Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 23
2017-08-28

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40798/28.08.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea desfiinţării construcţiilor proprietate privată a municipiului Satu Mare, situate în Satu Mare str. Corvinilor nr. 26

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40796/28.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 40797/28.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum şi ale art. 10 şi art. 121 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Având în vedere prevederile Cap.III - Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe- din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Capitolului 1 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice din H.G. nr. 841/1995, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând cont de dispoziţiile art. 22 din O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

                                                   H O T Ă R Ă R E :

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea, conform prevederilor legale, a imobilelor - clădiri, situate în municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 26, care figurează în inventarul UAT Satu Mare cu nr.103235, 103236, 103237 şi 103238.
Art.2. După scoaterea din funcţiune a imobilelor-clădiri prevăzute la art.1, se va proceda la demolarea şi valorificarea sau, după caz, casarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art.3. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe prevăzute la art. 1 va fi evidenţiată în contabilitate.

Art.4 Sumele rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a scoaterii din functiune şi casării construcţiilor, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Satu Mare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

Iniţiator proiect
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 40797/28.08.2017

 


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării construcţiilor proprietate privată a municipiului Satu Mare, situate în Satu Mare
str. Corvinilor nr. 26

 

Având în vedere mai multe sesizări venite din partea cetățenilor din zonă și a verificărilor efectuate de către reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate la construcțiile situate în Satu Mare, str. Corvinilor nr. 26 am constatat faptul că construcțiile se află în stare avansată de degradare iar acest lucru a atras şi favorizează adăpostirea oamenilor fără adăpost care au creat în interiorul şi exteriorul clădirilor un real pericol de infecţie pentru locatarii din blocurile învecinate.
Urmare a celor mentionate mai sus, gradul avansat de uzura fizica si morală, durata normală de utilizare consumată a constructiilor respective, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, , propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.

 

Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 40796/28.08.2017


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării construcţiilor proprietate privată a municipiului Satu Mare, situate în Satu Mare
str. Corvinilor nr. 26


În urma sesizărilor cetățenilor din zonă, am procedat la verificarea la fața locului la imobilele construcții situate în Satu Mare str. Corvinilor nr. 26.
Urmare a celor de mai sus am constatat faptul că construcțiile se află în stare avansată de degradare iar acest lucru a atras şi favorizează adăpostirea oamenilor fără adăpost care au creat în interiorul şi exteriorul clădirilor un real pericol de infecţie pentru locatarii din blocurile învecinate.
Imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri, în trecut au avut destinația de magazii și grajd iar ulterior au fost compartimentate și transformate în locuințe și utilizate ca și spații poentru locuit. Menționăm totodată că în urma verificărilor la fața locului nu a fost identificată nici o persoană care să dețină contract de închiriere.
Conform Planului de situație al imobilului teren înscris în CF nr. 126 Satu Mare sub nr. top 3041, construcțiile sunt edificate pe terenul în suprafață de 197 mp, acestea nefiind întabulate în cartea funciară iar conform evidențelor pe care le deținem au fost construite în anul 1926 iar în evidențele contabile figurează astfel:
Apartament Corvinilor, nr. inventar 103235, valoare de inventar 5 897,23 lei;
Apartament Corvinilor, nr. inventar 103236 valoare de inventar 8 826,45 lei;
Apartament Corvinilor, nr. inventar 103237 valoare de inventar 14956,47 lei;
Apartament Corvinilor, nr. inventar 103238 valoare de inventar 7759,52 lei;

Avand in vedere cele mentionate mai sus, gradul avansat de uzura fizica si morală, durata normală de utilizare consumată a constructiilor respective, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se propune scoaterea din funcțiune, casarea acestor constructii și valorificarea materialelor rezultate, dupa caz, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 112 / 31.08.2000, pentrur eglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 841 / 23.10.1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus și faptul că sunt îndeplinite condițiile legale propun spre analizare şi aprobare Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.

Şef Serviciu
Faur Mihaela

 

 

Înapoi