Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 9
2017-04-20

 

             ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

   MUNICIPIULUI SATU MARE

  NR . 19.241 din 11 aprilie 2017

 

 

 

 

Proiect de hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al

Municipiului Satu Mare pe anul 2016

 

 

 Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017,

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273 din 2006, privind finanţele publice locale,

Luând act de:

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 19.067 din 10.04.2017, întocmit de către Serviciul Buget,

-referatul de specialitate nr. 1.494 din 20.03.2017, întocmit de către

Poliţia Locală Satu Mare,

-raportul de specialitate nr.104 din 15.03.2017 întocmit de către Filarmonica de Stat „ Dinu Lipatti" Satu Mare,

-raportul de specialitate nr. 723 din 12.04.2017 întocmit de Club Sportiv Municipal Satu Mare,

-raportul de specialitate nr.2.996 din 11.04.2017 întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare,

-referatul de specialitate nr.7.232 din 03.04.2017,  întocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.28 din 5 februarie 2016, privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare, pentru anul 2016,

Date fiind hotărârile de rectificare bugetară ce au intervenit pe parcursul anului, şi anume: HCL nr.56 din 31 martie 2016, HCL nr.87 din 28 aprilie 2016, HCL nr.105 din 26 mai 2016, HCL nr. 140 din 29 iulie 2016, HCL nr. 180 din 29 septembrie 2016, HCL nr. 208 din 4 octombrie 2016, HCL nr. 218 din 27 octombrie 2016 şi 256 din 15 decembrie 2016,

 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016,

Ţinând cont de Expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare nr. 19.242 din 11 aprilie 2017, precum şi de rapoartele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Satu Mare,

          În temeiul art.19, al.1, lit.a din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art.36, al. 2, lit.b, pct. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, al. 2 lit. a din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

 

Consiliul  local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta

 

H O T Ă R  Â R E

 

Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor din bugetul local pe anul 2016, în sumă de 261.975.651 lei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2016 în sumă de 239.790.217 lei conform anexelor nr.2-29, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

 

 

Art.3. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2016 pentru Poliţia locală  din municipiul Satu Mare în sumă de 5.851.456 lei conform anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre,

 

 

Art.4. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2016 pentru Filarmonica de Stat Dinu Lipatti din municipiul Satu Mare în sumă de 4.282.444 lei conform anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 

Art.5. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2016 pentru Clubul Sportiv Municipal Satu Mare în sumă de 3.756.143 lei conform anexei nr.17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

 

Art.6. Se aprobă execuţia cheltuielilor din bugetul local pe anul 2016 pentru  SPAS Satu Mare în sumă de 23.440.657 lei conform anexei nr. 18, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre,

 

Art.7.Se aprobă contul de execuţie a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2016, în sumă totală de 104.151.194 lei, conform anexei nr. 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.8. Se aprobă indicatorii privind execuţia bugetului local pe anul 2016, conform anexei nr.20 la prezenta hotărâre.

 

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciul  Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Satu Mare,

 

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare , Instituţiei Prefectului Judeţului .

 

 

INITIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL SATU MARE

 Primarul Municipiului Satu Mare

           NR. 19.242 din 11.04.2017

 

 

 


 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea execuţiei Bugetului local de venituri  şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2016

 

 


 

În conformitate cu prevederile art. 57, al. 1 din Legea nr. 273/29.06.06 privind finanţele publice locale,

În temeiul  Legii  nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016,

Având la bază prevederile art.36, alin.2, lit. b şi al. 3 lit. a, precum şi art. 45, al. 2 lit. a din Legea nr.215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Propun spre aprobare Consiliului local al Municipiului Satu Mare, execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016,  conform anexelor prezentate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

Fișiere atașate

Înapoi