Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017 Proiect de hotărâre nr. 12
2017-09-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 45667/26.09.2017


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea S.C. Construcţii Montaj S.A. Satu Mare, asupra terenului situat în municipiul Satu Mare, b-dul Cloşca nr. 72-74

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 45222/22.09.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 45576/26.09.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, actualizată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10, art. 119 şi 121 alin. 1 şi 2, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2), lit "c" şi ale art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a terenului înscris în CF nr. 49005 Satu Mare sub nr. top 4273/13-a, 4273/13-c.


Art.2. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă asupra suprafeţei de 987 mp din terenul înscris în CF nr. 49005 Satu Mare sub nr. top 4273/13-a, 4273/13-c, instituit în favoarea numitei SC Construcţii Montaj SA.

 

Art.3. Se dispune OCPI Satu Mare radierea din CF nr. 49005 Satu Mare a înscrierii de sub C1.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, O.C.P.I Satu Mare, , primarului municipiului Satu Mare , Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi