Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare
2019-05-09 12:01:21

Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare doresteşte: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare

Cod PV: 85323000-9, 85200000-1

Valoarea estimată în lei fără TVA: valoarea estimată între:1,00-1.099.500,00 lei fără TVA lei fără TVA.

Descrierea succintă a contractului: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare, în conformitate cu cerinţele impuse prin documentaţia de atribuire.

Procedura aplicată: concesiuni de servicii în conformitatea cu art.24 din Legea 100/2016, actualizată

Informatii privind contractul: contractul de concesiune se va încheia pe o perioada de 5 ani.

Criteriul de adjudecare: Preţul cel mai scăzut, având în vedere că specificaţiile tehnice au fost stabilite clar se urmăreste doar punctarea nivelului tarifelor utilizate.

Modul de prezentare a ofertei:

-      Operatorii interesati vor depune ofertele in plic inchis la adresa: Primaria municipiului Satu Mare Registratura (cam.11), P-ta 25 Octombrie nr.1, cod postal 440026, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, pana la data de 28.05.2019, ora 12:00. Pe plic se va specifica denumirea: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare, si A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 28.05.2019 ORA 12:00

-    Ofertele vor fi intocmite conform documentatiei de atribuire, pretul va fi exprimat în lei fara TVA.

 

  Ofertantul are obligatia sa depune oferta in plic si sa cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele:

A.Documente de calificare:

1.) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţară de rezidenţă, din care să reiasă că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

2.) Garantie de participare:

- Garantia de participare se va constitui in cauntum de 4.000LEI.

-  Garantia de participare se poate constitui prin:

a) prin depunerea la casieria entităţii contractante a sumei de 4.000 lei

sau

b) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. In acest caz, garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire, garanţia trebuie să fie irevocabilă, perioada de valabiitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 3 luni, de la data limita de depunere a ofertei. Instrumentul de garantare se depune împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Contul pentru garantia de participare al Municipiului Satu Mare este:RO46TREZ5465006XXX000201, Trezoreria SatuMare, CUI:4038806.

Dovada constituirii garantiei de participare se va  depune la sediul autoritatii contractante impreuna cu oferta, pana la data depunerii ofertei, stabilit de autoritate.

B. Propunerea tehnica, va cuprinde următoarele:

1. Prezentarea modului de realizare a serviciilor prin care ofertantul va descrie specificaţii cu privire la modul de prestare a serviciilor, conform cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini după cum urmează:

            - CAPITOLUL II: LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII

            - CAPITOLUL III: DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN PE RAZA MUNICIPIULUI SATU MARE

            - CAPITOLUL IV: PROGRAMUL PRESTAŢIEI

            - CAPITOLUL V:  CONDIŢII DE CALITATE

            - CAPITOLUL VI: DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI

            - CAPITOLUL VII: TEHNOLOGII

            - CAPITOLUL VIII: VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII

            - CAPITOLUL IX: CONDIŢII DE EXPLOATARE

            - CAPITOLUL X: INVESTIŢII

            - CAPITOLUL XI: DURATA CONCESIUNII

            - CAPITOLUL XII: REDEVENŢA

            - CAPITOLUL XIII: CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE OPERATOR

            - CAPITOLUL XIV: CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE

            - CAPITOLUL XV: SANCŢIUNI ŞI PENALITĂŢII

            - CAPITOLUL XVI: DISPOZIŢII FINALE

2. Declaraţie pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, în conformitate cu legislatia în vigoare. (Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, str. Dem.I. Dobrescu nr. 2-4 sectorul 1 Bucureşti, telefon centrală: 021.313.62.67, 021.315.85.56, site-ul: http://www.mmuncii.ro/ro/).

3. În cadrul propunerii tehnice fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de achizitie publica organizată pentru atribuirea contractului de concesiune, privind: Delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare, are obligaţia de a prezenta modelul de contract însuşit, prin semnarea acestuia de persoanele autorizate. Totodată autoritatea contractantă nu va accepta din partea ofertanţilor modificarea prevederilor contractuale care sunt în dezavantajul autorităţii contractante.

4. Pentru capitolul  VI: DOTĂRI SPECIFICE, DOTĂRI CU PERSONAL ŞI ALTE DOTĂRI, ofertantul va prezenta documentele solicitate la data depunerii ofertei, după cum urmează:

            - Certificatul de Înregistrare a adăpostului, emis de către Directia Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare;

          - dovada deţinerii sau închirierii a cel puţin unui vechicul amenajat special pentru transportul căinilor fără stăpân şi autorizaţia vehicolului respectiv pentru transportul animalelor;

            - dovada că pentru serviciile prestate are angajat cu contract individual de muncă / contract de prestări servicii / contract de colaborare (servicii medicale, servicii de ecarisaj, servicii de neutralizare) / contract de voluntariat / convenţie civilă de prestări servicii pentru zilieri - sezonieri a următoarelor categorii de personal:

            a) medic veterinar - membru al Colegiului Medicilor Veterinari

            b) asistent veterinar - 1 persoană,  care va asigura asistența sanitar-veterinară din cadrul adăpostului şi va însoţi echipajul de capturare;

            c) conducător auto -1 persoană

            d) muncitori pentru capturare câini - 2 persoane

            e) îngrijitor - minim 2 persoane;

            d) dispecerat pentru primirea sesizărilor şi coordonarea echipajelor din teren;

  e) persoană desemnată, de preferat asistent sanitar - veterinar,  pentru evidenţe şi fişe individuale ale câinilor intraţi sau ieşiţi prin adopţie sau revendicare în cadrul programului stabilit.

  f) personal administrativ de coordonare (desemnat ca persoană de contact în relaţia cu Primăria Municipiului Satu Mare, agenţi economici, asociaţii de proprietari, etc) - 1 persoană.

            - declaraţia de angajament, privind asigurarea în permanenţă a unui număr suficient de personal pe tot parcursul contractului.

C. Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului de Ofertă, dupa modelul anexat din Documentaţia de atribuire.

            Compararea ofertelor financiare se va face pe baza preţului total din Formularului de Ofertă.

           Contractul de concesiune se va încheia în baza preţurilor unitare ale promitentului-prestator, iar pretul total ofertat conform Formularului de Ofertă, va sta doar la baza compararii ofertelor şi a aplicarii criteriului de atribuire.

            Preţurile unitare, respectiv valoarea totală ofertată pe contractul de concesiune, din Anexa la Formularul de Ofertă, vor fi exprimate în lei, cu două zecimale fără TVA.

 

Documentația de atribuire este anexată prezentului anunț.

 

Fișiere atașate

Înapoi