Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.08.2017 Proiect de hotărâre nr.12
2017-08-29

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 40949/29.08.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind dispunerea unor măsuri cu privire la încredinţarea managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017,
Luând act de raportul comun al Serviciului resurse umane salarizare şi a Serviciului comunicare şi coordonare instituţii subordonate, compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.40950/29.08.2017 expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.40948/29.08.2017, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu:
 prevederile capitolului II, Consursul de management din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art.1 şi a anexelor 1 şi 3 ale Ordinului nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 prevederile art.1, art. 18 alin.(1), alin.(2), ale Ordonanţei nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art.36, alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 4. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.45 alin (1) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta
                                                         H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Caietul de obiective în vederea organizării concursului de proiecte de management la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă componenţa numerică şi nominală a Comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor conform anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.4. Se aprobă criteriile de participare la concursul de management la Teatrul de Nord Satu Mare, prevăzute în anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.5. În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.189/2008 rezultatul final al concursului, planul de management câştigător se aprobă prin hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin compartimentele de specialitate şi comisiile constituite.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, comisiilor constituite, Instituţiei de cultură Teatrul de Nord Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

JUDETUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
Nr.40948/29.08.2017


În temeiul prevederilor art 45 aliniatul (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare iniţiez proiectul de hotărâre privind dispunerea unor măsuri cu privire la încredinţarea managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez prezenta

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

O.U.G. nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură este actul normativ care stabileşte cadrul juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii culturale. În vederea încredinţării managementului instituţiei de cultură, autoritatea organizează concurs de management în condiţiile legii, precum şi a prevederilor Ordinului nr. 2799/2015.
Pregătirea concursului de management de către autoritate constă în:
a) elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă;
b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor.
Având în vedere cele de mai sus, văzând prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
NR.40950/29.08.2017


În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul resurse umane salarizare şi Serviciul comunicare şi coordonare instituţii subordonate formulează prezentul

 

RAPORT DE SPECIALITATE:

 

În vederea încredinţării managementului instituţiei de cultură, autoritatea organizează concurs de management, în condiţiile legii.
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 189/2008, republicată, managementul instituţiei poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;
e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate;
În situaţia în care pentru concursul de proiecte de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute mai sus, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c) din OUG 189/2008 autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate.
Pregătirea concursului de management de către autoritate constă în:
a) elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5 din OUG 189/2008;
b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor.
În urma evaluării dosarelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt:
a) analiza proiectului de management;
b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu
Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul.
Autoritatea stabileşte termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs, precum şi datele privind desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:
a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;
b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.
Pentru desfăşurarea concursului de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei. Comisia de concurs este desemnată de autoritate şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii şi specialişti în domeniul de activitate al instituţiei in proporţie de două treimi. Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.
În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisia de soluţionare a contestaţiilor. În comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisia de concurs. Atribuţiilor comisiilor sunt redate regulamentul de organizare şi desfăşurare a procedurii, anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, ţinând cont de următoarele criterii:
a) misiunea instituţiei publice de cultură;
b) evoluţiile economice şi socio-culturale ale comunităţii în care instituţia publică de cultură îşi desfăşoară activitatea;
c) dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură.

Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:
a) date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut şi specificul instituţiei publice de cultură;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei;
c) sarcini pentru management.
d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani; (prin prezentul proiect executivul propune o perioadă de 5 ani)
e) structura obligatorie a proiectului de management.
Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor:
a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.

Planurile de management vor fi elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective.

Rezultatul final al concursului, planul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin hotărâre a autorităţii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm legală şi oportună iniţiativa primarului Municipiului Satu Mare şi propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 


SERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZARE
SEF SERVICIU Ciulean Oana Maria

SERVICIUL COMUNICARE ŞI COORDONARE INSTITUŢII SUBORDONATE
SEF SERVICIU Covaci Natalia Ileana

 

Înapoi