Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017
2017-04-20 15:18:53

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DISPOZIŢIA  nr.603/20.04.2017

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare

în şedinţă ordinară, pe data de 27.04.2017 ora 14.00

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art.39 alin.1, alin.3 alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art.39 alin.1, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/24.07.2008;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa ordinară, pe data de 27.04.2017.

În temeiul prevederilor  art.68 alin.(1) precum şi ale art.115 alin.(1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                DISPUNE:

 

ART.UNIC - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă ordinară,  pe  data  de  27.04.2017, ora 14.00.  Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI :

 

1. Aprobarea  procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.03.2017

2. Aprobarea  procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.03.2017

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna mai 2017

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă  asupra cotei de 100/111 părţi din terenul înscris în CF nr. 22862 Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind terenul situat în municipiul Satu Mare  zona Poligonului,  transmis în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe  în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de  terenuri între Municipiul Satu Mare şi NEPI FIFTEEN REAL ESTATE ADMINISTRATION S.R.L.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către  Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.  sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe  de teren de 12 mp. teren situat în  municipiul Satu Mare str. Uzinei

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de actualizare date  a imobilului înscris în CF nr. 14881 Satu Mare, cu nr. cadastral 13582/81

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2016.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe anul 2016

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor  instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare,  finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul I al anului 2017

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru  elevii  din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, aferente anului 2017

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - Construire unitate de producţie şi prelucrări mecanice

Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evalării anuale a managementului la instituţia de concerte Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti " Satu Mare

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mar

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind  dispunerea unor măsuri privind guvernanţa corporativă la Transurban S.A. Satu Mare

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind atestarea calităţii de administrator de imobile  a domnului Ardelean Mădălin Ionuţ

          Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare

 Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la TRANSURBAN S.A. Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Diverse

 

 

 

 

Primar

Kereskényi Gábor

 

                                                                                                Avizat

                                                                                            Secretar

                                                                                        Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 4 exemplare

  Mariana Husar

 

Înapoi