Dispoziția nr. 712/18.11.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în ședința extraordinară din data de 20.11.2020
2020-11-18 15:56:41

Dispoziția nr. 712/18.11.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în ședința extraordinară din data de 20.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI


 

 

 

DISPOZIŢIA nr. 712/18.11.2020
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în şedinţă extraordinară, pe data de 20.11.2020 ora 14.00

 

 

 

Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin (1) lit. a) și alin. (4), art. )135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, luând în considerare prevederile H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

 

DISPUNE:

 

 

Art.1 Se convoacă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 20.11.2020, ora 14.00. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției www.satu-mare.ro.

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 


Primar,

Kereskényi Gábor

 

 


Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 


Red./dact./4 exemplare
Mihaela Pop

 

 


ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 712/18.11.2020


PROIECT AL ORDINII DE ZI:1. Depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate prin încheierea civilă nr. 1160/2020, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 10796/296/2020

2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.
Inițiator proiect: liderii grupurilor de consilieri locali

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea structurii Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar,

Kereskényi Gábor

 


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța


 

 

 


Red./dact./4 ex
Mihaela Pop

 

Înapoi