Şedinţa ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 30.04.2015 Proiect de hotărâre nr.11
2015-04-24

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 17999/16.04.2015

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Municipiului Satu Mare în calitate de persoană juridică, în dosarul penal nr. 317/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2015,
Luând act de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrate sub nr. 18002//16.04.2015 şi 18014/16.04.2015, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 18000/16.04.2015, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c", precum şi ale art. 19 şi 20 alin. (1) şi alin. (2) din Noul Cod de Procedură Penală
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E:


Art. 1 Se aprobă constituirea ca parte civilă a Municipiului Satu Mare în calitate de persoană juridică, în dosarul penal nr. 317/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu suma de 767.500 euro.

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul municipiului şi serviciile de specialitate.


    Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
dr. Coica Costel Dorel

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 18000/16.04.2015

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Municipiului Satu Mare în calitate de persoană juridică, în dosarul penal nr. 317/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu MareParchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat, în dosar nr. 317/P/2012, ca municipiul să comunice dacă şi cu ce sumă se constituie parte civilă în dosarul cu nr. de mai sus, având ca obiect distrugerea complexului hotelier „Dacia".
Pentru a putea da curs acestei cereri, şi dat fiind că imobilul este monument de arhitectură cu cod SM II-m-A-05221, fiind o clădire emblematică a oraşului nostru, s-a încheiat contractul de prestări servicii având ca obiect „Evaluarea distrugerilor cauzate de nefinalizarea lucrărilor autorizate în baza autorizaţiei nr. 1016/2008 şi din cauza neluării măsurilor de conservare a clădirii Complex hotelier Dacia din Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr. 8", cu o firmă de profil, reprezentantă de specialişti în domeniu, respectiv arhitect, expert atestat MCC, precum şi evaluator ANEVAR, expert judiciar.
Având în vedere că raportul de expertiză a fost predat şi recepţionat de specialiştii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea înaintării unui răspuns către parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză şi aprobare Consiliului local.

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
dr. Coica Costel Dorel

 

MUNICIPIUL SATU MARE
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS, ARHIVĂ
NR. 18002/16.04.2015

 


RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Municipiului Satu Mare în calitate de persoană juridică, în dosarul penal nr. 317/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare

 

Potrivit prevederilor art. 19 din Noul Cod de Procedură Penală, acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspunderea civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti, conform art. 20 din acelaşi cod.
În exercitarea obligaţiei de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate dreptul de a se constitui ca parte civilă, instituită de acelaşi articol, organele judiciare, în speţă Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat municipiului Satu Mare să se pronunţe cu privire la eventuala constituire ca parte civilă în dos. nr. 317/P/2012.
Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată şi actualizată, privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de imobile clasate ca monumente istorice au, printre altele, următoarele obligaţii:
 Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate, conform art. 6, alin. (1).
 Asigurarea pazei, integrităţii şi protecţiei monumentelor istorice, a efectuării lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii, conform art. 36 alin. (1), lit. b).
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice locale răspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 45, alin. (1) lit. b) şi e), art. 49, protejarea monumentelor istorice se finanţează de proprietarii sau deţinătorii acestora şi poate fi cofinanţată din fonduri asigurate de la bugetul de stat sau bugetul local.
După cum rezultă din expertiza de specialitate întocmită, costurile refacerii tâmplăriei perimetrale ar fi de 141.750 euro, ale refacerii tâmplăriei interioare ar fi de 74.750 euro, restaurarea stucului policrom ar costa 195.000 euro, iar refacerea vopsitoriei decorative ar fi de 156.000 euro, în total 767.500 euro, care ar reprezenta suma de care ar fi nevoie pentru a se reface anumite elemente cât mai aproape de forma originală a monumentului istoric. Însă, sumele enumerate mai sus corespunzând costurilor unor lucrări devenite necesare în urma distrugerilor provocate prin execuţia neglijentă şi datorită lipsei unor caiete de sarcini în care să se prevadă clar modul de tratare şi tehnologia de execuţie a acestor lucări speciale, după cum rezultă din raportul de expertiză, fapte care fac obiectul dosarului penal nr. 317/P/2012, autoritatea locală nu-şi poate asuma asemenea costuri, fără a se asigura de recuperarea lor, în cazul în care se dă curs plângerii penale. Nu se poate ignora nici puternicul impact negativ pe care îl are asupra imagnii municipiului starea în care a ajuns clădirea hotelului Dacia, importantă emblemă arhitecturală a oraşului Satu Mare.

Cu privire la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre, s-a pronunţat iniţiatorul prin expunerea de motive, iar asupra chestiunilor de natură tehnică, Arhitectul-şef.

 

ŞEF SERVICIU,
Mihaela Racolţa

 

 

Fișiere atașate

Înapoi