Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.07.2017 Proiect de hotărâre nr. 6
2017-07-27

 

ROMÂNIA

JUDETUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr.36277/24.07.2017

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind dispunerea unor măsuri cu privire la numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie consilierilor locali ai Municipiului Satu Mare

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de  31.07.2017;

Luând act de raportul Serviciului resurse umane salarizare compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.36278/24.07.2017, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.36276/24.07.2017, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

Prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art. 34 alin.(1), alin.(3), alin.(5)  ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 2 ale O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.173/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin (9), art. 51 alin.(5), art. 46  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 (1) Se aprobă modificarea şi completarea art. 68 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local al municipiului Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 173/24.07.2008  după cum urmează:

„ Art. 68. (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia prevăzută la aliniatul (1) este de o şedinţă ordinară şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(3) Cuantumul indemnizaţiei maxime lunare se stabileşte prin act administrativ emis de către primarul Municipiului Satu Mare, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în buget.

          (4) Plata indemnizaţiei stabilite potrivit prevederilor de mai sus se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

          (5) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului."

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Serviciul resurse umane salarizare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

 

Art.3 Prezenta hotărâre abrogă orice dispoziţii contrare.

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare ,  Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi Serviciului resurse umane salarizare.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

CABINET PRIMAR

Nr.36276/24.07.2017

 

 

 

Kereskényi Gábor, Primar al Municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art.45 aliniatul (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind dispunerea unor măsuri cu privire la numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie consilierilor locali ai Municipiului Satu Mare,  proiect de hotărâre în susţinerea căruia formulez următoarea

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

 

În baza Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună. Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

Având în vedere prevederile art.40 din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit cărora prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului,

Văzând prevederile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

Nr.36278/24.07.2017

 

 

 

 Referitor la proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Satu Mare având ca obiect  dispunerea unor măsuri cu privire la numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie consilierilor locali ai Municipiului Satu Mare, 

 În temeiul prevederilor art.44 aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul Resurse Umane  Salarizare formulează prezentul

 

Raport de specialitate:

 

În baza Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

În baza acestor prevederi la data prezentei, indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participa la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate este de 5% din indemnizaţia lunară a primarului municipiului Satu Mare, respectiv numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie este de 3 şedinţe, 1 ordinară şi 2 comisii de specialitate pe lună.

 Văzând prevederile art. 40 ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, unde se prevede că "

„.......   Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)..........." art. 16 alin.(2) „Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%....."

 

 

 

 

Prevederile art. 2 ale O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatând necesitatea modificării, completării/modificării prevederilor art.68 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Satu Mare aprobat prin Hotărârea cu nr. 173/24.07.2008.

Se impune iniţierea prezentului proiect de hotărâre şi propun aprobarea lui în forma iniţiată de executiv.

 

 

 

Şef serviciu

Ciulean Oana Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi