Servicii de acordare credit bancar
2020-07-22 11:26:42

Servicii de acordare credit bancar

Denumire contract: Servicii de acordare credit bancar:

-         Lot 1 - Refinanțarea datoriei publice locale

-         Lot 2 - Finanțarea proiectelor cu co-finanțare europeană

-         Lot 3 - Finanțarea investițiilor realizate din surse proprii


Cod CPV: 66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)


Valoarea estimată: Servicii acordare credit bancar în valoare totală de maxim 43.001.882,66 lei (TVA-ul nu este aplicabil), din care: Lotul 1 - 14.520.503,40 lei, Lotul 2 - 3.839.911,13 lei, Lotul 3 - 24.641.468,13 lei


Selecție de oferte: Conform prevederilor Normelor procedurale adoptate de autoritatea contractanta, pentru aplicarea prevederilor art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016.


Durata contractului: 144 luni de la data semnării contractului.

 Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

 

Legislația aplicabilă:

a)  Norme procedurale adoptate de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului;

b)  În măsura în care nu contravin prevederilor Normelor procedurale, acestea se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

c)   OUG nr. 64/2007 privind datoria publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

d)  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

e) OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE: Se regăsesc în cadrul documentației de atribuire în: Documentatie_servicii_creditare_bancara

 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut                                                                                                                                   

Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea ROBOR6M comunicată de BNR in data de 13.07.2020

Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat în prezenta documentație.

 

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare: Se regăsesc în cadrul documentației de atribuire în: Documentatie_servicii_creditare_bancara

 

Modul de prezentare a ofertei:

 Ofertele se vor întocmi și depune pentru fiecare lot în parte.

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi prezentate în cadrul unui singur plic sigilat.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractanta până la data și ora limită pentru depunere, stabilită în anunțul de participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, în original. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare.

Plicul sigilat conținând oferta în original va fi marcat după cum urmează:

 

MUNICIPIUL SATU MARE

P-ta 25 Octombrie, Nr. 1 Corp M, 440026 Satu Mare Ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect

Servicii de acordare credit bancar

(Lotul 1 / Lotul 2 / Lotul 3)

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

DATA:  ..................   ORA: ..........

(data și ora menționate în Anunțul publicat în SICAP)

Informații privind documentele care însoțesc oferta:

Într-o folie de plastic transparentă, atașate exterior plicului de ofertă (menționat mai sus) se vor regăsi următoarele:

- Scrisoare de înaintare

- Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la ședința de deschidere a ofertelor, însoțită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

 

Limba de redactare a ofertei: Română

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile

 

Data și ora limită de depunere a ofertei: este de 25.08.2020, ora 11:00 .

Adresa la care se vor depune ofertele este: Municipiului Satu Mare - Registratura (cam. 5),P-ta 25 Octombrie nr.1, mun. Satu Mare, cod postal 440026.

Data și ora deschiderii ofertelor : este de 25.08.2020, ora 12:00 Municipiului Satu Mare - Sala de ședință a Cosiliului Local.

 

Persoanele interesate pot obține clarificări referitoare la documentația de achiziție prin transmiterea unei solicitări la adresa de email lucia.ursu@primariasm.ro si terezia.borbei@primariasm.ro  

Ofertanții pot depune solicitări de clarificări cu privire la documentație în termen de 15 zile de la publicarea acesteia. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cel mai târziu cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

În situația în care, după expirarea termenului de 15 zile, ofertanții consideră că sunt necesare clarificări suplimentare, pot solicita autorității contractante prelungirea termenului de depunere a solictărilor de clarificări.

Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate numai pe site-ul Primăriei municipiului Satu Mare, http://www.satu-mare.ro/pagina/anunțuri-achiziții-publice.

 

 

 

 

 

 

 


 

Documetația de atribuire este anexată prezentului anunț.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi