Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului Viorel Sălăgean
2010-09-29 00:00:00

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului Viorel Sălăgean CONSILIUL LOCAL SATU MARE
Nr. 33724/23.09.2010PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei Amplasare bust Viorel Sălăgean
Amplasament: Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu in zona verde


În baza:
- Cererii Consiliului Judetean Satu Mare, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 27791/28.07.2010,
- Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
- Referatului de Specialitate din cadrul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbana nr. 33726/23.09.2010
- Expunerii de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 33720/23.09.2010
În conformitate cu:
- art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
- art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , actualizată
- art. 121, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , actualizată.

H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă documentatia : Amplasare bust Viorel Salagean, întocmita de consilier judetean prof. Ioan Viman.
Amplasament: Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu in zona verde, în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Ing. IULIU ILYES
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 33720/23.09.2010EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND APROBAREA AMPLASARII BUST VIOREL SALAGEAN


Amplasament: Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu in zona verde
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbana al municipiului Satu Mare prin care se solicită aprobarea
AMPLASARII BUST VIOREL SALAGEAN
Amplasament: Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu in zona verde
Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobare Consiliului Local.


PRIMAR
Ing. IULIU ILYES
Serviciul de Urbanism şi Dezvoltare Urbana
NR. 33726/23.09.2010


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea: amplasare bust Viorel Salagean
Amplasament: Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu, zona verdePrin cererea nr. 27791 din 28.07.2010 depusa de catre Consiliul Judetean Satu Mare prin reprezentant Adrian Stef, se solicita aprobarea amplasarii bustului lui Viorel Salagean pe b-dul Vasile Lucaciu in zona verde.
Viorel Salagean, originar din satul Giungi comuna Beltiug, a absolvit Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare si Academia de Stiinte Economice din Bucuresti. El s-a consacrat ca ziarist pe problematica economica la cotidianele nationale Scanteia si adevarul la care a devenir redactor sef adjunct.
In legislatura 1992-1996, Viorel Salagean a fost senator de Satu Mare, fiind ales pe listele P.U.N.R. inscriindu-se ulterior in P.S.D. In aceasta perioada a fost membru al Comisiei de privatizare a Senatului si a devenit cunoscut ca parinte al metodei de privatizare M.E.B.O.
Bustul lui Viorel Salagean, se doreste a fi amplasat pe b-dul Vasile Lucaciu in zona verde conform planului de situatie anexat. Terenul pe care urmeaza sa se amplaseze bustul este proprietatea municipiului Satu Mare.
Pentru amplasarea bustului se va obtine certificat de urbanism prin care se va solicita obligatoriu avizul estetic din partea Comisiei Nationale pentru Monumente de For Public si autorizatie de construire in baza unei documentatii intocmita conform legislatiei in vigoare.
Solicitarea se inainteaza spre analiza Consiliului Local.


ARHITECT ŞEF                                                                                            ÎNTOCMIT
ing. Veronica Pop                                                                               ing. Dan Mircea Pop


Înapoi