Concurs pentru ocupare posturi
2005-09-30 00:00:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Circularei nr  80339/2004 a MAI, Inspectoratul national pentru evidenta persoanelor Bucuresti si avizul nr 199102/2005 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Satu Mare organizează concurs in data de 18.10.2005 orele 10 proba scrisa si in data de 21.10.2005 orele 11 proba interviu in vederea ocupării in regim contractual a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului de evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitate:

- analist programator M II – 1 post, studii medii specializarea informatica sau curs de informatica
- referent M I – studii medii, cunostinte operare PC,

BIBLIOGRAFIE

OUG nr 97/2005 privind evidenta domiciliul resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,
 H.G. nr 111/1997 privind forma si continutul cartii de identitate ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei cu modificarile si completarile ulterioare,
H G nr 113/1997 privind continutul actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei cu modificarile si completarile ulterioare,
O G nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petiţiilor aprobată cu modificarile prin Legea nr. 233/2002.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane cu modificarile aduse prin Legea nr. 233/2002
HG nr 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală,
OG nr 84/2001 privind infiintarea organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare.

   Dosarele de inscriere a candidatilor se depun la camera 6 Primaria municipiului Satu Mare in perioada  16.09.2005 – 05.10.2005 si vor contine:
- cerere de inscriere
- copia actului de identitate
- curriculum vitae,  conform HG 1021/2004,
- copiile legalizate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
-  copia carnetelor de munca sau o adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau după caz in specialitate,
- cazier judiciar,
- adeverinta medicală,
- recomandare de la ultimul loca de munca.
- Copiile de pe actele solicitate se prezinta insotite de documente originale.


PRIMAR
Ilyes Iuliu

Înapoi