ANUNȚ PUBLICITAR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU DERULAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE
2019-11-04 14:50:37

ANUNȚ PUBLICITAR  PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU DERULAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE

NR. 53.260.04.11.2019


ANUNȚ PUBLICITAR

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU DERULAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE
COD CPV: 66171000-9 - SERVICII DE CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

 

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Municipiul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr. 1, Telefon: 0261/807531; Fax: 0261/710760; în calitate de autoritate contractantă, își propune contractarea unor servicii de asistență tehnică și consultanță financiară pentru derularea contractării unei finanțări rambursabile conform cerințelor din documentația de atribuire.
Modalitatea de atribuire: procedură offline
Sursa de finanțare: Bugetul Local al Municipiului Satu Mare
Detalii anunț:
Tip contract: Servicii
Cod clasificare CPV: 66171000-9 - Servicii de consultanță financiară
Descrierea contractului: Procedura implică încheierea unui contract pentru servicii de asistență tehnică și consultanță financiară pentru derularea contractării unei finanțări rambursabile.
Autoritatea contractantă solicită Ofertă de preț atât pentru estimarea valorii cât și pentru încheierea unui contract de prestări servicii.
Conditii contract: Contractul se va încheia cu un singur operator economic.
Condiții de participare:
• Se va completa și depune o declarație prin care prestatorul va garanta achizitorului că are experiența, capacitatea și pregătirea profesională necesară pentru îndeplinirea tuturor operațiunilor și activităților care compun obiectul contractului conform standardelor și exigențelor impuse de către achizitor și de legislația în materie,
• Se va prezenta o ofertă tehnică, respectiv Graficul fizic (cu tratarea tuturor activităților, în funcție de succesiunea logică a acestora, astfel încât să rezulte că, prin prestarea activităților asumate de ofertant se va ajunge la realizarea obiectivelor/rezultatelor contractului stabilite de autoritatea contractantă) și valoric de îndeplinire a contractului (prezentarea costurilor ce vor fi decontate de către autoritatea contractantă), pe săptămâni de lucru.
• Se va prezenta o ofertă de preț în lei fără T.V.A.
Ofertele se vor depune în format tipărit la registratura Primăriei Municipiului Satu Mare, din Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, Nr. 1, Corp M, cam. 11.
Nu vor fi acceptate oferte alternative.
Limba în care poate fi redactată oferta/cererea de participare: limba română.
Criteriul de adjudecare/atribuire: Criteriul în baza căruia Achizitorul va atribui contractul va fi "Cel mai mic preț".
Termen limită de primire a ofertelor: 11.11.2019, ora 14.00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

 

Direcția Economică

 

Înapoi