Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 22
2017-08-28

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40639/25.08.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului - teren înscris în CF nr.177629 Satu Mare, cu nr. cadastral 177629, către Judeţul Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40637/25.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 40638/25.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere adresa depusă de Consiliul Judeţean Satu Mare nr. 3083/19.02.2016 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 7841/19.02.2017,
Văzând prevederileart 155 alin (2) din Ordinul nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară coroborat cu art. 41 alin (7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE


Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a suprafeţei de 137 mp respectiv a cotei de 137/237 mp, din terenului înscris în CF nr. 177629 Satu Mare cu nr. cadastral 177629.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Satu Mare în domeniul public al acestuia a terenului în suprafaţă de 237 mp înscris în CF 177629 Satu Mare sub nr. cadastral 177629.

 

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea provizorie în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente.

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafaţă de 237 mp înscris în CF 177629 Satu Mare sub nr. cadastral 177629 din domeniul public al municipiului Satu Mare în domeniul public al Judeţului Satu Mare, în vederea realizării unor obiective de interes public judeţean.

Art. 5. Predarea primirea imobilului identificat la art. 4 se face în baza unui proces verbal de predare primire încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

Iniţiator proiect
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 40638/25.08.2017

 


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre
privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului - teren înscris în CF nr.177629 Satu Mare, cu nr. cadastral 177629, către Judeţul Satu Mare


Având în vedere intenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Someș" de a demara o investiție care are ca scop relizarea unui sediu care să reunească serviciile de: dispecerat integrat pentru Situații de urgență, Inspecția de Prevenire precum și pentru gararea autospecialelor de comandă, transport și SMURD, aparținând acestei instituții și faptul că Consiliul Județean Satu Mare a aprobat achiziționarea imobilului situat în municipiul Satu Mare str. Titu Maiorescu nr. 23, imobil invecinat cu terenul care face obiectul prezentei hotărâri se impune transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului - teren înscris în CF nr.177629 Satu Mare, cu nr. cadastral 177629, către Judeţul Satu Mare.

Date fiind considerentele de mai sus, și faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 40637/25.08.2017


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului - teren înscris în CF nr.177629 Satu Mare, cu nr. cadastral 177629, către Judeţul Satu Mare

 

Prin adresa depusă de Consiliul Județean Satu Mare nr. 3083/19.02.2016 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 7841/19.02.2016 aceștia solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafață de 237 mp, situat în Satu Mare str. Titu Maiorescu nr. 25, identificat prin CF nr. 177629 Satu Mare sub nr casdastral 177629.
Își motivează solicitarea pe baza adresei formulată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" care intenționează să demareze o investiție care are ca scop relizarea unui sediu care să reunească serviciile de: dispecerat integrat pentru Situații de urgență, Inspecția de Prevenire precum și pentru gararea autospecialelor de comandă, transport și SMURD, aparținând acestei instituții.
Prin Hotărârea nr. 150/2015, Consiliul Județean Satu Mare a aprobat achiziționarea imobilului situat în municipiul Satu Mare str. Titu Maiorescu nr. 23, imobil invecinat cu terenul care face obiectul prezentei hotărâri iar prin transmiterea acestuia către Județul Satu Mare care ulterior va acorda un drept de administrare în favoarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, aceștia ar putea realiza cele menționate la aliniatul precedent.
Având în vedere cele de mai sus și faptul că sunt îndeplinite condițiile legale propun spre analizare şi aprobare Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.

 

Şef Serviciu
Faur Mihaela

 

Înapoi