Şedinţa ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.04.2017 Proiect de hotărâre nr. 12
2017-04-20

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 20.316/19.04.2017

 

                PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017

Luând act de raportul de specialitate nr. 20.314/19.04.2017, întocmit de către Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 20.315/19.04.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,

În conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată,

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În baza art. 36, al. 2, lit. „d", pct. 4, lit. „a" şi ale al. 2 lit. „d", respectiv alin. 6, lit. „a", pct. 1, art. 45, alin. 2 lit „a" din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă un număr de 974 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, aferente anului 2017, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciul de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 MUNICIPIUL SATU MARE

 

NR. 20.315/19.04.2017

                                          EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2017

 

 

 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20.314/19.04.2017, întocmit de către Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,

În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,

În baza Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale,

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" şi ale al. 2 lit. „d", respectiv alin. 6, lit. „a", pct. 1, din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Propun aprobarea unui numar de 974 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare aferente anului 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare aferent anului 2017.

PRIMAR,

Kereskényi Gábor

Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ

NR. 20.314/19.04.2017

 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, aferente anului 2017

 

 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) şi art. 105 alin (2) lit. d, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, nr. 5576/2011, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, elevi de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse.

Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea complementară.

În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, şi burse de ajutor social, iar cuantumul unei burse acordate şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local.

Raportat la dispoziţiile art. 4 din ordinul mai sus rubricat, potrivit căruia cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local, s-a solicitat unităţilor de învăţământ comunicarea necesarului de burse pentru anul 2017.

Pentru anul 2017, fondurile necesare acordării burselor au fost prevăzute în bugetul local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/23.03.2017, privind aprobarea bugetului local al municipiului Satu Mare pe anul 2017, în cuantum de 300.000 lei.

 

Analizând suma alocată prin bugetul Consiliului Local cu destinaţia - Burse - propunem pentru anul 2017 acordarea unui număr de 974 de burse, în cuantum după cum urmează, conform anexei nr.1 la HCL

-        47 burse de performanţă în cuantum de 50 lei

-        600 burse de merit şi burse de studiu în cuantum de 20 lei

-        327 burse de ajutor social în cuantum de 30 lei

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, în funcţie de frecvenţă, excepţie făcând bursele de ajutor social ce se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform anexei 2 la HCL.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Faţă de împrejurarea că, acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină şi faţă de fondul alocat cu această destinaţie, în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit d, alin. 6 lit. a, pct. 1şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privin administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare, republicată, şi ţinând cont de cele mai sus menţionate, propunem aprobarea unui număr de 974 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare aferente anului 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre, respectiv a cuantumului lunar al unei burse.

 

 

 

Şef birou,

 

 

Ec. Marinescu Anca

 

 

Anexa1 la HCL

 

 

 

Situaţie privind numărul şi cuantumul burselor pe anul 2017

 

 

Nr. crt

specificaţii

TOTAL

din care

burse de performanţă

burse de merit şi burse de studiu

burse de ajutor social

1.

număr total burse

974

47

600

327

2.

cuantum bursă (lei)

 

50

20

30

 

 

 

 

 

 

Primar,

 

Şef birou,

Kereskényi Gábor

 

Ec. Marinescu Anca

 

 

Anexa 2 la HCL

 

 

Cuantumul bursei lunare

 

 

Nr. crt

Luna

Nr. zile lucratoare

Nr zile de şcoală

Cuantum (lei)

burse de performanţă

burse de merit şi burse de studiu

burse de ajutor social

1

Ianuarie

20

16

40

16

30

2

Februarie

20

15

38

15

30

3

Martie

23

23

50

20

30

4

Aprilie

19

10

26

11

30

5

Mai

22

22

50

20

30

6

Iunie

20

10

25

10

30

7

Iulie

 

 

 

 

30

8

August

 

 

 

 

30

9

Septembrie

 

 

 

 

30

10

Octombrie

 

 

 

 

30

11

Noiembrie

 

 

 

 

30

12

Decembrie

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Primar,

 

Şef birou,

Kereskényi Gábor

 

Ec. Marinescu Anca

 

 

Înapoi