Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 17
2017-09-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 45054/21.09.2017


PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. la obiectivul de investiţie "Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler din municipiul Satu Mare"


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017,
Luând act de raportul Serviciului Scriere, Implementare şi Monitorizare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 45051/21.09.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 45052/21.09.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În baza prevederilor Legii nr. 372/2005 actualizată, republicată privind performanţa energetică a clădirilor,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului emis pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler din municipiul Satu Mare", conform anexei 1 la prezenta hotărâre,

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Scriere, Implementare şi Monitorizare Proiecte.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare.

 

PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

Fișiere atașate

Înapoi