Concurs pentru ocupare posturi
2005-11-09 00:00:00

ANUNT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici, H.G. nr 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Aviz ANFP nr 5395/CL/31.10.2005 si 5421/CL/01.11.2005 Consiliul local Satu Mare organizează concurs in vederea ocupării urmatoarelor funcţii publice de conducere vacante >


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SATU MARE

- functia publica – director executiv – 1 post,

studii superioare juridice  de lunga durata cu diploma de licenta, vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice 5 ani, conditii specifice: cunostinte operare PC, abilitati: capacitate de organizare, analiza si sinteza, adaptabilitate, perseverenta, creativitate, spirit de echipă.


Bibliografie:


Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală,
Legea nr, 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici,
Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
OUG nr 45/2003 privind finanţele publice locale,
OUG nr 97/2005 privind evidenta domiciliul resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,
HG nr 111/1997 privind forma si continutul cartii de identitate ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei cu modificarile si completarile ulterioare,
HG nr 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei cu modificarile ulterioare,
Legea nr 21/1991 a cetateniei române , republicată
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
OG nr 84/2001 privind infiintarea organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu modificarile ulterioare,  


SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL SPECIALIZAT POLITIA COMUNITARA SATU MARE

Functia publica - director executiv – 1 post,
studii superioare de lungă durată   vechime minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 5 ani.
- condiţii specifice – cunoştinţe operare PC, cunoaşterea unei limbi de circulatie internaţională abilităţi – capacitate de organizare, analiza si sinteză adaptabilitate, perseverenta, creativitate, spirit de echipă.  


Functia publica -  director executiv adjunct – 1 post,
studii superioare de lungă durată specializarea  comunicare socială – informatii sau conducere interarme,   vechime minimă în specialitate studiilor exercitarii functiei publice  5 ani.
- condiţii specifice – cunoştinţe operare PC, cunoaşterea unei limbi de circulatie internaţională abilităţi – capacitate de organizare, analiza si sinteză adaptabilitate, perseverenta, creativitate, spirit de echipă.  
     BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală,
Legea nr, 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici,
Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
OG 45/2003 privind finanţele publice locale,
Legea nr. 371/2004 privind infiintarea organizarea si funcţionarea Politiei Comunitare
Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice,
Legea nr 45/1994 privind apărarea naţională a României,
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor  si al munitiilor
H.G. nr 130/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004.Dosarele candidatilor vor cuprinde in mod obligatoriu

Copia actului de identitate
Formularul de înscriere conform prevederilor legale
Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
Cazierul judiciar
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare
Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă
Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.  “- concursul se organizează la sediul Consiliului local Satu Mare in data de 19.12.2005 orele 9 proba scrisa si in data de 20.12.2005 orele 14 proba interviu.
- Dosarele de inscriere la concurs se depun  la d-na  Gherman Ana Maria  expert in cadrul Prefecturii Judetului Satu Mare. in perioada 17.11.2005 – 06.12.2005.
PRIMAR
Ilyes Iuliu

Înapoi