Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Satu Mare din data de 11.12.2018
2018-12-07 08:51:24

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local  Satu Mare din data de 11.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr. 871/5.12.2018
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă extraordinară, pe data de 11.12.2018 ora 14,00

 

Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin. (1), alin.(2), alin(3), alin. (5) şi alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;
Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa extraordinară, pe data de 11.12.2018.
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:


ART.UNIC - Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe data de 11.12.2018 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea

                                                         ORDINE DE ZI :


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție:,,Realizare de sisteme de închiriere de biciclete, în municipiul Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor


3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/25.10.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din lucrările de igienizare a fondului forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind respingerea documentatiei P.U.Z. „Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan" Amplasament: zona str. Macului, Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 


Primar
Kereskényi Gábor                                                                        Avizat
                                                          Secretar al municipiului
                                                        Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact/Husar Mariana

 

Înapoi