Concurs pentru ocupare posturi
2005-11-15 00:00:00

ANUNT


Primaria municipiului Satu Mare organizează concurs in data de 21.12.2005 orele 10 proba scrisa si 22.12.2005 orele 12 proba interviu la sediul instituţiei P-ţa 25 Octombrie Corp M in vederea ocupării urmatoarelor funcţii publice vacante din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Satu Mare:

Serviciul Stare civilă

Referent III principal 2– 1 post, studii medii, vechime in specialitate minim 3 ani, cunoştinţe operare PC,
Referent III superior 1 – 1 post, studii medii, vechime in specialitate minim 5 ani, cunostinte operare PC,
Referent III superior 3 – 1 post, studii medii, vechime in specialitate minim 5 ani, cunostinte operare PC,

Bibliografia
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil[
O G nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,


Biroul evidenta populatiei si eliberare a actelor de identitate.


Consilier I principal 2 – 1 post, studii superioare economice sau juridice de lunga durată, vechime minima in specialitate studiilor necesare exercitarii funcţiei publice  minim 3 ani, cunostinte operare PC,
Referent III debutant -  1 post, studii medii, fără vechime in specialitate, cunostinte operare PC.

Bibliografia
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
OUG nr 97/2005 privind evidenta domiciliul resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,
 H.G. nr 111/1997 privind forma si continutul cartii de identitate ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei cu modificarile si completarile ulterioare,
H G nr 113/1997 privind continutul actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane cu modificarile aduse prin Legea nr. 233/2002


Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs, parter camera 6 la sediul instituţiei, P-ţa 25 Octombrie Corp M  în perioada 21.11.2005 – 09.12.2005. Acestea vor conţine în mod obligatoriu:
  • Copia actului de identitate
  • Formularul de înscriere conform prevederilor legale
  • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  • Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
  • Cazierul judiciar
  • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare
  • Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă
  • Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
  • Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.  “


PRIMAR                                                 REFERENT
Ilyes Iuliu                                                   Lazarovici Angelica

Înapoi