Examen de promovare funcţionari plublici Poliţia Locală Satu Mare
2018-08-07 14:20:19

Examen de promovare funcţionari plublici Poliţia Locală Satu Mare

 

A N U N Ţ

 

 

         Poliţia Locală Satu Mare, Str.Petőfi Sándor Nr.47, în conformitate cu prevederile art.64 alin 2 şi art.65 alin.1,2,3,4 din  Legea 188/1999 R,A, privind Statutul funcţionarilor publici, precum și în baza art.125 alin (1) din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,  organizează examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și anume:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999 R,A privind Statutul funcționarilor publici.

     În data de 11.09.2018, ora 9 la sediul instituţiei va avea loc proba scrisă iar proba interviu va avea loc în termen de maxim 5 zile de la data susținerii probei scrise.

     Dosarele candidaţilor se depun la Compartimentul CBRU -secretariatul comisiei de examinare până în data de 03.09.2018.

 

BIBLIOGRAFIE

DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ

 

1.  Legea nr.188/1999 privindstatutulfuncţionarului public, R./A.;

2.  Legeanr.7/2004(R), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  

3.  Constituția României  (R)

4.  O.G.nr.2/2001(A), privindregimuljuridic al contravențiilor;

5.  Legea nr.155/2010(R) a Poliţiei Locale art.1-27;

6.  H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale art.1-14, art.23-33 și art.38-70;

7.  Manualul de bunepracticipentrupolițistul de ordine publică:legitimarea, controlulpersoanelorși al bagajelor;

8.  Legea 295/2004 ®, privindregimularmelorși al munițiilor art.1-33.

 

BIBLIOGRAFIE

DIRECȚIA MONITORIZARE ȘI BAZĂ DE DATE

 

1. Legea nr.188/1999 privindstatutulfuncţionarilorpublici, R./A.;

2. Legea nr.7/2004(R) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  

3. Constituția României (R);

4. O.G.nr.2/2001 A. privindregimuljuridic al contravențiilor;

5. Legea nr.155/2010(R) a Poliţiei Locale;

6. H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale art.1-14, art.23-33 și art.38-70;

7. Regulamentul (UE)nr.679/2016, privindprotectiapersoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal siprivindliberacirculatie a acestor date;

 

 

Înapoi