Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 24
2017-08-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40947/28.08.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L. Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra unor spaţii aferente Bazei Sportive Olimpia

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40945/28.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 40946/28.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Văzând prevederile H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010
Ţinând cont de adresa depusă şi înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40274/23.08.2017 de către Clubul Sportiv F.C. Olimpia 2010 Satu Mare
În conformitate cu prevederile art. 869 din Codul civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. a) ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,

Adoptă prezenta


                                                                    HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L. Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra a două spaţii în suprafaţă totală utilă de 116 mp, aferente Bazei Sportive Olimpia, identificate în releveul întocmit de către S.C. Uctra Expert S.R.L. care constituie anexa la prezenta.

 

Art.2. Spaţiile identificate la art. 1 vor fi predate de către Municipiul Satu Mare Clubului Sportiv F.C. Olimpia 2010 în vederea amenajării unei case de bilete şi a unui magazin de prezentare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Administraţiei Domeniului Public Satu Mare , CS FC Olimpia 2010 şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 40946/28.08.2017

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L. Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra unor spaţii aferente Bazei Sportive Olimpia

 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40274/23.08.2017, CS FC Olimpia 2010 solicită acordarea în administrare a două spații în suprafață totală de 116 mp, aferente Bazei Sportive Olimpia în vederea amenajării caselor de bilete și a unui magazin de prezentare.
Prin art. 7 alin (2) litera a) la Statutul "Asociației Sportive Fotbal Club Olimpia 2010" aprobat prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 s-a aprobat punerea la dispoziția Asociației, a Bazei Sportive municipale Olimpia situată pe str. Arenei nr. 1, drept urmare nu se mai impune acordarea unui drept de administrare asupra spațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri fiind necesară doar revocarea dreptului de administrare instituit în favoarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare asupra acestora.
Date fiind considerentele de mai sus, propun spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL PATRIMONIU , CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI
Nr. 40945/28.08.2017

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L. Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra unor spaţii aferente Bazei Sportive Olimpia

 

Prin HCL nr. 109/15.06.2006 s-a aprobat transmiterea "Bazei sportive municipale Olimpia" situată în municipiul Satu Mare, str. Arenei, din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea serviciului public „Administratia Domeniului Public".
Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40274/23.08.2017, CS FC Olimpia 2010 solicită acordarea în administrare a două spații în suprafață totală de 116 mp, aferente Bazei Sportive Olimpia în vederea amenajării caselor de bilete și a unui magazin de prezentare.
Prin art. 7 alin (2) litera a) la Statutul "Asociației Sportive Fotbal Club Olimpia 2010" aprobat prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 194/30.09.2010 s-a aprobat punerea la dispoziția Asociației, a Bazei Sportive municipale Olimpia situată pe str. Arenei nr. 1, drept urmare nu se mai impune acordarea unui drept de administrare asupra spațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri hotărâri.
Nefiind elaborată o documentație de relevare a spațiilor aferente bazei sportive, identificarea acestora s-a realizat prin hașurare pe releveul întocmit de către SC Uctra Expert S.R.L. și care face parte din Expertiza tehnică a structurii de rezistență a Stadionului Olimpia.
Date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

Şef serviciu
Faur Mihaela

 

 

 

 

Înapoi