Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020
2020-07-24 08:35:48

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr. 441/22.07.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în ședință ordinară, pe data de 30.07.2020 ora 14:00


Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 30.07.2020 ora 14:00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Județean Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

 

Art.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei www.satu-mare.ro.

 

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor


                                                                                            Contrasemnat,
                                                                                         Secretar general,
                                                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI Nr.441/22.07.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.06.2020

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. II 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării cantității de 289 mc parte din masa lemnoasă producție a anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5 din HCL nr.77/04.04.2019 pentru aprobarea documentaţiei tehnico - economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov bloc T2 Satu Mare", „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului nr. 18 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare", „Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare"

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Construire depozit de piese auto ,,Amplasament: Satu Mare, str. Câmpului nr. 51
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement ,,Amplasament: Satu Mare, str. Careiului nr.3
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Primăriei Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Primăriei municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin HCL nr. 172/27.06.2018
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020,
în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 159567 cu nr. top 6526/147 L și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 995 mp rezultată în urma dezlipirii
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Pintea Haiducul nr. 36
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

20. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

21. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr. 2
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr. 8-10
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

25. Diverse - Informări consiliul local


Primar,
Kereskényi Gábor


                                                                                         Întocmit
                                                                              Secretar general,
                                                                                     Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Red/dact/4 exemplare
Mariana Husar/Mirela Tătar-Șinca

 

Înapoi