urmărind încadrarea în planurile aprobate pe capitole bugetare, pe titluri de cheltuieli, pe articole şi aliniate, şi întocmeşte anexele aferente obiectivelor de investiţii,

 • întocmeşte cererile de admitere la finanţare a obiectivelor de investiţii de pe toate capitolele bugetului,

 • întocmeşte execuţiile lunare, conturi de execuţie trimestriale şi anuale, şi centralizează conturile de execuţie depuse de către toate unităţile terţiare subordonate,

 • prezintă în faţa consiliului contul de execuţie anual pentru anul anterior,

 • repartizează pe unităţi terţiare sumele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli,

 • repartizează sumele pe trimestre, pe articole şi aliniate, la toate conturile Primăriei,

 • întocmeşte contractele pentru diverse acţiuni culturale, sportive şi religioase, urmăreşte derularea acestora privind încadrarea în sumele alocate,

 • întocmeşte notele de fundamentare pentru cheltuielile finanţate din T.V.A. şi din sume defalcate din impozitul pe venit pentru protecţia socială,

 • pregăteşte documenţatiile necesare pentru obţinerea de finanţări extrabugetare (credite bancare, obligaţiuni municipale, forfetare) şi urmareşte derularea acestora prin întocmirea actelor de plată şi a registrului datoriei publice locale,

 • se ocupă din punct de vedere financiar de organizarea manifestărilor prilejuite de: Ziua Oraşului, Ziua Copilului, Ziua Naţională, Sărbătorile de iarnă,

 • colaborează, pe linie financiară cu : Consiliul Judeţean, DGFP, Trezoreria Municipiului,

 • solicită, prin întocmirea de adrese, instituţiilor competente sume suplimentare din bugetul de stat pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ şi sănătate.

 

Funcţionari angajaţi


 • Borbei Terezia - sef serviciu

 • Csik Mariana - consilier

 • Moga Florica - consilier

 • Ardelean Mircea - consilier

 • Bratiş Ioana - consilier

 • Rațiu Anca - consilier

 

Biroul Finanţare şi Administrare Unităţi de Învăţământ:

 

 • Marinescu Anca - şef birou

 • Grebur Luminiţa - consilier

 • Medieşan Romel - consilier
 • Surdu Adina - consilier


Înapoi