Şedinţa ordinară din data de 30.01.2014, Proiect de hotărâre nr.11
2014-01-22

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 3597/24.01.2014


                                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE
                                      privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare
                               a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

 

        Consiliul Local al municipiulul Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3595/24.01.2014, expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 3596/24.01.2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare;
Având în vedere prevederile art. 30, alin. 4 şi art. 128 lit. "d" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.70, lit. g), aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare, şi prevederile Hotărâri de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţilor, modificată şi completată;
Având în vedere Acordul Favorabil al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Biroul Rutier înregistarat cu nr. 131112/02.09.2013;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45, alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

                                                               H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă „ Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de acces pentru trafic greu în municipiul Satu Mare", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

 

Art. 2. Se aprobă instituirea unor tarife de eliberare a autorizaţiilor de acces, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, tarif care se va încasa de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, P-ţa Romană, bloc D8.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică.

 


                                                            INIŢIATOR PROIECT
                                                                      Primar,
                                                           dr. Coica Costel Dorel

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
S.A.D.P.P.S.P.
Nr. 3596 din 24.01.2014

 

                                                            EXPUNERE DE MOTIVE
                          privind reglementarea circulaţiei în municipiul SATU MARE a autovehiculelor
                                             cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

 


În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, autorităţile publice locale au responsabilitatea reglementării accesului în municipiu a anumitor categorii de autovehicule, în vederea eliminării sau a reducerii situaţiilor generatoare de disconfort, vizând în special reducerea poluării şi a degradării carosabilului datorită traficului deosebit de intens.
Având în vedere cele de mai sus, propunem stabilirea de restricţii pentru circulaţia prin interiorul municipiului Satu Mare a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.
Astfel, circulaţia categoriei de autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va putea face fără restricţii utilizându-se traseul de tranzit, denumit „Traseul de trafic greu ".
Faţă de cele menţionate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

 

                                                            INIŢIATOR PROIECT
                                                                     Primar,
                                                            dr. Coica Costel Dorel

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
S.A.D.P.P.S.P.
Nr. 3595 din 24.01.2014

 

                                                           RAPORT DE SPECIALITATE
                      privind reglementarea circulaţiei în municipiul SATU MARE a autovehiculelor
                                        cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

 

        Autorităţile publice locale au, conform art.70 litera g) din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, obligaţia să „să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului".
Având în vedere modificarea substanţială a condiţiilor de desfăşurare a traficului prin municipiul Satu Mare în prezent, se impune adoptarea unei hotărâri cu privire la condiţiile actuale de trafic, luând în calcul evoluţia de perspectivă a traficului urban.
În prezent, deplasările autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone aflate în tranzit prin municipiul Satu Mare, precum şi cele determinate de necesităţile proprii ale municipiului (aprovizionare, lucrări de construcţii, etc.) contribuie la un trafic foarte intens pe arterele centrale ale municipiului, în orele de vârf. De asemenea dezvoltarea masivă a parcului auto, creşterea mobilităţii dar şi problema generată de lipsa locurilor de parcare, sunt elemente care au determinat administraţia publică locală prin serviciile de specialitate să găsească de urgenţă soluţii privind reglementarea traficului pe arterele municipiului.
Ca soluţie pentru reducerea disconfortului şi poluării cauzate de traficul rutier de peste 3,5 tone, propunem restricţionarea accesului acestei categorii de autovehicule într-un anumit interval orar în zona centrală a municipiului.
Realizarea practică a acestui obiectiv, se face prin:
- permiterea accesului gratuit pentru categoria de autovehicule cu masa totală maximă autorizată între 3,5 şi 7,5 tone pe anumite străzi, menţionate în Anexa nr.3 de la regulament;
- instituirea unor tarife de acces pentru circulaţia traficului greu în anumite zone bine delimitate din interiorul municipiului;
- interzicerea accesului autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în zona centrală, pe toată durata zilei.
Faţă de cele menţionate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre ce reglementează circulaţia în municipiul Satu Mare a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone.

 

                                                                Şef serviciu,
                                                      ing. Munteanu Gheorghe

 

Fișiere atașate

Înapoi