ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE
2019-10-09 10:23:02

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE

ANUNȚ - ACHIZIȚIE PUBLICĂ

PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A ACORDULUI-CADRU
AVÂND CA OBIECT SERVICII FINANCIARE CU PRIVIRE LA CUMPĂRAREA, VÂNZAREA ȘI/SAU TRANSFERUL DE INSTRUMENTE FINANCIARE, ANALIZE FINANCIARE FUNDAMENTALE NECESARE ACCESULUI LA LICHIDITATE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI SATU MARE

 

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Municipiul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr. 1, Telefon: 0261/807531; Fax: 0261/710760; în calitate de autoritate contractantă, își propune contractarea unor servicii financiare cu privire la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele de investiții ale Municipiului Satu Mare, conform cerințelor din documentația de atribuire.

 

Modalitatea de atribuire: procedura - anunt site oficial
Sursa de finanțare: Bugetul Local al Municipiului Satu Mare
Detalii anunț:
Tip anunț: Anexa 2B, conf. art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/ 2016
Tip contract: Servicii
Cod clasificare CPV: 66100000-1 Servicii bancare și de investiții (activitate principală)
72221000-0 - Servicii de consultanță privind analiza economică
79412000-5 - Servicii de consultanță în gestiune financiară
66171000-9 - Servicii de consultanță financiară

 

Descrierea contractului: Procedura implică încheierea unui acord-cadru pentru achiziția de „Servicii financiare cu privire la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele de investiții ale Municipiului Satu Mare".
Pentru a obține documentația de atribuire (varianta electronică), cei interesați pot transmite o solicitare scrisă la sediul autorității contractante, din Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr. 1 și pe adresa de email: lucia.ursu@primariasm.ro, comunicând adresa de email la care să fie transmisă documentația.

 

Valorile estimate aferente:
Valoarea maximă estimată a acordului - cadru este de 2.128.469 lei fără TVA
Valoarea minimă estimată a acordului - cadru este de 1.040.490 lei fără TVA
Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 600.000 lei fără TVA
Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 120.000 lei fără TVA.

 

Conditii acord-cadru: Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic și se va desfășura pe o perioadă de 4 ani. Frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente: în principiu câte 1 contract în fiecare din anii 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023 sau ori de câte ori va fi necesar.

 

Condiții de participare:
• Se va completa și depune o declarație pe propria răspundere (formularul nr. 1) privind eligibilitatea în calitate de operator economic, faptul că acesta are capacitatea legală de exercitare a activitații profesionale, neîncadrarea într-un potențial conflict de interese, precum și capacitatea economică și financiară, precum și cea tehnică și/sau profesională cerută de achizitor.
• Se va completa și depune o declarație privind lista serviciilor (formularul nr. 2), prin care ofertantul să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul a minimum trei contracte sau a maximum cinci contracte, servicii similare, cu o valoare cumulată de minim 1.200.000 lei fără TVA;
• Se va face dovada constituirii garanției de participare în cuantumul şi în forma stabilite de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire (formularul nr. 6);
• Se va prezenta o ofertă tehnică aferentă serviciilor ce urmează a fi prestate în cadrul acordului-cadru, conform celor menționate în documentația de atribuire și care cuprind:
- servicii financiare cu privire la accesarea instrumentelor financiare necesare implementării proiectelor de investitii ale municipiului Satu Mare (achiziționarea de împrumuturi interne/externe, lichiditate financiară a serviciului datoriei/bugetului local);
- servicii financiare cu privire la vânzarea instrumentelor financiare interne necesare optimizării lichidității proiectelor de investiții ale municipiului Satu Mare (achiziționarea de împrumuturi interne/externe, lichiditate financiară a serviciului datoriei/bugetului local);
- servicii financiare cu privire la vânzarea instrumentelor financiare externe necesare optimizării lichidității proiectelor de investitii ale municipiului Satu Mare (achiziționarea de împrumuturi interne/externe, lichiditate financiară a serviciului datoriei/bugetului local);
- realizarea de analize financiare fundamentale, finalizate prin rapoarte financiare necesare atât potențialilor finanțatori, cât și publicului larg.
• Se va prezenta o ofertă de preț în lei fără TVA, completând formularul nr. 5 cu anexele aferente.

 

Ofertele se vor depune în format tipărit și electronic la registratura Primăriei Municipiului Satu Mare, din Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, Nr. 1.
Nu vor fi acceptate oferte alternative.
Limba în care poate fi redactată oferta/cererea de participare: limba română.
Criteriul de adjudecare/atribuire: "cel mai bun raport calitate-preț", determinat pe baza factorilor de evaluare și a ponderilor stabilite, conform baremului/algoritmului de calcul descris în documentația de atribuire.
Termen limită de primire a ofertelor: 16.10.2019, ora 14.00
Termen de deschidere a ofertelor: 21.10.2019, ora 10:30
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
Termenul limită pentru formularea răspunsurilor la solicitarea de clarificări a autorității contractante cu privire la documentație este data de: 14.l0.2019 ora 14.00.

 

Direcția Economică

 

 

Înapoi