Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare, convocată de îndată pentru data de 20.11.202
2020-11-19 15:57:37

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare, convocată de îndată pentru data de 20.11.202

 

                    JUDEŢUL SATU MARE

                    MUNICIPIUL SATU MARE                                 PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

 

DISPOZIŢIA nr. 712/18.11.2020

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

în şedinţă extraordinară, pe data de 20.11.2020 ora 14.00

 

 

 

          Primarul Municipiului Satu Mare,

         Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin (1)  lit. a) și alin. (4),  art. )135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, luând în considerare prevederile H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

                                            DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 20.11.2020, ora 14.00. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției www.satu-mare.ro.

 

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

Primar,

 

Kereskényi Gábor

 

 

                                                                                                         Contrasemnează

                                                                                                         Secretar general,

                                                                                                    Mihaela Maria  Racolța

 

 

 

                                ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 712/18.11.2020

 

 

                                                          PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

Depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate prin încheierea civilă nr. 1160/2020, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 10796/296/2020

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

Inițiator proiect: liderii  grupurilor de  consilieri locali

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea structurii Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare.

 

 

 

Primar,

 

Kereskényi Gábor

 

 

 

                                                                                                                    Întocmit

                                                                                                            Secretar general,

                                                                                                        Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

Înapoi