Știri și evenimente

Actele înregistrate la serviciul de stare civil?

Actele înregistrate la serviciul de stare civil?

În s?pt?mâna precedent? au fost înregistrate urm?toarele acte
Delegatia Consiliului local la Mukachevo-Ucraina

Delegatia Consiliului local la Mukachevo-Ucraina

O delega?ie a municipiului Satu Mare, format? din consilierii Teodor Curpa?, Radu Bud, Nits Janos ?i Bela Matuz au efectuat vineri, 22 octombrie, o vizit? în ora?ul Mukachevo, din regiunea Zakarpatia, Ucraina, la invita?ia administra?iei locale a ora?ului. Cu ocazia acestei vizite s-au discutat(...)
Vizita viceprimarului la Nyiregyháza

Vizita viceprimarului la Nyiregyháza

În cursul acestei săptămâni, viceprimarul Viorel Solschi a efectuat o vizită la Colegiul Ötvös Lóránd din Nyiregyháza, înfrăţit cu Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare. Viceprimarul a fost însoţit de trei profesori ai colegiului sătmărean.
Repara?ii la ?coli

Repara?ii la ?coli

În perioada septembrie-octombrie au fost finalizate lucr?rile de repara?ii la Sala de Sport de la ?coala General? Ion Creang?, la Gr?dini?a nr. 24, la ?coala General? Mircea Eliade ?i la Gr?dini?a nr. 10. Valoarea lucr?rilor se ridic? la 3,9 miliarde lei.
Recep?ia lucr?rilor de la parcul de pe str. Aurel Vlaicu

Recep?ia lucr?rilor de la parcul de pe str. Aurel Vlaicu

Azi a avut loc recep?ia lucr?rilor de amenajare a parcului de pe strada Aurel Vlaicu. Investi?ia s-a f?cut pentru a amenaja o suprafa?? de 3500 mp, iar valoarea total? a lucr?rilor s-a ridicat la 704 milioane lei.
Acordarea titlului de Cet??ean de Onoare D-lor Franz Lamprecht, Rudolf Fatyol ?i Vasi

Acordarea titlului de Cet??ean de Onoare D-lor Franz Lamprecht, Rudolf Fatyol ?i Vasi

Azi în ?edin?a extraordinar? a Consiliului Local s-a aprobat acordarea titlului de Cet??ean de Onoare domnilor Franz Lamprecht, Rudolf Fatyol ?i Vasile Savinescu. Diplomele vor fi înmânate dup? concertul extraordinar ce va fi sus?inut de Filarmonica Dinu Lipatti la Catedrala Greco-Catolic? de(...)
Se rezolv? problemele localnicilor din S?tm?rel

Se rezolv? problemele localnicilor din S?tm?rel

Azi la C?minul Cultural din S?tm?rel a avut loc o întâlnire între reprezentan?ii prim?riei condu?i de primarul Iuliu Ilyes, reprezentan?ii Poli?iei Municipiului Satu Mare ?i reprezentan?ii localnicilor din cartierul respectiv. În cadrul discu?iilor au fost analizate m?surile care trebuie luate(...)
Zollner Elektronik AG se extinde

Zollner Elektronik AG se extinde

Azi, primarul Iuliu Ilyes a avut o întrevedere cu reprezentanţii firmei ZOLLNER Elektronik AG, Manfred Zollner şi Manfred Zollner jr. Oamenii de afaceri germani şi-au exprimat primarului intenţia de dezvoltare şi extindere a uzinei din Satu Mare. Proprietarii firmei germane se gândesc(...)
Inaugurarea Supermarketului BonGiorno

Inaugurarea Supermarketului BonGiorno

Azi primarul Iuliu Ilyes ?i viceprimarul Viorel Solschi au participat la inaugurarea oficial? a Supermarketului BonGiorno, situat în Satu Mare, strada Decebal nr. 35.
Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante - dosare admise

Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante - dosare admise

În cursul s?pt?mânii trecute, Comisia de organizare ?i desf??urare a concursului pentru ocuparea func?iilor publice vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Satu Mare a verificat ?i a selectat dosarele depuse de candida?i. Lista celor care au fost admi?i pentru(...)
Zilele Muzicale S?tm?rene

Zilele Muzicale S?tm?rene

În zilele 19-28 octombrie se va desf??ura în Municipiul Satu Mare festivalul interna?ional Zilele Muzicale S?tm?rene. Festivalul va începe cu un concert vocal-simfonic extraordinar la Biserica Greco-Catolic? (B-dul Clo?ca, 19.10.2004 ora 19.00) cu participarea corurilor Landesregierung din(...)
Concertul Filarmonicii la Budapesta

Concertul Filarmonicii la Budapesta

În data de 17.10.04. primarul Iuiul Ilyes a participat la concertul simfonic sus?inut de Filarmonica Dinu Lipatti la Budapesta, în Biserica Romano-Catolic? Matei din Budapesta. Orchestra simfonic? s?tm?rean? condus? de directorul general dr. Fatyol Rudolf a ?inut acest concert ca o închidere a(...)
Conferin?a AOCE la Budapesta

Conferin?a AOCE la Budapesta

Primarul Iuliu Ilyes în data de 15-17 octombrie a participat la Budapesta la a IV-a edi?ie a conferin?ei Alian?ei Ora?elor cu Centre Educa?ionale. Scopul conferin?ei a fost prezentarea programelor care se desf??oar? sub egida Chartei AOCE, precum ?i dezvoltarea rela?iilor bi- ?i multilaterale.
Control al chiriasilor locuintelor inchiriate din municipiul Satu Mare

Control al chiriasilor locuintelor inchiriate din municipiul Satu Mare

In perioada 14 septembrie - 9 octombrie a.c., angajati ai Primariei Satu Mare si gardienii publici, sprijiniti in unele cazuri de Politia municipiului Satu Mare, au verificat pe teren situatia ocuparii spatiilor locative inchiriate de la municipiul Satu Mare prin Serviciul de Administrare a(...)
Modernizarea str?zii ?tefan cel Mare

Modernizarea str?zii ?tefan cel Mare

În perioada 18.10.2004.-27.11.2004 va fi închis? circula?ia rutier? pe strada ?tefan cel Mare, între P-?a Libert??ii ?i P-?a P?cii, în vederea execut?rii unor lucr?ri de repara?ii a carosabilului. Vor fi ref?cute structura de rezisten??, sistemul de canalizare, ap? ?i gaz, fiind p?strat pavajul(...)
Comunicatul sindicatului MINTIA al salaria?ilor din Prim?ria Municipiului Satu Mare

Comunicatul sindicatului MINTIA al salaria?ilor din Prim?ria Municipiului Satu Mare

În urma negocierilor purtate cu reprezentan?ii Guvernului României în perioada 1-5 octombrie 2004 pe marginea revendic?rilor formulate, în data de 14.10.2004. s-a aprobat, prin Ordonan?? de Urgen??, majorarea salariilor func?ionarilor publici cu 20% pentru lunile noiembrie ?i decembrie 2004.
Ordinea de zi a ?edin?ei Consiliului Local

Ordinea de zi a ?edin?ei Consiliului Local

Se aduce la cuno?tin?? public? convocarea ?edin?ei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pentru data de 21.10.2004, orele 14,00, care va avea loc la sediul Prim?riei Municipiului Satu Mare, P-?a 25 Octombrie nr.1
Activitatea Serviciului Agricol

Activitatea Serviciului Agricol

În baza O.U. nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea, în anul agricol 2003-2004, a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha produc?torilor agricoli, pentru suprafe?e de teren arabil de pân? la 5 ha inclusiv, s-au preluat 1.636 de cereri pentru proprietarii de terenuri(culturi de(...)
Vizita delegaţiei sătmărene la Wolfenbüttel

Vizita delegaţiei sătmărene la Wolfenbüttel

În perioada 4-9 octombrie, o delegaţie condusă de primarul Iuliu Ilyes a participat la o vizită în oraşul înfrăţit Wolfenbuettel. În cadrul vizitei, au avut loc întâlniri şi discuţii cu conducerea oraşului şi cu diferite instituţii publice şi private.
Activitatea de stare civil?

Activitatea de stare civil?

Activitatea Serviciului de Stare Civil?, în luna septembrie 2004:
Programul vizitei delega?iei s?tm?rene la Wolfenbuttel

Programul vizitei delega?iei s?tm?rene la Wolfenbuttel

În cursul zilei de azi, delega?ia s?tm?rean? condus? de primarul Iuliu Ilyes a fost primit? la prim?ria ora?ului Wolfenbuttel, unde s-a discutat despre modernizarea administra?iei locale ?i despre programul ?Managementul Profitabil al Mediului?, desf??urat de ora?ul Wolfenbuttel în cadrul(...)
Hot?rârile comisiei interne de aplicare a Legii nr. 10/2001

Hot?rârile comisiei interne de aplicare a Legii nr. 10/2001

Comisia intern? de aplicare a Legii 10/2001, constituit? în baza Dispozi?iei nr. 350/27.05.2003, completat? prin Dispozi?ia nr. 2151/27.08.2004, a analizat, în luna septembrie, un num?r de 98 dosare de notificare din care:
Vizita delega?iei s?tm?rene la Wolfenbuttel

Vizita delega?iei s?tm?rene la Wolfenbuttel

O delega?ie condus? de primarul Iuliu Ilyes particip? în aceste zile la o vizit? în ora?ul Wolfenbuttel, înfr??it cu Municipiul Satu Mare. Din delega?ia prim?riei face parte viecprimarul Viorel Solschi ?i Mircea Pop, ?ef Serviciu Investi?ii. La vizit? mai particip? o delega?ie de la RAC, echipa(...)
Întâlnirea delega?iilor parlamentare

Întâlnirea delega?iilor parlamentare

Azi, primarul Iuliu Ilyes a participat la întâlnirea delega?iilor parlamentare româno-maghiare, conduse de Valer Dorneanu, pre?edintele Camerei Deputa?ilor ?i Szili Katalin, pre?edintele Parlamentului Ungariei. Întâlnirea bilateral? a avut loc în Sala Mic? a Consiliului Jude?ean Satu Mare.
Consiliul Local a premiat poetul Nicolae Breban

Consiliul Local a premiat poetul Nicolae Breban

Viceprimarul Viorel Solschi a participat azi la închiderea oficial? a Zilelor Poesis, ale c?ror coorganizator este Consiliul Local al Municipiului Satu Mare. Cu ocazia manifest?rii, viceprimarul a înmânat premiul Consiliului Local, în valoare de 10 milioane de lei, poetului Nicolae Breban.