Ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului local Satu Mare din data 7.11.2018
2018-11-06 08:55:42


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 

DISPOZIŢIA nr. 773/5.11.2018
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă de îndată, pe data de 7.11.2018 ora 14,00Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art.39 alin.(4), alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin(4), alin. (5), alin.(6) și alin.(7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;
Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa de îndată , pe data de 7.11.2018.
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 


                                                               DISPUNE:


ART.UNIC - Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, pe data de 7.11.2018 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea


                                                         ORDINE DE ZI :

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Transformarea zonei degradate a malurilor Someșului între cele două poduri rutiere în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici privind "Schimbarea corpurilor de iluminat pe str. Gheorghe Baritiu si extinderea iluminatului public prin amplasare de stâlpi fotovoltaici pe str. Gorunului, aferent pistei de biciclete"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Modernizare infrastructură educațională Grădinița Nr.7 " precum și a cheltuielilor eferente proiectului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Modernizare infrastructură educațională Grădinița Nr.29 și Cresa Punguța cu doi Bani" precum și a cheltuielilor eferente proiectului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar
Kereskényi Gábor

 


Avizat
Secretar al municipiului
Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 4 ex.
Mariana Husar

 

Înapoi