Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020
2020-11-19 16:01:31

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.11.2020

 

 

            ROMÂNIA

           JUDEŢUL SATU MARE

           MUNICIPIUL SATU MARE

           PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

 

DISPOZIŢIA nr. 721/19.11.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 în ședință ordinară, pe data de 26.11.2020 ora 14:00

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. Se convoacă ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 26.11.2020 ora 14:00. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției www.satu-mare.ro.

 

Art. 3. Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

Primar,

Kereskényi Gábor

                                                          

                        

                                                                                                           Contrasemnat,

                                                                                                        Secretar general,

                                                                                                    Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI Nr.721/19.11.2020

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.11.2020

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele

 Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna decembrie 2020

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr.51/2006

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiul Satu Mare în Consiliul administrativ al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Satu Mare în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări de servicii

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia  Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021

 Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la Transurban S.A. Satu Mare.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14. Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 138/27.08.2020 pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier pentru elevii din învățamântul preuniversitar acreditat/autorizat
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2020 -2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție:  Lărgire B-dul Lucian Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord - Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reședințe de județ), regenerare urbană (reședințe de județ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3D)", cod SMIS 143478

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului  Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării modului de valorificare a cantității de 9 mc. din partida 1592610 Ig fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

23. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Anexei  nr. 2 la  H.C.L.  Satu Mare  

nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella  a locuinţei situată în municipiul  Satu Mare,  B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.2

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

25. Proiect de hotărâre  privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor  imobile teren din municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin A.N.L. în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al contractului de vânzare - cumpărare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

27. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documetației de cu propunerea de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, P-ța de Alimente nr. 1

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor construcțiilor-garaje, situate în municipiul Satu Mare str.Ostrovului

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

29. Diverse-Informări consiliul local

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

                                                                                                                Întocmit

                                                                                                         Secretar general,

                                                                                                  Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact/4 exemplare

Mariana Husar

 

 

 

Înapoi