Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 31
2017-09-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 45307/ 22.09.2017

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 45305/ 22.09.2017, expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 405306/22.09.2017 şi de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Ţinând seama de prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
In conformitate cu Anexa - Inventarul bunurilor care apaţin domeniului public al Municipiului Satu Mare, însuşită prin H.C.L. 62/2002 şi atestată de Guvernul României prin H.G. 967/2002,
In temeiul art. 36 alin. 9 şi ale art 45 alin. 3 coroborate cu cele ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta:


                                                          HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea următoarelor poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Satu Mare însuşit prin la HCL nr. 62/2002 după cum urmează:
a) Poziţia nr. 3, coloana 1 - va avea următorul conţinut: 1.6.2 coloana 2 - va avea următorul conţinut: FILARMONICA "DINU LIPATTI", Piaţa Libertăţii nr. 8,
coloana 3 - va avea următorul conţinut: CF 156105 NR. CAD. 156105
Clădire (S+P+1E), SC constructiei = 973,35 mp,
coloana 5 - va avea următorul conţinut: 2 710 409,33 lei,
coloana 6 - va avea următorul conţinut: Municipiul Satu Mare;

b) Poziţia nr. 37, coloana 1 - va avea următorul conţinut: 1.6.4 coloana 2 - va avea următorul conţinut: str. George Coşbuc nr.7,
coloana 3 - va avea următorul conţinut: CF 173532 NR. CAD. 176532,
Clădire (D+P+1E) "SALA DE SCRIMĂ", SC construcţie = 2.913 mp,
coloana 5 - va avea următorul conţinut: 1 646 824,57 lei,
coloana 6 - va avea următorul conţinut: Municipiul Satu Mare

Art. 2. Se aprobă completarea cu 2 poziţii noi, respectiv poziţia 2770 şi 2771 din H.G. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare. conform Anexei nr. 1 la prezentA HOTARARE.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

Fișiere atașate

Înapoi