Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020
2020-02-07 08:33:50

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.02.2020


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr. 134/06.02.2020

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă extraordinară, pe data de 13.02.2020 ora 14

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

ART.1 Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 13.02.2020 ora 14. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

ART.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei www.satu-mare.ro.

ART.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor

Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 134/06.02.2020


PROIECT AL ORDINII DE ZI:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul 2020

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Construire Trotuare pe str. Iuliu Coroianu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 164/27.06.2018 privind actualizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici la obiectivele de investitii "Modernizare infrastructura educatională scoala gimnazială Mircea Eliade- Reabilitare cladire situată pe strada Mircea Eliade nr. 3 (scoala gimnazială Mircea Eliade) "
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 165/27.06.2018 privind actualizarea lucrărilor de interventie și a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructura educatională Lucian Blaga- Reabilitare cladire situată pe strada Ion Vidu nr. 51-53 (scoala gimnazială Lucian Blaga)"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie "Reabilitare clădire Școala gimnazială Octavian Goga" din Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibrid și asigurarea infrastructurii suport" precum şi a cheltuielilor aferente
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

 


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi