Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 26.11.2015
2015-11-19 12:21:09


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr. 1353 / 19.11.2015
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă ordinară, în data de 26.11.2015, ora 14.00

 


 

Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art.39 alin.1, alin.3 alin.5, alin.6, alin.7, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art.39 alin.1, alin.2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/24.07.2008;
Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa ordinară, pe data de 26.11.2015
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin.(1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,


DISPUNE:

 

ART.UNIC - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă ordinară, în data de 26.11.2015, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI :

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 29.10.2015.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Satu Mare 2015-2025
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2015
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizări şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura la începutul anului 2016
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare ( IID) pentru anul 2015
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Societăţii Transurban S.A. Satu Mare
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Modernizarea străzii 1 Iunie
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Modernizarea străzii Lunca Sighet
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Modernizarea străzii Mărăşti
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr.51-53 ( Şcoala Gimnazială Lucian Blaga)
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr.3 ( Şcoala Gimnazială Mircea Eliade)
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284/2008 privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii şi vânzării prin negociere directă a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 6526/203 aferent construcţiei situată în Satu Mare, str. Magnoliei nr.31B, în suprafaţă de 892mp.
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii şi vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. I.L. Caragiale nr.29, în favoarea S.C. MOBICOM S.A.
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

17. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr.64/28.03.2013 privind aprobarea asocierii între Municipiul Satu Mare şi S.C. Geda S.R.L.
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenurilor, aparţinând domeniului public al municipiului Satu Mare, din incinta unităţilor de învăţământ, în vederea amenajării unor terenuri de sport.
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare a DE 1283 şi DE 649, în favoarea S.C. RCS & RDS S.A., pentru realizarea reţelei subterane de fibră optică
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

20. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 242/30.10.2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „ C.N.I. „ S.A. a unui teren proprietate privată a Municipiului Satu Mare pe perioada realizării obiectivului de investiţie „ Bazin de înot - Polo"
Iniţiator proiect: primar dr. Coica Costel Dorel

 

21. Diverse

 

Primar,
Dr. Coica Costel Dorel


AVIZAT
Secretar
Suciu Mariana


 

Înapoi