Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare
2017-11-14 14:00:54

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare

 

 

Romania

Judetul Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

NR.53804/10.11.2017

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului local al municipiului Satu Mare

 

 

 

Luând act de Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă, înregistrat sub nr. 53803/10.11.2017, de Expunerea de motive a Comisiei Juridice, Disciplină şi Integrare Europeană  a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 53802/10.11.2017, de Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere prevederile:

Ø    Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale

Ø    O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale

Ø    Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată, ale

Ø    Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale

Ø    Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. a şi alin. 3 lit. a, ale art. 45 alin. 1 şi alin. 6 şi ale art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2, teza a II-a din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 173/24.07.2008.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează consilierii locali şi Aparatul permanent al Consiliului local al municipiului Satu Mare.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, Primarului  Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,

 

Comisia Juridică, Disciplină şi Integrare Europeană  a

Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

                                                Preşedinte:           Ressler Stefan

                                                Secretar:              Pop Romeo Liviu

                                                Membri:              Zazula Béla

                                                                         Huzău Mihai

                                                                         Sumlas Silviu Valentin

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi