Anunț achiziție directă lucrări de renovare creșă
2017-09-06 09:14:26

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SATU MARE( SPAS) cu sediul în Satu Mare, str. Ilișești, nr.4, în calitate de autoritate contractantă dorește să încheie un contract de achiziție publică directă pentru: Achiziția de lucrări de renovare creșă.
Cod. CPV:45453100-8
Justificarea achiziţiei: Menţionăm că valoarea lucrărilor de renovare creșă, conform referatului de necesitate, care urmează a fi achiziţionată prin acesta procedură nu depăşeste pe anul 2017, suma de 132.519 lei pe an financiar, pentru produse şi servicii şi/sau 441.730 lei pe an financiar pentru lucrări, conform Legii nr. 98/2016, acest fapt determinându-ne să alegem procedura de achiziţie directă, prin contract de lucrări (contractul va fi semnat cu un singur operator)
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
După deplasarea în teren se vor depune la sediul SPAS Satu Mare Aleea Ilișești nr.4, sau e-mail info@spassatumare.ro, până la data de 08.09.2017,ora 9, oferta financiară și devizul de lucrări pentru lucrările de renovare creșă.
Ofertantul ales va fi obligat să încarce în SEAP, în catalogul electronic lucrarea de renovare pentru care a ofertat.

Înapoi