Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 19
2017-08-29

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40683/25.08.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,,

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40680/25.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 40681/25.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere adresa transmisă de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 59544/10.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39593/17.08.2017,
În baza prevederilor art.2 alin (1) litera a)şi ale art. 28 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 1.084 /2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se ia act de trecerea de drept în proprietatea publică a statutului şi în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,, identificate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin Municipiului Satu Mare va fi modificat conform celor aprobate la articolul nr.1 .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

Iniţiator proiect
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 40681/25.08.2017

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre
privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,,


Având în vedere adresa transmisă de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 59544/10.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39593/17.08.2017 prin care aceștia solicită, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,,.
Date fiind considerentele de mai sus, și faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, propun spre analiza și aprobarea Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.


Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 40680/25.08.2017

 


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii

,, Varianta de ocolire Satu Mare ,,


Prin adresa transmisă de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 59544/10.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39593/17.08.2017 aceștia solicită, în conformitate cu prevederile art. 28 alin 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,,.
Imobilele teren proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,, au suprafața totală de 154 638 mp și sunt identificate în anexa 1 a prezentei.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1084/2012 au fost aprobați indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții mai sus menționat pe raza locxalităților Satu Mare, Ardud și Botiz.
În conformitate cu prevederile art.28 alin 1, prima teză din Legea nr. 255/2010: "Bunurile imobile, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condițiile legii, în proprietatea statului și în administrarea reprezentanților expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înștiințarea unității administrativ-teritoriale".
Având în vedere cele de mai sus și faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, propun spre analiza şi aprobarea Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.


Şef Serviciu
Faur Mihaela

 

 

Înapoi