Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 28
2017-09-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 45466/25.09.2017


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind procedura de cumpărare a terenurilor ce aparţin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes publicConsiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 45464/25.09.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 45465/25.09.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere prevederile art. 863 lit. d, ale art. 1650 şi următoarele din noul cod civil,
Văzând prevederile art. 29 alin (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 1 al Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 123 alin. 1, teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE


Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de cumpărare a terenurilor ce aparţin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes public, al cărui conţinut constituie Anexa 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă modalitatea de stabilire a preţului de cumpărare a terenurilor conform Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 92/30.03.2017, urmând ca acest preţ să fie actualizat anual.

Art. 3. Numirea membrilor Comisiei de cumpărare a terenurilor ce aparţin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau de interes public, se va face prin dispoziţia Primarului.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Comisia de cumpărare terenuri.

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, membrilor Comisiei, Serviciului juridic contencios arhivă, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

Fișiere atașate

Înapoi