Știri și evenimente

12 chiria?i da?i în judecat?

12 chiria?i da?i în judecat?

12 persoane au fost date în judecat? pân? în prezent în urma controalelor efectuate de c?tre angaja?ii Prim?riei Municipiului Satu Mare la imobilele închiriate unor persoane fizice sau juridice. Constatând o mul?ime de nereguli, între care ?i subînchirielile ilegale, Spa?iul Locativ cere(...)
Verificarea lucr?rilor de repara?ie la blocurile A.N.L.

Verificarea lucr?rilor de repara?ie la blocurile A.N.L.

Azi, comisia de recep?ie a blocurilor A.N.L. a verificat lucr?rile de repara?ie la subsolurile imobilelor respective, defec?iuni constatate la recep?ia final?.
?edin?? ordinar? a Consiliului Local

?edin?? ordinar? a Consiliului Local

Se aduce la cuno?tin?? public? convocarea ?edin?ei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc la data de 16.12.2004, ora 14, la sediul Prim?riei Municipiului Satu Mare , P-?a 25 octombrie nr. 1, cu urm?torul proiect al ORDINII DE ZI
Modificarea Legii nr. 50/1991

Modificarea Legii nr. 50/1991

În Monitorul Oficial nr. 1152/06.12.2004 a ap?rut Ordonan?a de Urgen?? nr. 122/24.11.2004, pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii. În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de(...)
Între?inere zone verzi

Între?inere zone verzi

În cursul zilei de azi, primarul Iuliu Ilyes a avut o ?edin?? cu reprezentan?ii firmelor de specialitate din domeniul gr?din?ritului. La aceast? întâlnire s-au prezentat: SC Garden SRL, SC Florisal SA, SC Metaplant SRL, SC Nastand SRL, SC Gr?dini Ornamentale SRL, SC Amphora SRL, SC Eco Plant(...)
Campanie de colect?

Campanie de colect?

Crucea Ro?ie ? Filiala Satu Mare, în colaborare cu Prim?ria Municipiului Satu Mare lanseaz? campania de colect? ?Mo? Cr?ciun vine anul acesta ?i la noi?. Campania este organizat? în favoarea a 100 de copii cu rezultate bune la înv???tur? dar cu situa?ie foarte modest?. Ace?ti copii sunt elevi ai(...)
Incep lucr?rile de eliminare a tencuielilor periculoase de pe cl?diri

Incep lucr?rile de eliminare a tencuielilor periculoase de pe cl?diri

În cursul acestei s?pt?mâni încep lucr?rile de eliminare a posibilelor pericole create de desprinderea tencuielilor exterioare ?i a diferitelor elemente constructive de pe cl?dirile situate în municipiul Satu Mare. Lucr?rile vor fi executate de SC ALPINTEC SRL.
Vizita consilierilor locali din Nyiregyhaza

Vizita consilierilor locali din Nyiregyhaza

În cursul zilei de azi o delega?ie a Consiliului Local din Nyíregyháza a vizitat Municipiul Satu Mare. Delega?ia, condus? de consilierul Dévényi József, pre?edintele Comisiei de Integrare European?, a avut o întrevedere cu consilierii locali s?tm?reni începând cu ora 11.30 în sala de(...)
Programul Biroului de Rela?ii cu Publicul

Programul Biroului de Rela?ii cu Publicul

Programul Biroului de Rela?ii cu Publicul, la Prim?ria Municipiului Satu Mare se modific?, dup? cum urmez?: Luni: 09.00 ? 17.00 Mar?i: 09.00 ? 19.00 Miercuri: 09.00 ? 19.00 Joi: 09.00 ? 19.00 Vineri: 09.00 ? 17.00 Sâmb?t?: 09.00 ? 14.00 Dup? programul normal de lucru, între orele 15.30-17.00(...)
Autorizarea lucrarilor de constructii la monumente istorice si perimetrul lor

Autorizarea lucrarilor de constructii la monumente istorice si perimetrul lor

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se prevede ca emiterea autorizatiilor de constructii la monumentele istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, revine consiliilor judetene. In aceste conditii, incepand(...)
Semnarea Acordului cadru pentru Pasajul rutier peste calea ferata

Semnarea Acordului cadru pentru Pasajul rutier peste calea ferata

Marti, 30 noiembrie a.c. s-a semnat la Bucuresti, la sediul Ministerului Integrarii Europene, Directia Cooperare Transfrontaliera,de catre Primarul Iuliu Ilyes, Acordul cadru intre Ministerul Integrarii Europene, actionand in numele Guvernului Roman si Municipiul Satu Mare pentru executia(...)
Licita?ie public?  cu strigare

Licita?ie public? cu strigare

Comisia de Aplicare a Legii nr. 550/2002, organizeaz? licita?ie public? cu strigare, pentru vânzarea urm?toarelor spa?ii comerciale P- ?a Libert??ii nr. 17: 1. Spa?iu comercial nr.1; Supr. util?: 195,39 mp 2. Spa?iu comercial nr.2; Supr. util?: 282, 51 mp 3. Spa?iu comercial nr.3; Supr.(...)
Lucrari in cartierul Satmarel

Lucrari in cartierul Satmarel

In cursul saptamanii trecute s-au finalizat lucrarile de refacere a putului de apa potabila din cartierul Satmarel, din care se asigura aprovizionarea cu apa potabila a cateva zeci de familii. Lucrarea a costat 70 milioane lei si a fost executata de firma SC Cardei SRL Satu Mare.
Pia?a de Vechituri

Pia?a de Vechituri

Pentru dotarea platformei sectorului de industriale din Pia?a de Industriale ?i Vechituri, Administra?ia Pie?elor Satu Mare a depus o cerere de ofert?, în scopul achizi?ion?rii unui numar de 250 mese metalice cu acoperi? din tabl? ondulyn. Sursa de finan?are a contractului de achizi?ionare a(...)
Chiria?i da?i în judecat?

Chiria?i da?i în judecat?

În urma controalelor efectuate de c?tre angaja?ii Prim?riei Municipiului Satu Mare la imobilele închiriate unor persoane fizice sau juridice, s-au constatat o mul?ime de nereguli, între care subînchirielile ilegale. Spa?iul Locativ va ac?iona în judecat?, cerând rezilierea contractelor a(...)
Persoanele care colecteaz? fonduri vor fi verificate

Persoanele care colecteaz? fonduri vor fi verificate

S-a dispus, din partea Primarului Municipiului Satu Mare, verificarea de c?tre gardienii publici a persoanelor venite din alte jude?e, care în ultimele zile au ap?rut pe str?zile ora?ului ?i colecteaz? fonduri, în numele unor funda?ii ?i asocia?ii caritative înregistrate în diferite localit??i(...)
Recep?ia final? a lucr?rilor de la blocurile ANL

Recep?ia final? a lucr?rilor de la blocurile ANL

În cursul zilei de ieri, 18.11.2004, a avut loc recep?ia final? a lucr?rilor de la blocurile ANL, B-dul Clo?ca nr. 72-74. Valoarea obiectului este de 39.502.979,511 mii lei, executantul fiind S.C. CONSTRUC?II MONTAJ S.A. SATU MARE.
Audien?? la Prim?rie

Audien?? la Prim?rie

Ieri, începând cu ora 14.00, primarul Iuliu Ilyes a avut program de audien?e la Prim?ria Municipiului Satu Mare. La audien?e au fost înscrise 79 de persoane, problemele discutate fiind legate de locuin?e (39 persoane), retrocedarea terenurilor (8 persoane), probleme legate de Legea 10 (8(...)
Pasajul Dacia vopsit cu spray

Pasajul Dacia vopsit cu spray

Mâine va avea loc recep?ia lucr?rilor la Pasajul Dacia. Lucrarea executata a constat în demontarea panourilor existente, zugr?virea pere?ilor, refacerea ornamentelor de ghips ?i refacerea iluminatului (casete, corpuri, lampioane, becuri). Valoarea total? a lucr?rilor se ridic? la 298 milioane de(...)
Între?inere spa?ii verzi

Între?inere spa?ii verzi

În cursul acestei s?pt?mâni, s-au efectuat t?ieri de arbori, ca urmare a solicit?rilor cet??enilor municipiului, pe str?zile Turturelelor, Aurel Popp ?i Mircea cel B?trân, precum ?i t?ieri de corec?ie, pe strada Retezatului.
Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc în data de 25.11.2004, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare , P-ţa 25 octombrie nr. 1, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI 1. Informare a(...)
Reabilitarea cl?dirii Teatrului de Nord Satu Mare

Reabilitarea cl?dirii Teatrului de Nord Satu Mare

Prim?ria Municipiului Satu Mare achizi?ioneaz? servicii de proiectare, prin procedura de cerere de ofert?, pentru obiectivul de investi?ii ?Reabilitarea cl?dirii Teatrului de Nord Satu Mare?.
Interven?iile pentru dez?pezire

Interven?iile pentru dez?pezire

Aducem la cuno?tin?a cet??enilor Municipiului Satu Mare m?surile stabilite pentru interven?iile în caz de polei, respectiv ninsori, pe perioada de iarn? 2004-2005. Interven?iile pentru dez?pezire ?i combaterea poleiului vor fi efectuate de S.C. Construc?ii Drumuri S.A. (partea mal drept al(...)
Biroul Corp Control Comercial

Biroul Corp Control Comercial

În data de 11.11.2004, între orele 19.00-22.00, inspectorii Corpului de Control Comercial al Prim?riei Municipiului Satu Mare au desf??urat o activitate de control a autovehiculelor care efectueaz? activitate de taximetrie în Municipiul Satu Mare, pentru a depista ?i sanc?iona persoanele care(...)
PROGRAMUL DE AUDIEN?E

PROGRAMUL DE AUDIEN?E

Începând cu s?pt?mâna viitoare, la Prim?ria Municipiului Satu Mare, audien?ele se vor desf??ura, conform programului urm?tor: MAR?I, ora 14.00- viceprimari Viorel Solschi ?i Gabriel Le?, alternativ MIERCURI, ora 14.00- primar Iuliu Ilyes VINERI, ora 14.00- secretar Mihai Popan